Ароматизатор Medisana Scent automiser Medibreeze Aroma, Germany


с. 1


Ароматизатор Medisana Scent automiser Medibreeze Aroma, Germany

-1- дифузор за закрепване
-2-
капак на контейнера

-3- резервоара за вода
-4- Основа
-5-гнездо за захранващ адаптор
-6-I / O бутона – вкл/изкл
-7- LED-индикатор за нивото на ниво 1
-8- бутон за светлина (LIGHT)
-9- LED-индикатор за ниво 2


Информация за безопасност

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че

захранващото напрежение е съвместимо с електрическата мрежа.

• Използвайте уреда само по неговото предназначение в съответствие с инструкциите от

ръководството.

• Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва неправилно.

Устройството не е предназначенo за търговска употреба.

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с

ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен

опит и / или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност и са инструктирани за използване на устройството.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не може да бъде експлоатирано в близост до уреди, които излъчват силна

електрическа радиация, като радиопредаватели, мобилни телефони или микровълни.

• Моля, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами в случай на неизправности,тъй като това ще доведе до анулиране на всички гаранционни претенции. Ремонт се извършва само от упълномощени

сервизни центрове.

Може да почистите уреда сами.

• Използвайте само аксесоарите, предназначени за този модел.

•Прекачете или премахнете аксесоарите само когато устройството е изключено.

• Дръжте устройството в суха среда.

• Не използвайте уреда, когато е празен или съдържа твърде малко течност.

• Не използвайте уреда под възглавници или покривки за легло.

• Пазете вентилационните прорези от долната страна на уреда, без прах и замърсявания.

Никога не докосвайте уреда, когато е паднал във вода. Изключете устройството от

контакта веднага.

Не трябва да продължавате да използвате уреда, ако захранващия адаптер е повреден. От съображения за безопасност, тази част може да бъде заменена само от упълномощен обслужващ персонал.

Никога не потапяйте уреда или захранващия адаптер във вода или под течаща вода.

Използвайте захранващия адаптер само когато ръцете ви са сухи.

Не издърпвайте или изключвайте уреда от електрическата мрежа преди да изключите устройството.Извадете захранващия адаптер от контакта, когато устройството е изключено и вече не се използва.

В случай на алергични дихателни проблеми, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате уреда.
Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за вашата покупка!

Вие се сдобохте с качествения пародукт Medisana Medibreeze Aroma, интензивен овлажнител. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana Aroma Medibreeze, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.
Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 овлажнител Medisana Medibreeze Aroma

• 1 Захранващ адаптер

• 1 Инструкция
Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

. Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!
Личен овлажнител

Medisana Medibreeze Aroma подобрява въздуха в помещението според Вашите индивидуални


настроението чрез добавяне на аромат във водата. Фина мъгла разпределя аромат на цялата стая. С това, устройството позволява нежна регенерация след стресов ден.
Начин на работа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че използвате MEDISANA овлажнителя на равна повърхност, която не е чувствителна на влага.

Може да има кондензация / натрупване на влага, особено когато използвате уреда с твърда вода / арома есенция.

Пълнене и изпразване на резервоара за вода

Извадете дифузера -1- от уреда и развийте капачката на резервоара -3- . Напълнете резервоара с макс. 100 мл вода за пиене и добавете около 2-3 капки ароматна есенция. Моля, обърнете внимание, че филм може да се образува чрез добавяне на есенцията!

Поставете дифузора -1- и капака на контейнера -2- обратно на елемента. Изхвърлете остатъците от вода след употреба и изплакнете резервоара за вода -3- с прясна питейна вода. Преди да се използва отново, напълнете резервоара -3- с прясна питейна вода. Когато сте изключили уреда и не възнамерявате да използвате за дълъг период от време, изпразнете резервоара за вода -3-.
Свържете кабела на мрежовия адаптер-5- към контакта и включете адаптера в захранване. След кратко натискане на бутона I / O -6-, устройството ще започне да използва водата на ниско ниво (ниво 1) и на вентилатора ще се стартира. Същевременно, LED-индикатор за ниво 1 ще светне. Друго натискане на бутона I / O -6- превключва на високо ниво (ниво 2) с по-висока мощност на вентилация.
Същевременно, LED-индикатор за ниво 1 и ниво 2 ще светне. Автоматично изключване гарантира, че вентилаторът и пулверизаторът са автоматично изключени, когато водохранилището е празно.


