8. Програма за дейностите, включително за строи


с. 1
Приложение № 2 към чл. 6 чл. 6

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на

възложителя - физическо лице, седалище и единен

идентификационен номер на юридическото лице.Емине Мехмедова Рамаданова ЕГН: 8507048272, гр. Търговище, ул. Цар Иван Асен 4, ет. 5, ап. 13, Български гражданин

2. Пълен пощенски адрес.гр. Търговище, 7700, обл. Търговище, ул. Цар Иван Асен № 4, ет. 5, ап. 13

3. Телефон, факс и e-mail.0887618575, emine_ramadanova@abv.bg

4. Лице за контакти.Емине Мехмедова Рамаданова

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

Създаване на нова орехова овощна градина.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното

предложение.

-

3. Връзка с други съществуващи и одобрени

с устройствен или друг план дейности.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.Няма налична информация.

5. Местоположение на площадката, включително

необходима площ за временни дейности по време

на строителството.Няма предвидени строителни дейности.

6. Описание на основните процеси (по проспектни

данни), капацитет.

Засаждане на орехови дръвчета като капацитета е 10 дръвчета на 1000 кв.м.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща

пътна инфраструктура.

Не се налагат инфраструктурни промени.

8. Програма за дейностите, включително за строи-

телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-

становяване и последващо използване.Няма налична информация.

9. Предлагани методи за строителство.Няма налична информация.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по

време на строителството и експлоатацията.

Няма налична информация.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират -видове, количества и начин на третиране.Не се генерират отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване

на отрицателните въздействия върху околната среда.

Няма налична информация.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод,

добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,

третиране на отпадъчните води).

Няма предвидени други дейности.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с

инвестиционното предложение.

Не се изискват други разрешителни.

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на

околната среда.

Не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.Не се очаква риск от инциденти.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

План, карти и снимки, показващи границите на

инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,

природните и антропогенните характеристики, както и за

разположените в близост елементи от Националната екологична

мрежа и най-близко разположените обекти,

подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

-

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им

към площадката или трасето на обекта на инвестиционното

предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.Няма налична информация.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени

планове.

-

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

и др.; Национална екологична мрежа.Имот № 102027 в землището на с. Кралево, общ. Търговище граничи със защитена зона BG0002093 „Овчарово” за опазване на дивите птици.

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната

способност на природните ресурси.

-

5. Подробна информация за всички разгледани

алтернативи за местоположение.

-

IV. Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на

реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух,

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на

единични и групови недвижими културни ценности, както и

очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества

и процеси, различните видове отпадъци и техните

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,

вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани

организми.Не се очакват съществени промени по отношение на въздействиието върху околната среда.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,

включително на разположените в близост до обекта на

инвестиционното предложение.-

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и

временно, положително и отрицателно).-

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;

населени места (наименование, вид - град,

село, курортно селище, брой жители и др.).-

5. Вероятност на поява на въздействието.-

6. Продължителност, честота и обратимост

на въздействието.

-

7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-

вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,

намаляване или компенсиране на значителните отрицателни

въздействия върху околната среда и човешкото здраве.-

8. Трансграничен характер на въздействията-
с. 1

скачать файл