Анализ на постъпилите жалби и сигнали от гражданите на Община Бургас


с. 1


АНАЛИЗ

На постъпилите жалби и сигнали от гражданите на Община Бургас през първото полугодие на 2013 г.
І. Активни граждани, открита администрация, добро управление.
Първото полугодие на 2013 година премина под знака на силно изразено гражданско недоволство, съпътствано с протестни действия.

Извънредните избори, острото политическо противопоставяне и разделяне на обществото, тежката икономическа криза допълнително усложниха обществените отношения. Непремерените действия на управляващи и опозиция, поставят на силно изпитание демократичния характер на функциониране на публичните институции. По мое мнение, под угроза е поставен демократичния характер на обществения договор между граждани и политическите партии.

Моето впечатление от срещите с хората е, че продължава да расте недоверието на гражданите към политическите партии, представителите на местната и държавната власт. Недоверието бързо нараства в отчуждение и открито недоволство срещу цялата система, функционираща в т. н. „преход“.

Изключително вреден и опасен е за мен е факта, че в общественото съзнание, политическата система се приема за тотално корумпирана и мафиотизирана. Това разбиране и отношение се пренася и към всички видове власти – изпълнителна, законодателна и съдебна.

Февруарските и продължаващите юнски протести и недоволство, говорят, според мен, за дълбоко и растящо недоверие и несъгласие на значителна част от гражданите с настоящето и бъдещото на държавата и обществото.

В основата на сложната пирамида от обществените отношения стои справедливостта. Върху това чувство, разбиране, усещане се гради морала, солидарността и перспективата на развитието на държавата и обществото.

Обществото в т. н. „преход“ не можа да изгради успешно защитни механизми. Политическите партии вместо да създават и утвърждават демократичните правила на новите обществени отношения се втурнаха в луда надпревара да обсебват и присвояват материалното богатство на обществото. В битката за власт, влияние и пари, загубиха доверието на значителна част от гражданите и компрометираха широко прокламираните демократични ценности.

Рязкото разслоение на обществото на много богати /забогатели предимно по непочтен начин/ и много бедни е истинската причина, според мен, за мощното социално недоволство, което непрекъснато ще поражда социални протести и крайни политически искания.

Политическите партии, гражданските движения и организации и техните представители, трябва да осъзнаят своята отговорност и да спрат съзнателното и целенасочено разделяне и противопоставяне на различни части от обществото по политически, религиозен и етнически признак. Само едно солидарна общество, обединено около национални цели и политики за добър живот, може да се развива.Езикът на омразата трябва да отстъпи на словото на помирението и солидарността в посока към решаване на острите икономически и социални проблеми на деня.

Гражданският натиск и контрол към институциите и политическите партии трябва да не отслабва, а да се трансформира в постоянно действащ демократичен инструмент за контрол на избраните власти. Всеки, който е нарушил закона, трябва да понесе своята отговорност.

Това са част от чувствата, които гражданите, търсейки съдействие за решаване на конкретни въпроси, изказваха пред мен и, които аз прецених, че трябва да направя публично достояние.

И през това полугодие, Община Бургас продължава да работи за подобряване и развитие на инфраструктурата, благоустрояването на територията на града и населените места. Стартира изграждане на съвременна канализационна система в кв. Банево, кв.Ветрен, кв. Г. Езерово, ж. к. „М. Рудник“. Изграждат се нови детски градини, детски и спортни площадки в междублоковите пространства и съответните села; благоустрояват се улици, изграждат се нови паркоместа. Бургаските граждани се возят в модерни автобуси и тролейбуси. В нашия град са в ход реализацията на важни транспортни проекти, екологични и културно-развлекателни обекти.

Подчертано внимание и усилия се полагат както за завършване на спечелените проекти, така и за подготовката на новия програмен период. Завърши разработката на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“. Той се съпътстваше с активно участие на специалисти и граждани при обсъждане на различните етапи. Предстои неговото разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет.

През първите два месеца на годината се проведоха публични обсъждания на проекта за бюджета по професионални гилдии, квартали и населени места. Тази наложена практика създава условия за по-активно участие на гражданите в управлението на общинските дела.

