2. Изпитът да се проведе на 13 декември 2012 г


с. 1
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

З А П О В Е Д
ЛС-И-1209/06.12.2012 г.

На основание чл. 299, ал.1 от Закона за съдебната власт,Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили необходимите документи в Министерството на правосъдието.

2. Изпитът да се проведе на 13 декември 2012 г. от 9.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, бул. Княз Александър Дондуков № 2А.

3. Одобрявам списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, неразделна част от настоящата заповед.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи да се обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 17.30 часа на 07 декември 2012 г.

На стажант-юристите, получили оценка „издържал” да се издаде удостоверение за юридическа правоспособност в 1-месечен срок от провеждане на изпита.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „СДСД”.Препис от заповедта да се връчат на задължените с нея лица за сведение и изпълнение.
Приложение: Списък на допуснатите до изпит стажант-юристи.


№ по ред

Име

Презиме

Фамилия

Разпределен за стаж

1.

Женя

Василева

Караиванова

Окръжен съд В. Търново

2.

Тихомир

Георгиев

Иванов

Окръжен съд Враца

3.

Таня

Георгиева

Савова

Окръжен съд Шумен

4.

Цветан

Георгиев

Цветков

Софийски окръжен съд

5.

Наско

Стефанов

Станимиров

Окръжен съд Перник

6.

Красимир

Симеонов

Методиев

Окръжен съд Перник

7.

Емил

Огнянов

Чолаков

Окръжен съд Кърджали

8.

Михаил

Руменов

Михайлов

Окръжен съд Стара Загора

9.

Дарина

Димитрова

Петкова

Окръжен съд Кърджали

10.

Цветомила

Жорж

Георгиева

Окръжен съд Враца

11.

Траян

Георгиев

Рашков

Софийски окръжен съд

12.

Георги

Ваньов

Вълканов

Софийски окръжен съд

13.

Пенчо

Младенов

Николаев

Окръжен съд Разград

14.

Пламен

Славов

Стоянов

Окръжен съд Разград

15.

Весела

Ненчева

Вълковска

Окръжен съд Враца

16.

Цветелина

Петрова

Димитрова

Окръжен съд Русе

17.

Владимир

Маринов

Григоров

Окръжен съд Русе

18.

Мариета

Ясенова

Лазарова

Окръжен съд Варна

19.

Петър

Йорданов

Стоименов

Софийски окръжен съд

20.

Виктория

Бориславова

Александрова

Софийски градски съд

21.

Валeнтина

Тодорова

Радева

Окръжен съд Русе

22.

Ивайло

Веселинов

Димитров

Окръжен съд Русе

23.

Генади

Георгиев

Лазаров

Окръжен съд Враца

24.

Мартин

Игнатов

Филипов

Окръжен съд Ловеч

25.

Вероника

Йотова

Василева

Окръжен съд Ловеч

26.

Живка

Димитрова

Запорожанова

Окръжен съд Добрич

27.

Неджатин

Мехмед

Вели

Окръжен съд Кърджали

28.

Александър

Георгиев

Йорданов

Окръжен съд Сливен

29.

Силвия

Енчева

Китанова

Окръжен съд Сливен

30.

Димитър

Илиев

Чолаков

Окръжен съд Благоевград

31.

Мирослава

Андонова

Борисова

Окръжен съд Благоевград

32.

Ивелина

Веселинова

Колева

Окръжен съд Ловеч

33.

Силвия

Сашова

Котева

Окръжен съд Кюстендил

34.

Даниела

Здравкова

Апостолова

Окръжен съд Кюстендил

35.

Димитър

Каменов

Алексиев

Окръжен съд Кюстендил

36.

Станка

Георгиева

Терзиева

Окръжен съд Стара Загора

37.

Мария

Юлиянова

Веселинова

Окръжен съд Добрич

38.

Явор

Николаев

Ташев

Окръжен съд Варна

39.

Теодора

Валентинова

Димитрова

Софийски градски съд

40.

Иван

Стоянов

Тафков

Окръжен съд Пловдив

41.

Петя

Кръстева

Димитрова

Окръжен съд Пазарджик

42.

Надя

Стефанова

Масларова

Окръжен съд Благоевград

43.

Петър

Неделков

Петров

Софийски градски съд

44.

Красимир

Иванов

Петров

Окръжен съд Варна

45.

Даниела

Георгиева

Богданова

Окръжен съд Варна

46.

Стела

Андрес

Франседа

Окръжен съд Варна

47.

Васил

Валентинов

Мешков

Окръжен съд Пазарджик

48.

Нели

Стефанова

Йорданова

Софийски градски съд

49.

Елена

Руменова

Ушева

Софийски градски съд

50.

Таня

Борисова

Спасова

Окръжен съд Благоевград

51.

Цветина

Добромирова

Стойновска

Софийски градски съд

52.

