4. Йорданов С., Г. Даскалов, К. Кутрянски, Метод за изчисляване на


с. 1
Publications: 1995-2005 г

Books

1. Кутрянски К., И. Костов, Г. Даскалов, Управление на електромеханични системи, ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет - Пловдив, 2001, с. 117.

2. Костов И., Г. Даскалов, Проектиране на полупроводникови електрозадвижвания, ръководство за курсово проектиране (решени примери и задачи), Технически университет - Пловдив, 2001, с. 106.

3. Даскалов Г., И. Костов, К. Кутрянски, Електрозадвижване, ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет - Пловдив, 2002, с. 136.


In Journals

4. Йорданов С., Г. Даскалов, К. Кутрянски, Метод за изчисляване на коефициента на полезно действие на системите за електрозадвижване на механизми с циклично действие, сп. “Електроника и електротехника”, 1996, № 9-10, с. 3-6.

5. Kostov I., G. Daskalov, K. Koutrianski, Application of the generalised machine approach for designing working diagram and induction motor characteristics, Journal of the Technical University at Plovdiv, 1996, vol. 3, pp. 161-166.

(Костов И., Г. Даскалов, К. Кутрянски, Приложение на апарата на обобщената електрическа машина за построяване на работната диаграма и характеристики на асинхронни двигатели, Известия на Техническия университет в Пловдив, 1996, том 3, с. 161-166.)

6. Yordanov S., G. Daskalov, A method for determining productivity of electric drive systems, used in cyclic duty mechanisms, Journal of the Technical University at Plovdiv, 1996, vol. 3, pp. 167-171.

(Йорданов С., Г. Даскалов, Метод за определяне на производителността на системите за електрозадвижване на механизми с циклично действие, Известия на Техническия университет в Пловдив, 1996, том 3, с. 167-171.)

7. Daskalov G., K. Koutrianski, I. Kostov, A method for computing the dynamic characteristics of d.c. separately excited motors, Journal of the Technical University at Plovdiv, 1996, vol. 5, pp. 141-147.

(Даскалов Г., К. Кутрянски, И. Костов, Метод за определяне на динамичните характеристики на двигателите за постоянен ток с независимо възбуждане, Известия на Техническия университет в Пловдив, 1996, том 5, с. 141-147.)

8. Даскалов Г., Определяне разхода на реактивна енергия на механизми с циклично действие, сп. “Електроника и електротехника”, 1997, № 9-10, с. 14-17.

9. Daskalov G., K. Koutrianski, I. Kostov, On the application of the generalised electric machine apparatus when training specialists in electric drives, Journal of the Technical University at Plovdiv, 1997, vol. 5C, pp. 7-12.

(Даскалов Г., К. Кутрянски, И. Костов, Върху приложението на апарата на обобщената електрическа машина при обучението на специалисти по електрозадвижване, Известия на Техническия университет в Пловдив, 1997, том 5C, c. 7-12.)

10. Kostov I., G. Daskalov, A computer-based approach for determining transient processes in electric drives with induction motors, Journal of the Technical University at Plovdiv, 1997, vol. 5C, pp. 13-18.

(Костов И., Г. Даскалов, Компютризиран подход за определяне на преходните процеси в електрозадвижванията с асинхронни двигатели, Известия на Техническия университет в Пловдив, 1997, том 5C, c. 13-18.)

11. Koutrianski K., G. Daskalov, Collecting of statistical data about the operating modes of lifting and hauling mechanisms, Journal of the Technical University at Plovdiv, 1997, vol. 5C, pp. 19-23.

(Кутрянски К., Г. Даскалов, Cъбиране на статистически данни за режимите на експлоатация на подемно-транспортни механизми, Известия на Техническия университет в Пловдив, 1997, том 5C, c. 19-23.)

12. Daskalov G., I. Kostov, K. Koutrianski, Computer aided investigation of AC and DC drives, "Journal of Electrical Engineering", Bratislava, 1998, vol.49,№ 5-6, pp. 134-138.

(Даскалов Г., И. Костов, К. Кутрянски, Компютризирано изследване на променливотокови и постояннотокови електрозадвижвания, сп. "Electrical Engineering", Братислава, 1998, том 49, № 5-6, с. 134-138.)

13. Daskalov G., I. Dimitrova, K. Atanasova, Investigation of induction motors in MATLAB/Simulinkusing a model taking into account the saturation in the iron core, Journal of the Technical University at Plovdiv, 2002, vol. 9C, pp. 87-93.

(Даскалов Г., И. Димитрова, К. Атанасова, Изследване на асинхронен двигател в средата на MATLAB с отчитане на насищането в стоманата, Известия на Техническия университет в Пловдив, 2002, том 9C, c. 87-93.)

14. Даскалов Г., Б. Михайлов, Математичен модел на асинхронен двигател, отчитащ загубите в стоманата, сп. “Електроника и електротехника”, 2003, № - 7-9, с. 6-10.

15. Даскалов Г., Б. Михайлов, Симулационен модел на асинхронен двигател, отчитащ загубите в стоманата, сп. “Електроника и електротехника”, 2003, № - 10-12, с. 3-6.
On Conferences

16. Йорданов С., Г. Даскалов, Проблеми на оценката на енергийните показатели на механизми с циклично действие, Научна конференция с международно участие, ТУ - Габрово, 7 - 8 декември 1995, том III, с. 254-259.

17. Йорданов С., Г. Даскалов, К. Кутрянски, Определяне мощността на загубите в асинхронни електрозадвижвания във функция от скоростта и натоварването, Научна конференция с международно участие, ТУ - Габрово, 7 - 8 декември 1995, том III, с. 260-265.

18. Даскалов Г., Енергоикономичен подход за избор и проектиране на системите за електрозадвижване на производствени механизми, Енергиен форум ’96 с международно участие, Варна, 12 - 14 юни 1996, том II, с. 41-44.

19. Daskalov G., K. Koutrianski, I. Kostov, A method for calculating the dynamic and static characteristics of induction motors on the basis of the generalised electrical machine approach, Eight international conference on electrical machines and drives ELMA ’96, Varna, 4 - 5 October 1996, pp. 163-168.

(Даскалов Г., К. Кутрянски, И. Костов, Метод за изчисляване на динамичните и статичните характеристики на асинхронни двигатели на основата на апарата на обобщената електрическа машина, Осма международна конференция по електрически машини и електрозадвижвания ЕЛМА ’96, Варна, 4 - 5 октомври 1996, с. 163-168.)20. Yordanov S., G. Daskalov, Evaluation of productivity and energy effectiveness and parametric optimisation of electric drive systems used in positioning mechanisms, 2nd IFAC Workshop on “New Trends in Design of Control Systems”, Smolenice (Bratislava), 7 - 10 September 1997, pp. 206-213.

(Йорданов С., Г. Даскалов, Оценка на производителността и енергийната ефективност и параметрична оптимизация на системите за електрозадвижване на позиционни механизми, Втора международна IFAC конференция “Нови направления в разработването на системи за управление”, Смоленице (Братислава), 7 - 10 септември 1997, с. 206-213.)
с. 1

скачать файл