БАза данни „Access


с. 1
unss.gif

Курсова работа

Дисциплина:Информатика

Тема: БАза данни „Access”

Студент: Елица Хорозова

Фак.номер 111110869

Иван Караиванов

Фак.номер 111110865Направление Икономика и бизнес

Поток 177

Група 1712

Научен ръководител: Доц. Ваня Тодорова Лазарова

Гл.ас. Антон Пенев ПалазовСъдържание

 1. Създаване на база от данни „Изпити” ,съдържаща информация за положени изпити на студентите

 2. Създаване на следните таблици

  1. Преподаватели

  2. Учебни дисциплини

  3. Студенти

  4. Положени изпити

 3. Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове,връзки и колони за избор

 4. Въвеждане на данни за 2 преподаватели, 2 дисциплини и 3 студенти, които са получили съответно на 1,2 и 3 оценки

 5. Създаване на следните форми

  1. Самостоятелна форма за обновяване на таблиците,
   преподаватели и дисциплини

  2. Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците студенти и положени изпити

 6. Създаване на следните отчети

  1. Отчет,предоставящ списък на студентите,който съдържа техните факултетни номера,име и номер на групата

  2. Отчет,предоставящ среден успех по дисциплини

 7. Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети 1. Създаване на база от данни „Изпити”, съдържаща информация за положените изпити на студентите.

В този курсов проект е представена една разработка по темата “Изпити”, чрез програмния продукт MS Access. Темата “Изпити” съдържа информация за положените изпити на студенти, въведени с помощта на таблици. Допълнително са създадени форми и отчети, за по-ясна информация.

 1. Създаване на следните таблици.

Създаването на таблици става с Create и от там бутон Table.2.1.Създаване на таблица Преподаватели, съдържаща следните данни.2.2.Създаване на таблица Учебни дисциплини, съдържаща следните данни.2.3.Създаване на таблица Студенти, съдържаща следните данни.2.4.Създаване на таблица Положени изпити, съдържащи следните данни.3.Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове, връзки и колони за избор.

След изготвянето на всички таблици, въвеждаме първичните ключове, на зададените от задачата ни места. Това става с десен бутон върху таблицата, която сме избрали Design View и се отваря същата таблица, но имаме възможност да я редактираме и да добавим първичните ключове с помощта на този бутон.След въвеждането на всички първични ключове, следва създаването на връзки между таблиците. Натискаме Database Tools, след което бутона Relationships, от където правим връзките една по една с бутона Edit Relationships.

4 . Въвеждане на данни за 2 преподаватели, 2 дисциплини и 3 студенти, които са получили съответно на 1, 2 и 3 оценки

В създадените четири таблици се въвеждат данни за 2 преподаватели, 2 дисциплини и 3 студенти получили съответно 1, 2 и 3 оценки.5.Създаване на следните форми:

5.1.Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Преподаватели и Дисциплини.

За всяка една от таблиците създаваме самостоятелна форма, като това става с Create и после бутон Form, като предварително сме кликнали върху таблицата от която искаме да създадем форма.5.2. Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Студенти и Положени изпити.

От менюто избираме отново Create, след което бутона Form Wizard, като се отваря нов подпрозорец, в който имаме възможност да изберем коя да ни е главната форма и коя да е подформата. За главна форма избираме Тема на курсови задачи, а за подформа Разпределение на курсовите задачи.

6. Създаване на следните отчети

6.1.Отчет,предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетни номера, име и номер на групата.

От менюто избираме Create, след което Report Wizard, като се отваря нов подпрозорец, в който имаме възможност да изберем от коя таблица да се изготви отчета, кои данни да бъдат включени, както и как да бъдат структурирани.

За първият отчет използване таблицата Студенти, като включваме данните име и фамилия, факултетен номер и номер на групата.6.2. Отчет,предоставящ среден успех по дисциплини.

За вторият отчет използваме отново бутона Report Wizard, но този път използваме данни от 2 таблици – Учебни дисциплини и положени изпити.

Информацията за оценките по теми се прави така, че да бъде средно аритметично. Това се прави още докато се въвеждат стъпките в Report Wizard:

Следният отчет, предоставящ средния успех по теми, изглежда така:

7.Създаване на форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети.

От менюто Create избираме бутон Blank Form. След което в ляво избираме Design View, за да можем да редактираме създадената от нас форм. Въвеждането на командни бутони става чрез бутона Button, като след избирането му къде да бъде разположен се отваря нов подпрозорец, в който може да изберем дали да се отвори форма или отчет. Също така може да редактираме както визията на бутона, така и да създадем команда с която да се отвори.

Пример за стъпките на създаването на бутон:След въвеждането на всички форми и отчети получаваме една Основна форма с всички бутони.


с. 1

скачать файл