Ако Бог Отец обитава в Светая Светих на небесното светилище, а Христос


с. 1
Бог в кутия?

Анхел Мануел Родригес
Ако Бог Отец обитава в Светая Светих на небесното светилище, а Христос служи като свещенник в святото място, тогава не трябва ли да предположим че Той и Отец са били отделени един от друг непосредствено след Христовото възнесение?
Божието присъствие в Неговото светилище не Го ограничава в това определено място. Бог избра да живее със Своите създания в небесното светилище, но Той е свободен да смени Своето място с друго местоположение, не само в светилището си, но също така и спрямо останалите от Неговите създания. Неговото присъствие във вселената е неограничено.

1. Божието присъствие в Израилевото светилище не се е ограничавало до Светая Светих: Истина е че в Израилевото светилище славата на Божието присъствие се е откривала в Светая Светих (Изх. 25:22). Но това обаче не значело, че Той не може да излезе от това място или от самото светилище. Той каза на Израилтяните, “Ще поставя скинията Си сред вас…Ще ходя между вас” (Лев. 26:11, 12). Въпреки че Бог живя между Израилтяните в Своята скиния, Неговото присъствие не беше ограничено до нея. Описан е като отиващ да се разхожда, напускащ светилището, за да посети стана. По ясно изразено е във Второзаконие 23:14 “Защото Господ Твоят Бог ходи всред стана ти, за да те избави и да предава враговете ти пред теб. Твоят стан трябва да бъде свят”. Текстът внушава, че Бог излиза от светилището, за да се бори за Своя народ и да порази неговите врагове. През Деня на умилостивението Бог разположил Себе си по специален начин в най-святото място, за да извърши извънредно важната работа на очистване (Лев. 16).

2. Божието присъствие в небесното светилище не се е ограничавало до Светая Светих: Фактът че има небесно копие на Светая Светих не означава че Бог е ограничен до него. Псалмистът казва, “В притеснението си призовах Господа и извиках към Него за помощ. От храма Си Той чу гласа ми, моя вик стигна пред Него в Неговите уши. Земята се поклати и потресе и основите на планините се разлюляха, те се поклатиха защото Той беше разгневен… Той сведе небесата и слезе; тъмнина беше под краката Му” (Пс. 18:6-8). Бог чу молитвата на Неговия слуга в Неговия небесен храм, напусна храма и слезе от небето, за да подкрепи псалмопевецът. Бог е описан тук като движеща се личност, Която ходи сред Своите създания, въпреки че Той е бил разположил Себе Си на конкретно място, т.е. в Неговия небесен храм. В едно от своите видения Данаил видял Бог да се движи от едно място в Неговия храм до друго „Гледах, докато се положиха престоли и Старият по дни седна.” (Дан. 7:9). По това време Бог разположил Себе Си по един специален начин в Светая Светих, за да изпълни едно дело на съд.

3. Исус и Отец в небесния храм: Фактът че Бог не е описан в Светая Светих изяснява един важен елемент от работата на Христос в небесното светилище. В Неговата работа на посредничество пред Отец, Христос не е бил отделен от Него. В това отношение паралела, сравнението между земния първосвещенник и Христос като небесен първосвещенник е нарушено. Не трябва да оставаме с впечатлението, че след Своето възнесение и по време на Своята посредническа дейност в небесното светилище Христос не е имал достъп до Своя Отец, защото те са били в различни оделения на светилището. Посредническата служба на Христос за нас се осъществява в Божието присъствие (Евр. 6:20; 7:25; 9:24). Когато дойде времето за Христос да започне работата Си като съдия по времето на предобразния Ден на Умилостивението Те и двамата отидоха в Светая Светих на небесното светилище за да изпълнят това конкретно дело на очистване и съд.(Дан. 7:9-11; сравн.Евр. 9:24).

Идеята че Бог свободно се движи в небесното светилище е също представена от Елена Вайт: “Видях Отец да става от трона и огнена колесница отиде в пресвятото място зад завесата и седна. Тогава Исус стана от трона и мнозина от ония, които Му се поклониха Го последваха”(Ранни писания стр.55)
с. 1

скачать файл