Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите


с. 1
00426-2012-0019

BG-Кюстендил: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1, За: Десислава Алайкова-Стоева, РБ 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550815, E-mail: obshtina@kustendil.bg, Факс: 078 550815

Място/места за контакт: Община Кюстендил

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kustendil.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kustendil.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1573&Itemid=455.Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Община КюстендилВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВАРТАЛ „ГЕРЕНА“ - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ , ПАРКИНГ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр.Кюстендил
Код NUTS: BG415

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката представлява изграждане на паркинги, детски площадки, улично осветление и озеленяване в кв. Герена. Поръчката обхваща благоустройство на УПИ VI кв.380 по плана на град Кюстендил.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позицииНЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно техническо задание

Прогнозна стойност без ДДС

405333 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаПродължителност в дни

120
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4000 (четири хиляди) лева.Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:1.1 Парична сума, внесена по следната сметка на Община Кюстендил: IBAN BG83 UNCR 7000 3320 3805 50, код UNCRBGSF, при „Уникредит булбанк” АД, клон Кюстендил. В нареждането за плащане задължително се записва наименованието на поръчката и същото следва да бъде представено в оригинал. 1.2. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата, считано от крайната дата за получаване на офертите. 2. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % от стойността на обществената поръчка. Гаранция за изпълнение: в размер на 3 /три/ % от стойността на поръчката, представена в една от двете форми: парична сума, внесена по IBAN BG83 UNCR 7000 3320 3805 50, код UNCRBGSF, при “Уникредит булбанк” АД, клон Кюстендил на името на Община Кюстендил, с платежно нареждане, с посочен обект на поръчката - оригинал; . неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност съгласно условията в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по реда и при условията на проекта на договор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.2. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява кандидат или участник, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 3.Ще бъде отстранен участникът, който: а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; в)има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; г)има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. д)Не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 4. Комисията ще отстрани от процедурата участник: 4.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 4.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 4.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 4.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Списък на документите, съдържащи се в офертата, по образец № 1 (в оригинал).Административни сведения - по образец №2 (в оригинал).Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка. Декларация от членовете на обединението - по образец №4 (в оригинал).Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП.Декларация, че участникът е запознат с условията на процедурата – по образец №3 (в оригинал).Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.1, т.3 и т.4, и ал. 5, т. 2 от ЗОП – по образец №10 (в оригинал). Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а – д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП по образец № 11 (в оригинал). Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки по образец № 12 (в оригинал).Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – по образец № 13 (в оригинал).Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец № 14 (в оригинал).Документ за внесена гаранция за участие, под формата на банкова гаранция или парична сума по сметка на Възложителя.Документ за закупена документация за участие (заверено копие).Техническо предложение – по образец № 15, Декларация по чл.56, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 16 (в оригинал). Ценово предложение по образец № 17 .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Информация за общия оборот от дейността на участника за последните 3 (три)финансово приключени години (2009, 2010 и 2011 г.) – по образец №5 (в оригинал).


Минимални изисквания: няма

ІІІ.2.3) Технически възможностиИзискуеми документи и информация: а) Списък на основните договори за строителство (по образец № 6), с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, в зависимост от датата на започване на дейността на участника, включително стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да е придружен с препоръки за добро изпълнение – копия заверени с гриф „Вярно с оригинала” от участника и подпис на участника на всяка страница.) б)Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнението на строежи ІV група, І-V категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ като представи удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. в) Застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството”, която да отговаря на категорията на обекта - копие „Вярно с оригинала”. г)Декларация за ръководния състав от експерти на участника, определен за изпълнение на строителството на обекта – предмет на обществената поръчка (по образец № 7 ).За лицата посочени в декларацията по образец №7 задължително се прилагат автобиографии – по образец №8 ведно с документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганият от участника експерт, както и декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност, за принадлежност и наличност – по образец № 9. д)Списък – декларация за наличната механизация и описание на техническото оборудване /собствени или наети/-по образец № 7а (в оригинал) с посочено общо състояние на техниката: година на производство, с приложени и заверени ксерокопия от регистрационни талони, от талони за преминат технически преглед, от договори за наем;
Минимални изисквания: а) Участникът да има изпълнен през последните 5 (пет) години от крайния срок за подаване на оферти, не по-малко от три договора за строителство, с предмет сходен с предмета на поръчката, придружен от препоръки за добро изпълнение; б) Участникът да е регистриран в ЦПРС за изпълнението на строежи ІV група, І-V категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи І-V категория (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите). в) Участникът да притежава „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ и да е със срок на валидност минимум 60 дни след изтичане срока на валидност на офертата. . г) Участникът трябва да разполага с ръководен състав, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, включващ: 1. Технически ръководител – минимум 1, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството; Да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 3 /три/ години ; 2. Геодезист, който отговаря на следните изисквания: - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „бакалавър” или „магистър” , специалност геодезия или еквивалентна; -да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 3 /три/ години; 3. Eлектроинженер, който да отговаря на следните изисквания: - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане или друга еквивалентна с оглед предмета на поръчката; -да притежава стаж по специалността: не по-малко от 3 /три/ години; 4. Специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните изисквания: -да притежава най-малко 1 година стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на строителни и монтажни работи. 5. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания: -да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията; -да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция. 6. Лице с професионална квалификация „Ландшафтен архитект”, „Инженер по озеленяване“ или еквивалент - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър , специалност „Ландшафтен архитект“ или еквивалент -да притежава стаж по специалността минимум 1 година 7. Да има на разположение технически персонал, включващ минимум 10 /десет/ работници.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на СМР; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 40
IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)Срок за получаване на документация за участие

19.11.2012 г.  Час: 16:30Платими документи

ДА

Цена: 20 BGNУсловия и начин на плащане

Документацията може да бъде получена всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа на адрес: гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1, ет.1 стая №22, срещу представен документ за платена цена на документацията, внесена на касата на Община Кюстендил или по сметка № IBAN BG93 UNCR 7000 8420 3806 04, код UNCRBGSF код за вид плащане 447000, при ”Уникредит Булбанк" АД - клон Кюстендил на името на Община Кюстендил, с платежно нареждане, с посочен обект на поръчката.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

29.11.2012 г.  Час: 16:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120


IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 30.11.2012 г.  Час: 11:00Място

Административна сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1, ет. 2, заседателна зала.Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕСНЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията по електронен път е осигурен на интернет страницата на на Община Кюстендил, Раздел"Профил на купувача" - http://kustendil.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1573&Itemid=455.Срока за получаване на оферти е съкратен на основание чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.10.2012 г. 
с. 1

скачать файл