Христо

Пламенов

Ничев

Софийски градски съд

53.

Теодора

Сашева

Николова-Серева

Софийски градски съд

54.

Теодора

Боянова

Магдалинчева-Митева

Софийски градски съд

55.

Петя

Емилова

Еленкова

Софийски градски съд

56.

Павлина

Красимирова

Василева

Софийски градски съд

57.

Паолина

Павлова

Славкова

Софийски градски съд

58.

Невена

Горанова

Галчева

Софийски градски съд

59.

Райна

Маринова

Русева

Софийски градски съд

60.

Розалина

Венциславова

Иванова

Софийски градски съд

61.

Симеон

Людмилов

Чиров

Софийски градски съд

62.

Станислава

Василева

Стойнева

Софийски градски съд

63.

Силвия

Идакиева

Галенкова

Софийски градски съд

64.

Сейди

Мехмедов

Юруков

Софийски градски съд

65.

Милена

Стойчева

Костадинова

Софийски градски съд

66.

Милена

Христова

Ковачева

Софийски градски съд

67.

Марина

Димитрова

Алексиева

Софийски градски съд

68.

Нина

Ангелова

Брадова

Софийски градски съд

69.

Георги

Тодоров

Гайков

Софийски градски съд

70.

Александрина

Петрова

Малчева

Софийски градски съд

71.

Анелия

Анастасова

Тодорова

Софийски градски съд

72.

Августина

Валентинова

Лазарова

Софийски градски съд

73.

Александър

Петков

Петков

Софийски градски съд

74.

Деян

Иванов

Иванов

Софийски градски съд

75.

Димитър

Петров

Шалъфов

Софийски градски съд

76.

Георги

Ангелов

Арсенов

Софийски градски съд

77.

Теодора

Стоянова

Янкова

Софийски градски съд

78.

Мария

Емилова

Антова

Окръжен съд Перник

79.

Диана

Николаева

Колева

Окръжен съд Шумен

80.

Силвия

Георгиева

Котева

Софийски окръжен съд

81.

Владимир

Георгиев

Пашпуров

Окръжен съд Шумен

82.

Сидер

Насков

Атанасов

Окръжен съд Хасково

83.

Стефан

Георгиев

Метаксов

Окръжен съд Смолян

84.

Звездалин

Величков

Караасенов

Окръжен съд Смолян

85.

Добрин

Костадинов

Згуров

Окръжен съд Смолян

86.

Стефка

Асенова

Сиракова

Окръжен съд Смолян

87.

Пенка

Стоянова

Митева

Окръжен съд Стара Загора

88.

Соня

Антонова

Пилчева

Окръжен съд Хасково

89.

Александър

Христов

Христов

Окръжен съд Русе

90.

Славена

Веженова

Вълкова

Окръжен съд Русе

91.

Румен

Цанев

Павлов

Окръжен съд В. Търново

92.

Фатме

Идриз

Местан

Окръжен съд Кърджали

93.

Габриела

Цанкова

Стоилова

Окръжен съд В. Търново

94.

Даниела

Росенова

Димитрова

Окръжен съд В. Търново

95.

Силвия

Николова

Евтимова

Окръжен съд В. Търново

96.

Пламен

Валериев

Ставрев

Окръжен съд В. Търново

97.

Дилян

Антонов

Сталев

Окръжен съд Видин

98.

Кристина

Григорова

Терзиева

Окръжен съд Сливен

99.

Йордан

Андонов

Патонов

Окръжен съд Благоевград

100.

Аспарух

Емилов

Христов

Окръжен съд Благоевград

101.

Левтер

Ивайлов

Давидков

Окръжен съд Благоевград

102.

Величка

Стоянова

Костадинова

Окръжен съд Благоевград

103.

Мария

Наскова

Янчева

Окръжен съд Благоевград

104.

Емилия

Димитрова

Митрева

Окръжен съд Благоевград

105.

Аврам

Илиев

Москов

Окръжен съд Благоевград

106.

Анета

Стойнева

Максимова

Окръжен съд Благоевград

107.

Магдалена

Валентинова

Дончева

Окръжен съд В. Търново

108.

Мериан

Оник

Далян

Софийски градски съд

109.

Таня

Наскова

Петева

Окръжен съд Благоевград

110.

Юри

Карамфилов

Романов

Окръжен съд Перник

111.

Евелина

Юриева

Славчева

Окръжен съд Перник

112.

Галя

Василева

Георгиева

Окръжен съд Шумен

113.

Магдалена

Колева

Добрева

Окръжен съд Варна

114.

Десислава

Иванова

Петкова

Окръжен съд Варна

115.

Цанка

Илкова

Парушева

Окръжен съд Варна

116.

Лора

Иванова

Гоцева

Окръжен съд Варна

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: /п/
ДИАНА КОВАЧЕВА
с. 1

скачать файл