Полагат се усилия за подобряване на административното обслужване на гражданите, даване на своевременен отговор на поставените от тях въпроси и проблеми.

Добра практика е на всяка оперативка при Кмета да се разглеждат и обсъждат всички постъпили сигнали от гражданите.

Необходимо е да продължават усилията на администрацията за по-активно включване на гражданите в управление на дейностите, както на ниво община, така и на ниво квартал, микрорайон, междублоково пространство и населено място.

По териториални дирекции и населени места се подценява създаването и функционирането на постоянно действащи обществени съвети, в които да се включват активни граждани, управители на етажна собственост, интелектуалци, представители на бизнеса, млади хора.

Подготовката на бюджета за 2014 г., трябва да започне далеч преди самите финални обсъждания през м. януари и м. февруари. Идеите на ръководството и специалистите от администрацията, трябва да се срещнат предложенията и потребностите на живеещите в няколко местни обсъждания и дискусии, за да преодолее усещането, че всичко е подготвено и самото обсъждане е формално по своя характер и съдържание.

Непрекъснато трябва да се работи за прилагане от всеки служител на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията и на Принципите на добро управление.

Моите впечатления са, че тези важни документи, отразяващи многогодишната работа и натрупан опит на най-добрите практики на администрацията на страните членки на Европейския съюз, се подценяват.

Една част от служителите не ги познават, друга част се позовават вербално на тях, но в ежедневната си работа не всички ги прилагат.

Важен инструмент за дисциплиниране на администрацията и повишаване на ефективността на гражданския контрол е изработване на стандарти за всяка административна услуга, публикувани на интернет страницата на общината.

В условията на икономическа депресия и очертаващата се политическа криза с особена отговорност се очертава защитата на гражданските права и свободи.Правото на труд, правото на достъпно здравеопазване и образование, на достоен живот, свобода, справедливост и сигурност, добиват изключителна важност за устойчиво развитие на общината, държавата и обществото.

През първото полугодие на тази година 318 граждани са потърсили съдействие от Обществения посредник за различни проблеми, обобщени в 21 направления, което е с 12 души повече в сравнение със същия период на миналата година/Приложение 1/.

И ако в количествено отношение е налице леко нарастване на броя, то в качествен аспект проблематиката на поставените въпроси, отразява в голяма степен актуалните теми на деня.

През това полугодие водещи са социалните проблеми, на следващо място са трудово-правните отношения; етажната собственост; съдебната система; електроснабдяване; топлофикация и В и К.

Миналата година за същия период най-многобройни са били случаите, свързани с етажната собственост, социалните дейности, съдебната система, трудово-правни отношения и устройство на територията.

По-задълбочено, конкретните въпроси поставени от гражданите, ще бъдат разгледани в анализа по направления /Приложение 1/.

През този период, в съответствие с утвърдената практика, организирах приемни с гражданите в гр. Българово, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка, с. Извор, с. Миролюбово, кв. Банево и кв. Ветрен.
ІІ. Социални дейности, трудово-правни отношения, етажна собственост, други.
През това полугодие, 36 души са потърсили помощ за решаване на социални проблеми от различен характер, докато за миналата година са били 35.

Продължаващата икономическа рецесия и задълбочаващото се имуществено разделение, непрекъснато повишават броя на хората, които все по-трудно обезпечават и задоволяват основните си жизнени потребности. Особено уязвими са възрастните, хората с увреждания, безработните, многодетните майки, бездомните и други рискови групи.

Основно исканията са за отпускане на социални помощи за покриване на потребности от лечение и плащане на комунални услуги.

Вече няколко години, Община Бургас, ежегодно в бюджета си заделя средства за оказване на еднократна финансова помощ на изпаднали в беда свои съграждани и това добро начинание може да се развие, чрез доброволни дарения.

С откриването, през есента на миналата година, на Център за временно настаняване на бездомни, се отговори на една остра необходимост.

Многобройни са исканията за настаняване в общински жилища и този проблем ще става все по-остър. Необходимо е Общинския съвет и общинската администрация ежегодно да създават условия за увеличаване на жилищата, да предоставят общински парцели в близките селища за изграждане на къщи за живеене, да търсят и други възможности в тази насока.

