3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:


с. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 631447 ул. ”Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на «Водоснабдяване и канализация - Варна» ООД

за водовземане на подземни води от тръбни кладенци ТК-2, ТК-4, ТК-5х “Здравец”


1. Цел на заявеното използване на водите:

За питейно – битови цели

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтТяло BG2G000000N019

Неогенски водоносен хоризонт

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водоснабдителна система „Здравец”, състояща се от тръбни кладенци ТК-2, ТК-4, ТК-5х “Здравец”, изградени...в имоти №№ 000213 и 000211 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна.

4. Място на използване на водите, населено място

ЕКАТТЕ


За питейно – битово водоснабдяване на с. Здравец, община Аврен, област Варна.

30627

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: ТК-2 + ТК- 4 + ТК – 5х – 15 л/с

Максимален дебит: ТК-2 – 5,72 л/с; ТК-4 – 6,35 л/с; ТК-5х – 5,42 л/с.

S тк – 2 = 2,45м; S тк – 4 = 2,52м; Sтк – 5х = 2,23м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.инж. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

и.д. Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

съгласно Заповед № 2822 / 30.11.2009г.
с. 1

скачать файл