Време на работа
Level 1, когато е пълен с 100 мл вода: прибл. 4,5 часа.
Level 2, когато е пълен с 100 мл вода: прибл. 3 часа.

Осветление
Резервоарът за вода в Medisana разполага с вътрешно осветление, което може да бъде активирано / използвано, както следва: Едно натискане на бутона за светлина -8- превключва на осветление. Той ще светне в следните цветове (непрекъснато се променя в съответствие с тази последователност): син, виолетов, червен,
светло зелен, зелен, светло син. Натиснете бутона -8- отново, за да спре автоматичната смяна на цветове и да зададете активния в момента цвят като постоянен цвят за осветяване. Допълнителни натискания на бутона за светлината
променя на цвета съгласно горепосочената последователност. Натискането на бутона за светлина -8- отново, след последният цвят (светло синьо) се изключва осветлението. Осветяването може да се използва независимо от вентилатора и пулверизатора. Когато устройството се изключва автоматично, осветяването остава. Интензитетът на светлината намалява, когато се активира пулверизатор.
Почистване и поддръжка

Преди почистване на уреда, се уверете, че уредът е изключен и мрежовия адаптер е изключен от контакта.

• Почиствайте външната страна на уреда с мека, влажна кърпа.

• Моля, не използвайте никакви агресивни вещества за почистване, като измиване с почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите.

• При честа работа, препоръчваме, старателно почистване на уреда , най-малко веднъж седмично. Можете да изплакнете резервоара за вода и пулверизатора с гореща вода (40-60° C) или алкохол (75 %),след което да подсушите с кърпа или памучен тампон. Обърнете внимание, за да се гарантира, че не е попаднала вода в устройството.

• Ако не възнамерявате да използвате уреда за продължителен период от време, изпразнете водния резервоар и подсушете.

• Котления камък може да бъде отсранен с помощта на лимонена киселина.

Веществото се разтваря във вода и се оставя да престои няколко часа. След това се изплакват и двете части с вода.


ВНИМАНИЕ
Не позволявайте на водата да проникне в устройството.

Съхранявайте уреда в сухо и хладно място.


Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.


Гаранция
Гаранция и срокове за ремонт

Гаранция и ремонтни условия - Моля свържете се с Вашия дилър или сервизен център. Прилагат се следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период за Medisana Aroma Medibreeze е 3 години считано от датата на закупуване. В случай на гаранционен иск датата на покупката трябва да бъде доказана с помощта на касова бележка или фактура.

2. Дефекти в материала или изработката ще бъдат премахнати безплатно в рамките на гаранционния период.

3. Ремонтните дейности не удължават гаранционния период – нито за целия уред, нито за заменените части.

4. Следното се изключва от гаранцията:

• Всички вреди, които са възникнали в следствие на неправилно експлоатиране, напр. при неспазване инструкциите за работа.

• Всички вреди причинени поради ремонт или намеса от страна на клиента или неразрешени трети страни.

• Щети, възникнали по време на транспортирането от производителя до потребителя или по време на транспорта за обслужване на клиенти.

• Аксесоари, които са обект на нормално износване .

5. Отговорност за преки или косвени щети, причинени от устройството се изключва, дори ако повредата на устройството се приема като гаранционна претенция.
Име и модел: Medisana Medibreeze Aroma Scent пулверизатор
Захранващ адаптор: 100-240V ~ 50/60Hz. (средно 24V, 500mA)
Размери: прибл. 10 (L) х 10 (W) х 19 (H) cm
Тегло без захранващ адаптор: прибл. 240 гр
Уред но.: 60070
EAN-номер: 40 15588 60070 8
с. 1

скачать файл