Правото на труд е гарантирано от Конституцията на Р. България, но проблемите на безработицата стават все по-остри, както за младите хора, така и за поколението в пред-пенсионна възраст.

От 25 през първото полугодие на 2012 г. броя на хората потърсили съдействие при мен по трудово-правни въпроси, нараства за 2013 г. на 31.

Деформациите в тези особено важни обществени и икономически отношения са най-големи и позитивните изменения, особено в някой отрасли, като строителство, търговия, туризъм, селско-стопанство, настъпват изключително бавно. Не се заплаща положен труд и неползвани отпуски, унижава се човешкото достойнство и чест на работника от страна на работодателя, отказва се издаването на необходимите документи при напускане, като се създават изкуствени трудности; не се плащат социални осигуровки; изготвят се трудови договори за 4 часов работен ден, а се работи по 8 – 12 часа без да се заплаща допълнителния труд и т. н.

Тази жизнено важна сфера, в резултат на неефективен държавен контрол и нарушен баланс на права и интереси между работник и работодател, ежедневно произвежда недоволство и напрежение в обществото. Грубо се потъпкват правата на работниците, налице е значителен процент сива икономика, в която установените трудови норми не се прилагат.

След моя намеса, помогнах на двама души, настанени в Център за временно настаняване на бездомни, да си намерят работа, но проблемите с тази категория граждани остават.

Проблемите с управлението на етажната собственост, макар и значително намалели, в сравнение със същия период на миналата година от 45 на 28, продължават да бъдат сериозен източник на напрежение.

Към края на полугодието от обявените от общинската администрация 4683 сгради в режим на етажна собственост, в 3004 или 64,14% са регистрираните ръководства в съответствие със ЗУЕС. В ТД „Приморие“ от 1500 сгради, в 1014 или 67,6% функционират общи събрания, което в количествено отношение е най-големия брой. Най-нисък той е в ТД „Възраждане“ от 1200 сгради, едва в 539 или 44,9% са избрани и регистрирани ръководства /Приложение 2/. Вече са регистрирани и 4 сдружения на собствениците на етажна собственост, което е своеобразен пробив в това направление.

Проблемите по които гражданите търсят съдействие са свързани най-вече с отстраняване на течове от съседи; неплащане на средства за управление и поддържане на общите части на етажната собственост; некоректно начисляване на дължимите суми; невъзможност да се справят с незаконно заграждение и ползване на обща етажна собственост и др.

В ход са съдебни дела, както срещу неизрядни собственици, така и за оспорване на решения на общите събрания от страна на несъгласни с тях. Съществува разбиране, че общите събрания могат да вземат всякакви решения и щом са взети с мнозинство, то те са правилни, което е невярно и незаконно.

Нерешен проблем са липсата на правила и норми за монтаж на климатици и това създава много напрежение, сред потърпевшите граждани.

Нарастват от 19 на 25 гражданите, които са потърсили съдействие по проблеми извън описаните 21 направления, както и такива извън Община Бургас – т. н. „Други“.

По въпроси от различен характер, към мен са се обръщали за помощ и консултация живеещи в общините – Поморие, Созопол, Средец, Айтос, Карнобат, Руен, Ямбол.

Друга част от жалбите на гражданите от Община Бургас са срещу теглени кредити и заеми от различни банки и кредитни институции, несъгласие с облагането на лихвите по депозитите на физически лица и др.

От промяна се нуждае политиката на банките при определяне на гаранциите за отпускане на кредити. Сега, когато поради промяна на икономическата конюнктура и невъзможност да погасяваш отпуснатия кредит, банките пристъпват към продажба на ипотекирания имот по силно занижени цени. Формиран с вторичен пазар на имоти, жилищни и други, който се контролира в много случаи от спекулативни интереси и пари. Потърпевши са единствено и най-вече гражданите. Щом един договор е сключен и приет от двете страни, нито една от тях не може да черпи едностранни предимства. Банките пак могат да си продават имотите, но с постигнатата цена се погасяват задълженията на закъсалия кредитополучател. Така ще секне вторичния спекулативен пазар и ще се увеличи отговорността на банките при отпускане на т. н. „лоши“ кредити. Ще се възстанови нарушения баланс на права и интереси.


