23 водородни атома. Същият брой кислородни атоми се намират в 15


с. 1
Задача 10: Използвайки вече създадените таблица и схема във файловете zad3.docx и zad8.docx създайте нов текстов документ по зададения образец на Фиг. 1. Съхранете новополучения документ във файл с име zad10.docx.


Атомна маса. Относителна атомна маса

Атомната маса е съществен признак за атома на всеки химичен елемент. Тя не зависи от това дали атомите на елементите са в свободно или в химически свързано състояние.Атомните маси са изключително малки величини. Това е така, защото в сравнение с телата атомите са много малки частици. Например установено е, че 1,0079 g водород съдържа приблизително 6,02.1023 водородни атома. Същият брой кислородни атоми се намират в 15,9994 g кислород и т.н. (Схема 1)

Съдържа 6,02 . 1023 водородни атома

Съдържа 6,02 . 1023 кислородни атома

Еднакъв брой атоми – 6,02 . 1023 се съдържат в толкова грама от всеки химичен елемент, колкото е атомната му маса

1,0079 g

водород

15,9994 g

кислород

Схема 1

Да се работи с толкова малки числени стойности, е много неудобно. Ето защо атомната маса се сравнява с единица мярка. В резултат се получават по-големи и по-удобни за работа числени стойности за атомните маси. Тези числени стойности се наричат относителни атомни маси. Относителната атомна маса се означава с Ar (r е първата буква на латинската дума релативус, която означава относителен).Относителни атомни маси на някои по важни елементи

Наименование на химичния елемент

Относителна атомна маса

Наименование на химичния елемент

Относителна атомна маса

Водород

1,0079

Натрий

22,9898

Кислород

15,9994

Калий

39,102

Азот

14,0067

Калций

40,08

Въглерод

12,011

Мед

63,546

Хлор

35,453

Желязо

55,847

Сяра

32,064

Цинк

65,38

Йод

126,9045

Магнезий

24,305

с. 1

скачать файл