Анализ на проблема


с. 1
c:\users\ivanova\desktop\finally.jpg

Курсова работа по информатика

на MS Access

Създаване на база от данни

(задание 2)

Изготвили:

Ръководител

Симона Гаджинова – 12112097

гл. ас. А. Палазов

Гергана Георгиева – 12112087




група: 1172, поток: 197




София, 2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ:



1.Анализ на проблема. 3

2. Описание на базата данни 3

3. Описание на създадените форми. 5

4. Описание на отчетите. 5

5. Описание на главната форма. 6



 1. Анализ на проблема.


Microsoft Access е една от най-разпространените реализации на релационния модел, която работи на персонални компютри под управлението на операционната система Windows. С нейна помощ могат да се разработват приложения от тип “база данни” с различен обхват: от бази за лична употреба до малки бизнес приложения. База данни е приложение, което позволява да събирате, запазвате, обновявате, поддържате и използвате информация. С помощта на помощници и други гъвкави инструменти, включени в състава на Access  могат  да се  създават завършени и детайлно обработени приложения.

В Access се използва термина обект за обозначаване на елементите на приложението. Отделните класове обекти формират йерархия, която започва със самото приложение и завършва с конкретни  управляващи елементи, чрез които се създават формите и отчетите.

Нашият проект е полезен в сферата на организиране учебния процес в университетите.

Чрез такъв вид разработка се разпределят учебните занятия, групите, дисциплините, часовете и се премахва възможността от дублиране на една или повече от тези групи. Съответно се дава възможност за провеждане на правилно разпределените с програмата учебни дейности. Без подобен вид разпределение университетите не е възможно да функционират, не само по-ефективно, но и изобщо.



Обекти на Аccess

Таблици

Table

Основен обект на базите данни. В тях се записват тематично обособени и характеризиращи отделните обекти данни.


Заявки

Query

Заявките извеждат необходимата на потребителя информация. С тяхна помощ се прави селекция, сортиране, актуализация, и свързване на данни от различни таблици.

Форми

 Form

Формите служат за улесняване въвеждането на данните. Те правят работата с базата данни достъпна за потребителя.


Отчет

Report


Отчетите са форми, готови за отпечатване.  Те правят системата завършена.

2. Описание на базата данни


За да започнем създаването на зададената база данни първо отваряме програмата “Microsoft Access” и избираме Blank Access database, при което се отваря прозорец, който ни дава възможност да започнем създаването на таблиците в нашата база данни. Преди да стартираме създаването й трябва да съхраним базата под името “Razpis” с помощта на командите File/Saveobject as.

Започваме създаването на базата данни, която съдържа следните таблици:



 • Таблицата Faculty(Факултети), която съдържа полетата:

 • CodeFac(Шифър на факултет) от тип Number

 • NameFac (Наименование на факултет) от тип Text

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeFac.

 • Таблицата Groups(Групи), която съдържа полетата:

 • CodeGroup (Номер на група) от тип Number

 • CodeFac (Шифър на факултет) от тип Number

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeGroup.

 • Таблицата Disc (Учебни дисциплини), която съдържа полетата:

 • CodeDisc (Шифърн на дисциплина) от тип Number

 • NameDisc (Наименование на дисциплина) от тип Text

 • HLec (Брой часове за лекции) от тип Number

 • HSem (Брой часове за упражнения) от тип Number

За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeDisc.

 • Таблицата Grafik (Седмично разписание), която съдържа полетата:

 • CodeGroup (Номер на група) от тип Number

 • CodeDisc (Шифър на дисциплина) от тип Number

 • Room (Аудитория) от тип Text

 • FromH (Час на започване) от тип Text

 • ToH (Час на завършване) от тип Text

За таблицата е необходимо да определим две полета за първичен ключ – CodeGroup и CodeDisc, което става чрез маркиране на двете полета и избиране на бутона Primary key.