ІІІ. Електроснабдяване, топлофикация, В и К, мобилни оператори.
Нараства броя на жалбите на гражданите, срещу дружествата – частни и държавни, предлагащи публични услуги. Наред с ниските доходи, основна причина за това недоволство е убеждението, че съществуващите нормативни документи, предоставят едностранни предимства на монополистите.

Скок бележат жалбите за неправилно начислени сметки от ЕВН – от 5 за 2012 г. на 23 за първото полугодие на 2013 г.

Най-фрапиращата жалба е от етажната собственост в блок 38, вх. Б на ж.к. „Бр. Миладинови“. Повече от 5 г. по думите на г-жа Щ. Бошева, те са се жалвали от необяснимо високи суми, начисляване за изразходвана ел. енергия от асансьора. Обясненията на служителите били, че някой от живеещите краде ел. енергия. След пореден сигнал в резултат на извършена проверка от м. февруари изведнъж техниците „откриват“, че към електромера на асансьора са включени, като подотчетни други два електромера и по този начин етажната собственост е плащала на ЕВН през тези години още веднъж консумираната от тези потребители електроенергия.

След жалбата дружеството възстановява една изчислена от него сума, но за три години и без да предостави необходимите справки за да се убедят потърпевшите, че изчисленията са коректни.

Често срещано нарушение е да се снемат електромери без присъствие на потребителя и след това да му изпращат протоколи от лицензирана лаборатория за констатирани „отклонения“ или „умишлено нанесени повреди“ и да се предявяват дължими суми.

Не е справедливо при липса на консумация да ти начисляват някакви измислени такси, с които ощетяват потребителите за сметка на фирмите - монополисти.

Необходимо е да се внесат промени в съществуващите нормативни документи, за да се преодолее усещането, че се защитават корпоративни интереси, а не правата на гражданите.

Не случайно бургазлии бяха толкова активни през февруарските протести. Съвместно с Кмета на Община Бургас – г-н Димитър Николов, поканихме ръководството на ЕВН да даде отговор на многобройните справедливи жалби и искания на гражданите. Срещата се състоя, но проблемите останаха и недоволството продължава да бъде критично високо.

На сравнително еднакво ниво се запазват жалбите, свързани с топлофикация 18 за 2013 г. при 16 за 2012 г.

Основното недоволство на хората е от плащането на т. н. „инсталационна такса“. Законодателя не е намерил справедливо решение на този проблем и тази такса в редица случаи е твърде солена - до 60 лева на месец. Ако етажните собствености активно устояват своите права и защитават своите интереси и при съществуващата нормативна база могат да сведат до минимум субективизма при начисляването й.

В етажните собствености се води, в редица случаи, ожесточена война между тези, които ползват и тези които нямат възможности да ползват безспорно най-евтината топлинна енергия. Моят съвет към гражданите, които по различни причини са просрочили плащането на задълженията си е да търсят контакти с дружеството за намиране на решение и да не допускат вземанията им да се събират с помощта на съдебни изпълнители, защото тази процедура ще ги натовари с допълнителни разходи.

Необходимо е като потребители да настояваме не само на вход на топлообменника да се монтира уред за измерване на изразходваната топлинна енергия, но и на изход към консуматорите, за да се отчита по реално и точно изразходваните количества.

Определен ръст бележат жалбите срещу В и К дружеството от 6 на 18 през 2013 г. Основно жалбите са срещу неправилно начислени от инкасаторите вода и изпълнителни производства за изплащане на просрочени задължения.

Според мен, нерешен проблем е състоянието на водомерите в жилищните сгради. Потребителите т. е. всички ние не полагаме системни грижи за периодични проверка на точността им и по този начин не създаваме условия за прецизно измерване на изразходваната вода. Дружеството нехае, защото тази грижа не е негово задължение и никой не иска да промени съществуващата нерадостна картина. Бавното отстраняване на последиците от авариите по водопроводната мрежа са повод за много сигнали на граждани.

