41-то народно събрание до г-жа диана ковачева – министър на правосъдието


с. 1
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ
Изх. № 01/09.01.2013 г. ДО

Вх. № 08.02.-1/09.01.2013 г. г-н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Копие: ДО

г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА –

Вх. № ПГ-330-00-4/10.01.2013 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 41-то НС

ДО

г-жа ИСКРА ФИДОСОВА -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ

41-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО

г-жа ДИАНА КОВАЧЕВА –

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО


ОТНОСНО: проект на Закон за юрисконсултите в Р. България
Уважаеми г-н Борисов,

Националният съюз на юрисконсултите е създаден през 1990 г.- непосродствено след промените в страната. Съюзът е неправителствена организация, обединяваща юристи на професионален принцип. От 2001 г. той е член на Европейската асоциация на юристите в предприятията – ECLA.

В края на 1999 г. беше отменен единственият нормативен акт, който регламентираше на национално ниво статута на юрисконсултите в България.

През 2000 година работна група, съставена от членове на Управителния съвет на Съюза, разработи проект на Закон за юрисконсултите. Проектът беше обсъден от Правната комисия и беше внесен в деловодството на 39-тото Народно събрание. Поради изтичане на неговия мандат не можа да бъде приет.

Съгласно проучвания на Националният съюз, към 2007 г. юрисконсултите в България са над 7 000. Те ежедневно тълкуват и прилагат нормативните актове, действащи в държавата както в държавната администрация, така и в общините, търговските дружества и другите организации.

Необходимо е приемането единен специален нормативен акт, регламентиращ професионалната дейност на юрисконсултите с цел:
  • регламентиране на условията, при които едно лице може да

осъществява професията „юрисконсулт”

  • обединяване на юрисконсултите, като отделно правно съсловие в организация, подобна на камарите на нотариусите и частните съдебни изпълнители;

  • осъщствяване на обучителна дейност с оглед поддържнане на висока професионална квалификация;

  • обобщаване и прилагане на добрите практики при осъществяване на професионалните задължения;

  • оказване на съдействие за подобряване на законодателството

  • осъществяване на представителни функиции на организацията


Към настоящия момент вниманието на държавните органи е насочено единствено към работата на съдебната система. Необходимо е да се подчертае, че съдебната система отиват за решаване само „болните” правоотношения между юридическите лица в държавата. Основна задача при осъществяване на техните професионални задължения на юрисконсултите е да не бъдат допускани незаконосъобразни действия и да не се стига до съд като последна възможност за решаване на възникнанили спорове между юридическите лица, при които работят по трудови, или служебни правоотношения.

С приемането на специален нормативен акт за регламентиране на

професионалната дейност на юрисконсултите - от какъвто отдавна има необходимост, ще бъде оказва подкрепа от страна на държвата при осъществяване на тяхната ежедневна високо-отговорна работа по прилагането на действащите национални и европейски нормативни актове за законосъобразното осъществяване функциите на държаваната администрация, общините, търговските дружества и другите организации, в които се трудят юрисконсултите.

Въпреки готовия проект и полаганите от нас усилия за неговото приемане, до настоящия момент те не дадоха резултат.

Моля, да ни бъде определен ден и час за среща, на която предста-

вители на Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите да Ви представят изготвения от тях проект на Закон за юрисконсултите, с оглед включването му в програмата на Минстерски съвет за отправяне на предложение за приемане от 41-то Народно събрание.


Главен секретар: /п/ Председател: /п/

/Мария Странджанска/ /Георги Китанов/
с. 1

скачать файл