Бап в защита интересите на производителите на полиетиленови торбички


с. 1
МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

март-април 2012

БАП в защита интересите на производителите на полиетиленови торбички
На 23.03.2011 г. на заседание на Министерски съвет бе прието Постановление за изменение на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с което се въвежда такса върху полиетиленовите торбички, считано от 1 октомври 2011 г. Продуктовата такса засегна полиетиленовите торбички с дебелина до 15 микрона. Размерът ú е заложен прогресивно да нараства като се започне от 2011 г. – 0.15 лв./бр., 2012 г. – 0.35 лв./бр., 2013 г. – 0.45 лв./бр., а през 2014 г. се предвижда да стане 0.55 лв./бр. С така действащата Наредба въведена в условията на тежка икономическа криза за страната ни бранша претърпя загуби изчислени до момента на 60-70%. Производството на най-леките торбички бе практическо спряно. Въведената екологична мярка от МОСВ тепърва трябва да се оценява дали ефективно е сработила. По наши данни на пазара вече тези торбички се внасят при това без за тях да се заплаща продуктова такса. В месеците преди влизането в сила на Постановлението БАП проведе активна кампания в защита интересите на производителите. Тогава не предполагахме, че истинската битка тепърва предстоеше.

С проект на ПМС за изменение и допълнение на горната наредба предложен за обсъждане в края на месец март МОСВ предвижда въвеждането на продуктови такси за всички полиетиленови торбички без с оглед на теглото им и дали съдържат рециклиран материал, с което практически се обрича един бранш на фалит. Докато в Европа се стимулира използването на торбички за многократна употреба и използването на рециклирани суровини в нашата страна те ще се облагат с такса.

От началото на тази сполетяла ни беда, БАП проведе среща на производителите на полиетиленови торбички, след която бе изготвено становище, предварително съгласувано с фирмите, което бе изпратено до Нона Караджова – Министър на околната среда и водите, инж. Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика, Делян Добрев – Министър на икономиката, енергетиката и туризма и Искра Михайлова-Копарова – Председател на парламентарната комисия по ОСВ, 41 НС.

Междувременно, БАП проведе пресконференция в националния пресклуб на БТА на тема: „Икономическата и социалната цена на полиетиленовите торбички”. В пресконференцията взеха участие Венелин Маринов – председател на БАП, Цветанка Тодорова – Зам. председател на БАП, Антоанета Перникова – Изп. директор на БАП, Милен Георгиев – Управител на фирма Екстрапак ООД, Любозар Фратев – Управител на фирма Новиз АД и Румен Костов – Изп. директор на фирма Мегапорт ООД. На нея бяха поканени и присъстваха представители на всички медии, които масово отразиха представената от нас информация. В Канал 1 лично Министър Караджова изрази мнение по повдигнатите от нас въпроси, на което отговорихме със становище до медиите пълно отразено в списание Регал.

Кампанията в подкрепа на производителите на ПЕ торбички се води не само в България, но и на европейско ниво. EuPC в качеството си на европейски представителен орган за бранша ни предостави указания как по-ефективно да противодействаме на проекта, с които БАП конкретно се съобразява.

Новини от EuPC по въпросите за опаковки от пластмаса
Европейската комисия може да излезе с предложение относно полиетиленовите торбички при липса на алтернатива
Към настоящия момент ЕК разглеждала възможностите за намаляване на количеството на полиетиленовите пазарски торбички, за които повторната употреба е невъзможна. На провела се в Европейския парламент среща на Съвета по околна среда Комисията не е потвърдила, нито пък е отрекла намерението си за излизане с предложение за регулиращо законодателство. Въпреки това, Комисията е казала, че въпросът касаещ биоразградимостта е вероятно да бъде разгледан в отделна инициатива, тъй като той е от значение за всички пластмаси, както и разгледан в Зелената книга за пластмасовите отпадъци. Работната група за опаковки и фолиа при EuPC продължавала да обсъжда доброволните действия на индустрията (като алтернатива на законодателството) с
търговците на дребно.
Alpha

Преразглеждане на целите за отклоняване на отпадъците от депонирането им
ЕК планирала да преразгледа Европейските правила за депониране на отпадъците като въведе по-строги цели за намаляване на количеството на общинските биоразградими отпадъци, които се депонират на сметищата.

Директивата на Съвета 1999/31/ЕС за депонирането на отпадъците постановява работата на регулираните депа в целия ЕС, включително Alphaзаявления за разрешителни и технически спецификации за проектиране, експлоатация, мониторинг, закриване и след закриването грижи за депата от всякакъв тип. Същата определя и правилата за биоразградимите отпадъци депонирани на сметищата. Комисията настоява за внасяне на подобрения в принципа за йерархия на отпадъците заложен в Рамковата директива за отпадъците. За постигането на последното ЕК предвиждала и публикуването през тази година на крайно проучване за използването на икономически стимули за управлението на отпадъците. Проучването ще покрие няколко икономически средства включвайки схемите плащай, след като изхвърляш (pay-as-you-throw (PAYT)) и повишена отговорност на производителя (extended producer responsibility (EPR)).