Жалбата на гражданката Тодорка Червенкова, притежаваща имот на ул. „Цар Калоян“ № 36А се нуждае от внимателна проверка, а не от формални отговори. Дружеството дължи обяснение за меко казано противоречиви фактури издадени за изразходвана вода. С фактура издадена на 21.11.11 г. са начислени 0,87 лева за изразходвана вода, а в друга фактура издадена на 30.11.11 г. са записани 214,64 лева. Още по-фрапираща е разликата през октомври 2012 г. На 23 същия месец е издадена фактура за 4,67 лева, а само два дни след това на 25 за 419,84 лева. За останалите месеци са начислявани средно суми за около 10 лева.

Гражданката справедливо се жалва до всички институции за тези своеволия на държавната фирма – монополист, но не получава подкрепа.

Жалбите към мобилните оператори бележат известно намаление от 13 за 2012 г. на 11 за това полугодие на тази година.

Част от гражданите, особено по-възрастните се оплакват от това, че са били подведени да подпишат договори от които след това те не са доволни и искат да ги развалят.

Моята препоръка към тях е да търсят консултация от децата или внуците си преди да подписват предложените им условия. След това даже и да не ползваш услугата, плащаш дължимите суми до края на срока на договора.

Много граждани се оплакват от факта, че представители на фирмата им звънят непрекъснато с различни предложения, с което нарушават спокойствието им и правото на лична свобода.

В резултат на откритото ми писмо до ръководството на Комисията за регулиране на съобщенията и подкрепата на бургаските медии, ръководствата на „Близу“ прекрати договора с г-н Хайдутов без заплащане на неустойки, поради невъзможност да му предостави услугите си на новия му адрес.

Този случай поставя пред държавния регулатор въпроса за защита на всички потребители на този вид услуги. Не може един договор да ги закрепостява към даден адрес, защото животът е динамичен и непредвидим. Ако на новия адрес оператора няма техническа възможност да предоставя съответните услуги, то договора трябва да се прекратява без неустойки.

ІV. Съдебна система, държавни служби, обществен ред и сигурност, търговска дейност.
Независимо, че въпросите свързани със съдебната система не са от компетенцията на Обществения посредник, гражданите продължават да търсят по различни казуси мнението ми.

През 2012 г. това са били 27 души, а през това полугодие 26.

Проблемите са от най-различен характер – спорове за наследнически земи, погасяване на необслужвани кредити от гаранти, изпълнителни производства; публична продажба на имот в съсобственост, трудово-правни дела, оспорване на резултати от проведен конкурс за отдаване на имот, разводи, издръжка на дете и др.

Голяма част от проблемите, според мен, се дължат на несвоевременната реакция и отказ от търсене на квалифицирана адвокатска помощ.

Масово е убеждението, въпреки че не е съвсем справедливо, че системата в която хората включват полиция, прокуратура и съд е силно корумпирана.

Многобройните медийни факти за необяснима снизходителност и липса на наказателни присъди за престъпни деяния от известни личности, формират крайно негативна оценка към тази важна за имунната система на държавата и обществото система.

Увеличава се броя на жалбите на гражданите, касаещи различни държавни институции от 16 на 22.

Изразява се недоволство срещу облагането на лихвите по спестяванията въобще и в частност за минал период; голямата забавяне при изплащането на компенсационните жилищни влогове; мудност при решаване на различни въпроси поставени пред институциите. С години се бави изработването на плановете за земеразделяне, което се явява обективна пречка за ползване на възстановени земи. Гражданите търпят загуби, а институциите се оправдават с различни пречки. Гражданите недоволстват от мудността с която работят публичните институции на властта.

Сигналите по проблемите с обществения ред и сигурност запазват и през двата периода сравнително малък брой – 7. Проблемите с паркирането на тротоара на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, пред кафе „ВИП“, шума от заведения, издадено наказателно постановление и др.

