86-ти Международен кооперативен ден 14-ти Международен ден на кооперациите


с. 1


Послание на Международния кооперативен съюз

86-ти Международен кооперативен ден

14-ти Международен ден на кооперациите

5 юли 2008 г.

Да противодействаме на климатичните променипосредством кооперативното предприятие”

Кооперациите се издигат до предизвикателството на климатичните промени в такъв мащаб и с такова темпо, които показват лидерство в редица страни и сектори в целия свят. Докато някои се посвещават на съкращаването на емисиите на парникови газове, други се стремят към въглеродна неутралност, като всички те работят в посока икономическа, социална и екологична стабилност. Климатичните промени са в края на краищата нещо повече от просто екологичен проблем; те имат неоспоримо въздействие върху икономическото и социалното благополучие на хората от цял свят.

Кооперациите във всички сектори противодействат на климатичните промени – така например, земеделските и рибарските кооперации оглеждат използването на енергията от производството до пазара, те оглеждат своите емисии (въглерод и азот), търсейки начин те да бъдат неутрални или да имат наистина положително въздействие, предприемайки производство на зелена енергия или новаторско хранене за редуциране на емисиите от животновъдството; потребителните кооперации се стараят да редуцират своите въглеродни измерения както в магазина, така и по отношение на собствените си операции, а така също и на техните доставчици, и играят активна роля за осигуряване на обучение на своите членове и потребители; жилищните кооперации използват устойчиви строителни материали и проектират екологични сгради; кооперативните банки и кредитните съюзи предоставят стимули за инвестиране в енергийно ефективни технологии посредством конкурентни ипотеки, потребителски и бизнес заеми; застрахователните кооперации намират новаторски начини да държат застрахователните премии ниски, бидейки все пак в състояние да покриват променящите се нужди на своите членове по отношение на увеличаващите се рискове поради екстремни атмосферни условия и природни бедствия, свързани с климатичните промени; енергийните кооперации се стремят да предоставят чиста и устойчива енергия, използвайки вятъра, слънчевата енергия и биогоривата; а така също и много други кооперации работят ежедневно, за да гарантират това, че са устойчиви предприятия както в икономическо, така и в социално и екологично отношение.

Известен брой кооперации поеха лидерски роли на международно ниво, партнирайки си със „Мрежа за климатична неутралност” по Програмата на Обединените нации за околната среда, ангажирайки се с платформата за действие на Глобалния договор на Обединените нации „Грижа за климата”, а още повече кооперации действат на национално ниво. Еднакво важни обаче, ако не и по-важни, са действията, предприемани ежедневно от големи и малки кооперации, които съзнават, че всяко усилие – независимо от това колко малко е то, може да допринесе за забавяне на въздействията върху климатичните промени.

Тези дейности не са нови обаче. В крайна сметка, кооперациите действат активно за насърчаване на устойчивото развитие в продължение на над 150 години. Тъй като кооперациите са предприятия с демократично управление, работейки съгласно ценности и принципи, които включват социалната отговорност и грижата за техните общности, те се стремят да служат на членовете си не само в икономическо отношение, но така също и в по-широк социален, културен и екологичен мащаб.

В наши дни международната общност е изправена пред предизвикателството на хранителната криза и усилията за възстановяване след природни бедствия – като и двете могат да бъдат, поне отчасти, приписани на климатичните промени.

Фермери, потребители и общности, засегнати пряко от тези кризи, намират че кооперациите помагат в трудната задача да се адаптираме към отрицателните въздействия на климатичните промени. Кооперациите могат да помогнат на фермерите да се заемат с нарастващите производствени предизвикателства и да осигурят по-голяма стабилност на фермерския сектор, като същевременно показват уважение към ресурсите на околната среда. Общностите, които трябва да изградят отново местните си икономики след природни бедствия, могат също да потърсят вариант на самопомощ, така че да се заемат със своите нужди посредством кооперации, и те могат да разчитат на солидарност, основана на принципа на коопериране (сътрудничество) между кооперациите.

Съзнавайки, че климатичните промени са едно от най-критичните глобални предизвикателства на нашето време, членовете на МКС потвърдиха на своята Генерална асамблея през 2007 г. своята готовност да се насочат към причините за климатичните промени и да намалят тяхното въздействие, като бе постигнат реален напредък. Увеличените предизвикателства и стресът за околната среда продължават обаче да растат, така че е необходимо всички да продължат да отделят внимание на това.На днешния Международен ден на кооперациите, Международният кооперативен съюз призовава кооператорите от цял свят да засилят своите дейности за насърчаване на устойчивото развитие, да прославят действията, които вече са допринесли съществено за смекчаване на проблема с климатичните промени и да работят в партньорство, така че да гарантират, че кооперациите внасят значителен принос в противодействието спрямо предизвикателството на климатичните промени.


с. 1

скачать файл