2/ Общински съвет по Етнически и демографски въпроси представлява


с. 1

П Р А В И Л Н И Кза дейността на Общински съвет по Етнически и демографски въпроси

към Общинска администрация -Асеновград

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и демографски въпроси към Общинска администрация-Асеновград, наричан за краткост “съвета” е координиращ и консултативен орган, който подпомага провеждането на политиката по етническите и демографските въпроси на общинско ниво.

/2/ Общински съвет по Етнически и демографски въпроси представлява част от ръзгънатата структура на Областния съвет към Областна администрация – Пловдив.

/3/ Общински съвет координира дейността си с Областния съвет и с НССЕДВ.

/4/ Преди приемането на нормативни актове, както и при подготовката, осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и програми в Общината, в областта на етническите въпроси задължително се провеждат консултации със съвета.


Чл. 2. Общински съвет по Етнически и демографски въпроси осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1. Осъществяване и реализация на Рамковата програма за

равноправно интегриране на малцинствата в българското общество на територията на община Асеновград.


  1. 2. Гарантиране равното право на човешко развитие.

  2. 3. Запазване и укрепване на етническата толерантност и

разбирателство.

4. Анализиране на възникнали и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти.

5. Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани принадлежащи към малцинствата да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-външните елементи на своята идентичност, религия, език, традиции и културно наследство.

6. Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.

7. Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката на населението и политиката на неустойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието, културата, спорта, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, околната среда, жилищната политика, закрила на детето и семейството и др.
Чл.3 Общински съвет по ЕВД.
1. ОССЕДВ се ръководи от Кмета на Общината.

2. Обсъжда проекти на нормативни актове, отнасящи се до междуетническите отношения и защита правата на българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства.

3. Координира действията на местната администрация и неправителствените организации в изпълнение на политики за интеграция на български граждани, принадлежащи към малцинствата за развитие на междуетническите отношения.

4. Реализира и управлява проекти, имащи за цел устойчиво и хармонично демографско развитие, както и осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към малцинствата, включително проекти финансирани от структурни фондове и програми на Европейския съюз.


Чл.4. При изпълнение на своята дейност Общинския съвет по Етнически и демографски въпроси си сътрудничи с:

1.Областния съвет по Етнически и демографски въпроси - Пловдив.

2.Националния съвет за сътрудничество по ЕДВ.

3.Комисията за защита от дискриминация.

4.НПО сектора.

5.Други държавни органи.ГЛАВА ВТОРАСтруктура и състав
Чл.5. /1/ Общинският съвет по ЕДВ се състои от председател, секретар и членове:

/2/ Председателят на Общинския съвет е Кмета на Община Асеновград

/3/ Секретар на съвета е Експерта по етнически и демографски въпроси към Общината.

/4/ Членове на съвета са:  • общински съветници

  • представители на общинска администрация

  • представители на различни институции, работещи с български граждани, принадлежащи към етническите малцинства:

Дирекция “Бюро по труда” - Асеновград

Дирекция “Социално подпомагане” – Асеновград

Отдел “Закрила на детето” към Д”СП” -Асеновград

ОКБППМН - Асеновград

Кмета на с. Боянци

ОУ “Проф. Асен Златарев” – с. Боянци

ОУ “Н. Вапцаров” – Асеновград

МБАЛ- Асеновград ЕООД

РПУ –Асеновград
/5/ Секретарят на съвета по ЕДВ, както и членовете се определят със заповед на Кмета на Общината.
/6/ Организации, желаещи да членуват в този съвет подават писмено заявление за членство и прилагат:


  • копие от съдебно решение за регистрация;

  • устав на организацията;

  • списък със местните си структури и адреси на свои официални представители;

/7/ Присъствието на асоциираните членове на заседанията се

определя от председателя, съобразно тематиката на конкрентните заседания.
Чл.6. /1/ Председателят на Общинския съвет по ЕДВ:

1. Представлява Общинския съвет по ЕДВ.

2. Ръководи и насочва работата на съвета по ЕДВ.

3. Контролира изпълнението на решенията.

4. Внася за разглеждане на сесия на Общински съвет-Асеновград материали, предложения, приети на Общински съвет по ЕДВ.

5. Отправя покани за участие в работата на Общински съвет по ЕДВ на представители на други държавни органи, Областен съвет, Националния съвет по ЕДВ и други, имащи отношение към неговата дейност.

/2/ При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от определен от него за всеки конкретен случай заместник.
Чл.7. Членовете на Съвета по ЕДВ са постоянни и асоцирани, те:

1. Участват в заседанията и внасят за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност.

2. Осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по въпроси от тяхната компетенция.
Чл.8. Към Общински съвет по ЕДВ по решение на Председателя може да се създават работни групи.

ГЛАВА ТРЕТАОрганизация на дейността.
Чл.9. /1/ Общинския съвет по ЕДВ се свиква най-малко веднъж на три месеца от Председателя или по искане на една трета от членовете му.

/2/ Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член най-късно три работни дни преди заседанието.

/3/ Дневния ред се приема от Съвета по ЕДВ на съответното заседание.

/4/ Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

/5/ Решенията се вземат с консенсус.

/6/ За разглежданите на заседанието на Общинския съвет по ЕДВ въпроси, приетите решениия и изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

/7/ Взетите решения се отразяват в протокол и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието, копия от протокола се изпращат на членовете в 10 дневен срок.
Чл.10. /1/ Секретарят на Общинския съвет по ЕДВ е експерта по етническите и демографските въпроси към Общината.

/2/ Секретарят:

1. Осигурява дейността на Общинския съвет по ЕДВ в информационно, аналитично, административно и техническо отношение.

2. Създава и подържа регистър на Общинската структура, работеща по етническите въпроси в Общината.

3. Организира подготовката и провеждането на заседанията.

4. Води отчетност за становищата и решенията.

5. Изготвя протоколите от заседанията.

6. Организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация на заинтересованите страни.

7. Подпомага Председателя на Съвета по ЕДВ и неговата дейност.

8. Съхранява документацията.


Чл.11. Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на съвета се осигурява от бюджета на община Асеновград, както и от дарения.

Чл.12. Съвета координира своята дейност със Областния съвет по ЕДВ и изготвя тримесечни отчети за своята дейност, за да я предоставят на Секретарят на Националния съвет, чрез Областният съвет.


ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Допълнителни разпоредбиЧл.13. Този правилник може да се допълва или променя по реда, по който е приет.

Чл.14. Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от Общински съвет – Асеновград.
с. 1

скачать файл