Моето мнение е, че проблемите с шума и влиянието му върху здравето на хората са подценявани в нашата община. В гр. Пловдив е въведена автоматизирана система за постоянен мониторинг на шума на база 5 мониторингови станции. Там са закупени и мобилни уреди за измерване нивото на шума, а контрола се осъществява от служителите на Община Пловдив.
V. Устройство на територията, благоустройство и строителство, местни данъци и такси, общинска собственост, транспорт, улици и паркинги.
Тенденцията за намаляване на броя на жалбите по проблемите за устройство на територията се запазва – от 21 на 12 през първото полугодие на 2013 г.

Гражданите сигнализират за незаконно строителство, допуснати грешки с планове за новообразувани имоти в местността „Острицата“, промяна на граници между имоти; жалби срещу презастрояване на свободни земи между блоковете и др.Най-силно е гражданското недоволство срещу презастрояване на малкото свободни терени в нашия град. Организират се инициативни комитети, изготвят се колективни подписки, организират се граждански протести. Такъв беше острия протест на живеещите в бл. 3 и 3А в ж. к. „Изгрев“, бл. 30 в ж. к. „Зорница“.

Общо е разбирането и чувството, че града е презастроен и е натрупана критична маса, негативна енергия срещу всяко допълнително строителство.

Администрацията и Общинският съвет трябва да се вслушат в тази единодушна гражданска позиция и установят мораториум върху застрояването на зелените площи.

Политиката на Общината в направление местни данъци и такси, засяга всички граждани и е много чувствителна тема на фона на икономическата стагнация. Жалбите запазват своя брой през двата периода – 11 и са свързани с конкретни казуси – трябва ли да се плаща такса смет за необитаемо жилище; налагане на санкции за необявяване своевременно на придобит или продаден имот и МПС; наказателни производства за принудително събиране на дължими плащания.

Справедливо недоволство предизвикват открити пропуски и дължими суми за минали години, която служителите начисляват наведнъж, заедно с натрупаната лихва.

Остра е реакцията на представителите на малкия бизнес за високата такса смет, която им се начислява. Необходимо е този проблем и острата реакция да бъдат отчетени при подготовката на проекта за нов бюджет.

Намаляват и жалбите в направление транспорт, улици и паркинги – от 20 за миналата година на 12 през тази.

Безспорни и посрещани с удовлетворение са резултатите от изпълнението на първия етап от проекта за инегриран градски транспорт. Новите комфортни автобуси и тролейбуси; изградените велоалеи; пунктове за ползване на обществени велосипеди и увеличаване на паркоместата са стъпки в добра посока.

Продължават споровете от ефективността от въвеждането на зоните за краткотрайно паркиране. Гражданите остро критикуват ниското качество на асфалто-кърпежите на улиците и невъзможността на администрацията да се справи с постоянно възникващите дупки по тях.

В резултат на ниската култура на движение на шофьорите и пешеходците ежегодно стават стотици катастрофи с убити и ранени.

Малко са жалбите от гражданите, свързани с общинската собственост – едва 2. Умното и ефективно управление на материалните активи, притежавани от бургаските граждани е важно задължение и отговорност на администрацията. Тя полага усилия в тази посока и има определени добри резултати.

Това не означава, че в това направление липсват проблеми.

На организираната приемна в с. Извор, живеещите там сигнализираха, че стотици декари общински земи вече две години се обработват от арендатори, които нямат договори с общината и не плащат нищо за това. Вторият сигнал се отнасяше за отдаване под аренда на училищни земи. През 2003 г. със заповед на Министъра на образованието и науката се закрива училището в с. Извор, което тогава е в състава на Община Созопол и представя движимото и недвижимото имущество на Общината. Две години след това на 17.03.2005 г. председателя на училищното настоятелство на закритото вече училище – Димитър Вълков Вълков отдава под аренда на фирма „ЛПС“ ЕООД от с. Извор представлявана от Емилия Димитрова Живкова под аренда за срок от 35 години – 211,440 дка общински земи?! Никой от Община Созопол не реагира на това явно грубо нарушение на закона. Уточнените в договора арендни плащания са уникални. За първите три години по 1 /един/ лев на декар, а за всяка следваща по 10 /десет/ лева?!

Община Бургас също не е реагирала адекватно след включването на с. Извор в състава й.

