4. Третокласниците Петьо, Емо, Васко и Коки отивали към хижа "Ехо"


с. 1
СЬСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ИСКРИ"

III клас



ОУ „Иван Вазов"-гр. Cилucmpa - 12.05.2002 г.

Драги ученици, състезанието продължава 120 минути. Верният отговор на задачите от 1 до 4 се оценява с по 3 точки, от 5 до 8 - с по 5 точки, а от 9 до 12 - с по 7 точки. Ако сте избрали отговор г), напишете резултата. Успех!



Зад. 1. С колко числото 683 е по-голямо от сбора на числата 276 и 216?

а) 191 б) 91 в) 19 г) друг отговор



Зад. 2. Сборът па цифрите на числата от 1 до 20 включително е:

а) 102 б) 225 в) 100 г) друг отговор



Зад. З. Стойността на израза (13 +128+87+ 72)-191 с равна на:

а) 109 б) 119 в) 209 г) друг отговор



Зад. 4. Третокласниците Петьо, Емо, Васко и Коки отивали към хижа "Ехо". На 60 м от хижата те срещнали група от три пъти повече туристи, отколкото били те. Колко туристи са отивали към хижа "Ехо"?

а) 6 б) 4 в) 12 г) друг отговор



Зад. 5. Разстоянието между градовете А и В е 56 км. На всеки 8 км по пътя има град. Колко са общо градовете, включително А и В?

а) 9 б) 8 в) 7 г) друг отговор

Зад. 6. Броят на двуцифрените четни числа е:

а) 50 б) 46 в) 44 г) друг отговор


Зад.7. Ако едно число се събере толкова пъти, колкото е самото число, се получава 49. Числото е:

а) 49 б) 64 в) 1 г) друг отговор



Зад.8. Обиколката на един триъгълник е равна на 12 сантиметра. Едната му страна е с 2 см по-голяма от втората и с 2 см по-малка от третата. Дължината на най-малката му страна е:

а) 2 см б) 4 см в) 6 см г) друг отговор


Зад.9. Срещнали се двама овчари - Иван и Петър. Иван казал на Петър: "Дай ми една овца от твоите. Тогава моите ще станат два пъти повече от твоите." А Петър му отговорил: „Не, по-добре ти ми дай една овца! Тогава и двамата ще имаме равен брой овце". Колко овце е имал Иван?

а) 2 б) 4 в) 7 г) друг отговор



Зад. 10. Митко събрал всички четни естествени числа, произведението на всяко от които с числото 4 е по-малко от 60. Получил число, което е седем пъти по-голямо от годините му. Митко е на:

а) 7 години б) 8 години в) 9 години г) друг отговор



3ag.11. Дължината на правоъгълник е с 6 см по-голяма от ширината. Колко с лицето на правоъгълника, ако обиколката му е равна на обиколката на квадрат със страна 1 дм 4 см ?

а) 108 кв.см б) 178 кв.см в) 187 кв.км г) друг отговор


Зад. 12. Колко триъгълника има на чертежа?

а)9 б) 6 в) 8 г) друг отговор.
с. 1

скачать файл