Комисията очаквала да представи прегледа на Директивата през 2014 г. с възможност за сходство с прегледа на Рамковата директива за отпадъци.
На 18-19 април 2012 г. EuPC ще проведе първото си обучение по Регламент (ЕС) № 10/2011 за материалите и изделията от пластмаси, предназначени за контакт с храни в двудневна конференция в Брюксел
Конференцията ще информира и обучи представителите на индустрията за опаковки от пластмаси, предназначени за контакт с храни за това какво трябва да знаят за настоящото законодателство и какво трябва да очакват в бъдещето. Двудневната конференция е запланувана да започне с основите на регламента, които ще са допълнени с настоящите политически решения по темата. През първият ден „обучението” включва не само преглед на европейското законодателство представено от експерта на EuPC Geoffroy Tillieux, но също така и поглед върху Американското законодателство от Mitzi Ng Clark, която е партньор в офиса на Keller&Heckman, фирма с богат практически опит като консултант в сферата на това законодателство; резюме на Азиатското законодателство ще бъде представено от Dario Dainelli, Директор на регулаторните дела при Sealed Air Corp. Всичко това е последвано от технически казусни проучвания върху миграционно моделиране, функционална бариера, и декларация на съгласуваност. Този втори ден на конференция на тема “Настоящи предизвикателства и възможности” също се отнася до въпроси свързани с рециклирането и контакта с храни за печатарските мастила и активните и интелигентни материали. Ще бъдат представени стратегии за разработване на продукти.

Конференцията ще е отлична възможност да осъвремените познанията си по законодателството свързано с контакта с храни, както и да се срещнете с представители на индустрията от цяла Европа.Осъвременяване на темата за наноматериалите
В края на 2011 г. ЕК представила дефиниция за наноматериалите. Наноматериалите са определени, като материали, които са съставени от частици, половината от които имат поне един размер по-малък от 100 nm. Изборът от 50% за числото на частиците е основано на опита да се унифицират различните наноматериали, които могат да са със специфични уникални свойства от конвенционалните химични вещества.

Продължавал дебата относно приложимостта на съществуващите законодателства относно потенциалните рискове от употребата на наноматериалите. ECHA наскоро съобщи, че няма да променя ръководството за идентифициране на веществата в наноматериалите. По принцип съществуващото законодателство покрива потенциалните здравни, екологични и за безопасността рискове свързани с наноматериалите. Междувременно, EuPC проактивно взема участие в диалога. Тя отблизо следи разработките свързани с наноматериалите. Извън участието и в групата по стандарти CEN TC 352 „Нанотехнологии”. EuPC е партньор на проект по 7-ма рамкова програма NanoSafePack и NanoOnSpect, които съответно са свързани с указанието за безопасността, експозицията и излагането на въздействието на технологията за преработка на нанокомпозитите. EuPC насърчава мобилизирането на повече средства, които да заздравят базата за познание и подкрепят иновацията в нанотехнологиите. Решаващо ще е отпускането на значителни средства за да се осигури научно доказателство в подкрепата на установяването на безопасни приложения на полимерните нанокомпозити в продукти и процеси.


Модерни научноизследователски решения от ITENE, партньор на EuPC в NanoSafepack
ITENE е изследователски и технологичен център за опаковки, транспорт и логистика, намиращ се във Валенсия. Той разработва и трансферира информация по отношение на опаковките, логистиката, транспорта и мобилността за всички индустриални дейности по веригата на доставка. ITENE е разработила материал, който преодолява основните недостатъци на съществуващите биополимери чрез разпрашаване на подсилващи материали в нано размер (модифицирани наноглина) в матрица от полимери извлечени от възобновяеми материали (като PLA). Този материал е подходящ за приложения за опаковки, напр. фолиа, бутилки, табли (подноси) и др.

Този център също така работи и в посока разработване на материали за повишаване на годността на опакованите продукти. ITENE е координатор на проекта NAFISPACK, което е най-значителната инициатива целяща разработването на безопасни и иновативни системи за опаковане за удължаване на срока на годност на свежите хранителни съставки чрез комбиниране на две иновативни технологии за опаковане: с активна антимикробиална опаковка и интелигентна опаковка. Накрая, AlphaITENE работи върху устойчивостта на пластмасови изделия, включително производствените процеси, опаковките, транспортни алтернативи и логистиката.

Този технологичен център подкрепя фирмата при взимането на конкретни и специфични решения и подкрепя своите клиенти от планирането до реализацията.
с. 1

скачать файл