След моята намеса, общинската администрация бързо си прибра дължимите арендни плащания за двете години. По втория сигнал настоявам да се сигнализира прокуратурата и Общината да предприеме действия за защита на своите интереси.
VІ. Здравеопазване, образование, екология.
Общо 10 жалби са постъпили в сферата на образованието и спорта, което е с 2 повече от миналата година.

Основно въпросите са свързани с въведената система за електронно записване в детските градини и училищата.

Родителите поставят въпроса, че търсените решения на проблема с намаляване влиянието на субективния фактор, създават други проблеми. Създадената добра практика, децата от близките до съответните учебни заведения да се учат в тях, според тях се нарушава. Тези, които изпреварят с електронното записване са от цялата община и се нарушава принципа на териториална близост, а това повишава от една страна безопасно придвижване на децата и води до допълнителни разходи на родителите, които се налага да водят и вземат децата си от училища в други квартали.

Очевидно, че резултатите от електронното записване трябва да се обсъдят публично с всички заинтересовани страни.

Искането на риболовците – любители да получат контролиран достъп до определени места на пристанището не получи подкрепа от пристанищните власти, водени от мотиви за охрана и безопасност на корабите и пристанищните съоръжения.

Почти двойно са се увеличили жалбите в направление здравеопазване от 7 на 13. Остро поставят гражданите въпроса с чакането за ТЕЛК. На Румен Еленков Станков от кв. Лозово, млад човек, загубил зрението си, му се налага да чака 7 месеца от декември 2012 г. до юни 2013 г. за преглед на очен ТЕЛК в гр. Варна. И през това време, той освен страдащ от сполетялото го нещастие е допълнително унизен от безжалостната бюрокрация. Нито едно правителство не намери сили да промени тази система, която унижава изпадналите в беда граждани.

Гражданите не правят разлика от спешна и неотложна медицинска помощ и това създава допълнителни конфликти.

Нерешен е проблема и с хората с психически отклонения, които са изоставени от своите близки и създават много проблеми в съвместното съжителство с други граждани.

През този период имаше случай на решения на ТЕЛК, с които се ощетяваха военноинвалиди. Писах писма до Президента на Р. България, Министъра на отбраната и Министъра на здравеопазването. Получих отговори, в които се съобщаваше на проведени срещи и предприети мерки.

С Председателя на военноинвалидите в Р. България осъществихме съвместни инициативи в тази посока. Качеството и достъпността на медицинското обслужване е проблем, който тревожи всички, които се нуждаят от медицински грижи. На гражданката Елена Рачева, която страда от „аневризъм“, първата й операция и струва 35 000 лева, които е събрала с много трудности. Сега се нуждае от нова такава операция на същата стойност. От НЗОК и отпускат 10 000 лева, но тя вече не може да събере останалите и търси милосърдие и помощ.

И това са стотици, а вероятно и хиляди подобни случаи.

В направление екология, постъпилите жалби са намалели от 10 на 4 за тази година, но проблемите с чистотата на въздушната и околната среда, на механизма за справедливо определяне на таксата за битови отпадъци остават и те ще продължават да формират напрежение и недоволство сред населението. Необходимо е Община Бургас да намери сили да направи пробив през 2014 г. на порочната система за определяне на такса смет на база данъчна оценка на сградите. Ако продължаваме да игнорираме това справедливо искане на гражданите, може да се достигне до отказ за заплащане на тази такса. Не бива, оправдавайки се с трудностите да изпитваме търпението на гражданите, защото то ще се изчерпи.


VІІ. Основни инициативи през този период.
Януари – Участие в общи събрания на гражданите за обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2012 г. и приемане на бюджет 2013 г. в с. Маринка, с. Равнец, м. с. Черно море, ТД „Изгрев“. Участие в общи събрания в бл. 42, вх. 3 и 4, к/с „Изгрев“ и бл. 12, вх. 7в к/с „Славейков“, заедно с директорите на териториалните дирекции – г-жа Паспалева и г-жа Михалева.

Февруари – Представяне публично отчета за дейността си през 2012 г. Участие в общите събрания за бюджет 2013 г. в ТД „Зора“, ТД „Освобождение“. Изпращане, съвместно с Кмета, открито писмо до ръководството на ЕВН за провеждане на среща за информиране на гражданите по поставените от тях въпроси. Срещата с медии и граждани беше проведена на 26. 02. 2013 г.