Дефинирането на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето от коя таблица да служи за източник на данни за нашето поле

Осъществени са връзки между таблиците:


 • Факултети и Групи чрез полето CodеFac

 • Групи и График заплати чрез полето CodeGroup

 • График и Дисциплини чрез полето CodeDisc

3. Описание на създадените форми.


За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелна форма за обновяване на данните в таблиците Факултети и Групи и форма с подформа, чрез която да се обновят таблиците Дисциплини и Седмично раззписание

Самостоятелната форма за обновяване на данните в таблицата Факултети създаваме по следния начин:



 • Избираме Split Form от менюто Create

 • Затваряме създадената форма

 • запаметяваме

Аналогичен е начинът, по който се създава форма за обновяване на данните в таблица Групи.

Друг вид форма, който имаме да създадем е форма с подформа, която да служи за обновяване таблиците Дисциплини и Седмично разписание:



 • Избираме менюто Create/Form Wizard

 • В полето Tables/ Queries избираме таблицата, с която ще работим

 • Избираме полетата, които искаме да съдържа формата ни

 • Избираме бутона Next

 • Определяме типа на формата

 • Отново бутона Next, а след това Finish

4. Описание на отчетите.


Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези които са ни необходими ние избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета.

В нашата задача трябва да представим отчет, предоставящ списък на дисциплините, който да съдържа техните номер и наименование и брой часове за лекции и упражнения. Това става по следния начин:



 • Селектираме таблица Дисциплини, от менюто избираме Create/Report Wizard. В полето Tables/Queries избираме таблицата/заявката, върху която искаме да създадем нашия отчет и в полето Selected Fields избираме данните, които ще съдържа отчетът, след което избираме Next.

 • Следващият прозорец ни дава възможност за групиране по важност на полетата, но в нашата задача няма да го използваме и избираме отново Next.

 • Появява се прозорец , който ни дава възможност за възходящо и низходящо сортиране на данните, които засега също не редактираме.

 • В следващия прозорец за вид на отчета избираме табличен и портретна ориентация на листа, след което избираме отново Next и след това Finish.

След тези стъпки отчетът е създаден под името Disc и може да използваме данните от него в изглед Report View.

Друг отчет, който трябва да се създаде, трябва да предоставя общ брой на планираните учебни занятия по дисциплини. Преди създаването на отчета, трябва първо да се направи заявка. Това става от Create/Query design и се селектират таблиците. Избираме необходимите ни колони. Даваме отново десен бутон – properties / Format: избираме Fixed. Запаметяваме заяката под името Q1.

Сега вече може да създадем отчета, като това става аналогично на първия ни отчет.

От менюто избираме Create/Report Wizard, избираме Q1, задаваме водещо поле да ни е Дисциплини, задаваме полетата да бъдат във възходящ ред. Избираме бутона Summary Options, където слагаме отметки на колонката Sum. Задаваме изгледа на отчета да ни бъде Block, Portrait orientation. Запаметяваме отчета под името Total.


5. Описание на главната форма.


Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри и отчети и др. Нашата главна форма е с име MainForm и съдържа бутони за отваряне на вече създадените потребителски форми и отчети.

В нашата задача трябва да създадем главна форма, която да съдържа командни бутони, чрез които се отварят по-напред създадените от нас форми и отчети. Създаването на формата става по следния начин:



 • Избираме менюто Create/Form Design и в появилото се поле създаваме бутоните чрез подменюто Design / Buttons

 • В празното поле очертаваме бутон, при което се появява диалогов прозорец

 • В полето Categories избираме опцията Form operation (бутон за форма) или Report operation (за отчет), след което в полето Action избираме командата Open Form или Open Report. Даваме Next.

 • В появилия се прозорец избираме таблицата или отчета, върху които ще се прави бутонът и избираме два пъти Next.

 • В този прозорец избираме текст или картинка (в случая текст) за изглед на нашия бутон и избираме Next и Finish.

Създадената от нас главна форма съдържа командни бутони (Данни за дисциплини, Данни за факултет, Данни за групи, иконки).Така създаваме необходимите ни бутони.


с. 1

скачать файл