Атомно ядро. Химичен елемент изотопи и изобари. Радиоактивност


с. 1
КОНСПЕКТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,

12 КЛАС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 1. Атомно ядро. Химичен елемент – изотопи и изобари. Радиоактивност.
 1. Характеристика на електрона. Електронен облак, атомна орбитала, квантови числа.
 1. Разпределние на електроните по състояния. Принцип на Паули, правила на Клечковски и Хунд. Основно и възбудено състояние.
 1. Природа на химичната връзка. Ковалентна химична връзка – образуване чрез припокриване на атомните орбитали.
 1. Хибридизация на атомните орбитали.
 1. Структура, изомерия и наименование при алканите. Метан.
 1. Структура, изомерия и наименование при алкените. Етен.
 1. Структура, изомерия и наименование при алкините. Етин.
 1. Хидроксилни производни на въглеводородите. Етилов алкохол. Сравнително разглеждане на етилов алкохол и глицерол.
 1. Карбонилни производни на въглеводородите. Мравчен алдехид. Ацетон. Сравнително разглеждане.
 1. Карбоксилни производни на въглеводородите. Оцетна киселина.
 1. Въглехидрати. Монозахариди. Глюкоза.
 1. Амини. Аминокиселини.
 1. Ароматни съединения. Бензен.
 1. Хидроксилни производни на бензена. Фенол.
 1. Аминопроизводни на бензена. Анилин.
 1. Ароматни киселини. Бензоена киселина. Салицилова киселина.

с. 1

скачать файл