Публикуване на открито писмо до Комисията за регулиране на съобщенията и компания „Близу“ за прекратяване на договора на г-н Захари Хайдутов, без заплащане на неустойки.Март – Публикуван Анализ на обажданията на гражданите, на тел: 112 и дежурните телефони на Община Бургас. Изпратени до Кмета на Община Бургас и Председателя на Общинския съвет. Осъществени предавания по темата в радио Бургас и радио Фокус.

Април – Изпратено писмо до Президента на Р. България и Министъра на отбраната относно практиката на ТЕЛК за неоснователно намаляване процентите на инвалидност на военноинвалидите. Изразена обща позиция със Съюза на военноинвалидите в Р. България и в гр. Бургас.

Май – Участие в сутрешния блок на ТВ7 по проблемите на шумовото замърсяване. Организиране на приемни в гр. Българово, кв. Банево, кв. Ветрен, с. Миролюбово, с. Извор, с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево. Участие в общо събрание на Сдружението на местните обществени посредници в Р. България.

Юни – Присъствие в съдебно дело в БРС, за оспорване на Решение на Общо събрание на етажна собственост.
Приложение 1 и Приложение 2

Таню Атанасов

Обществен посредник на Община Бургас

Юли 2013 г.
Приложение 1
СПРАВКА

За разпределение на жалбите по направленияот 01.01.2012 г. до 01.07.2012 г. и от 01.01.2013 г. до 01.07.2013 г.
СЕКТОРИ


ОБЩО

2012

2013

01-образование и спорт

8

10

02-здравеопазване

7

13

03-социални дейности

35

36

04-култура и изкуство

0

0

05-екология

10

4

06-транспорт, улици, паркинги

20

12

07-местни данъци и такси

11

11

08-благоустройство и строителство

10

6

09-общинска собственост

2

2

010-търговска дейност

3

3

011-устройство на територията

21

12

012- мобилни оператори

13

11

013-обществен ред и сигурност

7

7

014-топлофикация

16

18

015-електроснабдяване

5

23

016- В и К

6

18

017-държавни служби

16

22

018- съдебна власт и полиция

27

26

019- трудово-правни отношения

25

31

020- етажна собственост

45

28

021-други

19

25


Общо

306

318

юли 2013 Обществен посредник на Община Бургас
Приложение 2

СПРАВКА
за регистрацията на етажната собственост в Община Бургас към 01.07.2013 г.

по данни на Териториалните дирекции
ОБЩО СГРАДИРЕГИСТ

РИ

РАНИВХОДИ

РА

НИ

ЗАЯВЛЕ

НИЯРЕГИСТ

РИ

РАНИВХОДИ

РА

НИ

ЗАЯВЛЕ

НИЯРЕГИСТРИ

РАНИВХОДИ

РА

НИ

ЗАЯВЛЕ

НИЯ
1

2

3

4

5

6

до

31.12.12


до

31.12.12


до

01.04.13


до

01.04.13


до

01.07.13


до

01.07.13ТД „ПРИМОРИЕ”

Тел:84 35 121500


996

66,4%


4

1007

67,13%


1+1 сдр


1014 /4сдр /

67,6%


3


ТД „ИЗГРЕВ”

Тел:86 32 39558


405

72,58%


2


410

73,47%


1


414

74,1%


3

ТД „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

Тел: 86 09 14526


383

72,81%


0


385

73,19%

0


391

74,3%


0


ТД „ЗОРА”

Тел: 83 76 19800


535

66,8%


2


555

69,37%

0


558

69,7%


0


ТД „ВЪЗРАЖДАНЕ

Тел: 85 20 071200


528

44%


0


535

44,58%

0


539

44,9%


1


КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

Тел: 58 01 03100


86

86%


0


87

87%

0


88

88%


0


ОБЩО


4683

2933

8

2979

2+1сдр

3004/4сд /

7

юли 2013 Обществен посредник на Община Бургас
с. 1

скачать файл