1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ – търговия и услуги в кв. 108 по


с. 1Приложение № 1

С П И С Ъ К

на имотите, частна общинска собственост

за продажба на таен търг

гр. Пазарджик1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ – търговия и услуги.в кв. 108 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 139 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 392/30.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители 11 120 лева.

(Намира се на ъгъла на ул. “Стоян Михайловски” и ул.”Владислав”)


2. Урегулиран поземлен имот ІІ – за търговия в кв. 130 по плана на гр. Пазарджик, състоящ се от 145 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 393/30.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители 11 600 лева.

(Намира се на ъгъла на ул. “Рашко Хаджиилиев” и ул.”Райко Даскалов ”)


с. Синитево

1. Урегулиран поземлен имот ХІІ – за търговия в кв. 17 по плана на с. Синитево, състоящ се от 180 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 324/10.05.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители 1 080 лева.

(Намира се след училището, първата пресечка в ляво, четвъртия квартал в дясно, в северозападната му част)с. Звъничево

1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ – СНС в кв. 48 по плана на с. Звъничево, състоящ се от 775 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 341/31.05.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 3 875 лева.

(Намира се в източната част на селото - края на регулацията-ромската махала)


с. Гелеменово

1. Урегулиран поземлен имот І – общ. в кв. 48 по плана на с. Гелеменово, състоящ се от 434 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 20/14.09.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 1 302 лева.

(Намира се в източната част на селото – ромската махала)


с. Крали Марко

1. Неурегулиран поземлен имот № 101180 местност”Орешака” по картата за възстановена собственост на с. Крали Марко, състоящ се от 0,055 кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост 27/14.03.2005 г., на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 28 лева.

(Намира се до северната част на селото, на изхода за с. Черногорово)


с.Добровница

1. Урегулиран поземлен имот ХVІІ – общ. в кв. 71 по плана на с. Добровница, състоящ се от 810 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 35/12.01.1999 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 050 лева.

(Намира се в западната част на селото – в дясно на главния път Пазарджик - с.Добровница, втория квартал, но по-навътре в квартала)


2. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ – общ. в кв. 71 по плана на с. Добровница, състоящ се от 855 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 36/12.01.1999 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 275 лева.

(Намира се в западната част на селото – в дясно на главния път Пазарджик - с.Добровница, втория квартал, но по-навътре в квартала)


3. Урегулиран поземлен имот ХІХ – общ. в кв. 71 по плана на с. Добровница, състоящ се от 855 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 37/12.01.1999 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 275 лева.

(Намира се в западната част на селото – в дясно на главния път Пазарджик - с.Добровница, втория квартал, но по-навътре в квартала)


4. Урегулиран поземлен имот І – общ. в кв. 72 по плана на с. Добровница, състоящ се от 500 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 99/07.06.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 2 500 лева.

(Намира се в западната част на селото – в дясно на главния път Пазарджик-с.Добровница, първия квартал)


5. Урегулиран поземлен имот ІІ – общ. в кв. 72 по плана на с. Добровница, състоящ се от 600 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 100/07.06.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 3 000 лева.

(Намира се в западната част на селото – в дясно на главния път Пазарджик - с.Добровница, първия квартал)


6. Урегулиран поземлен имот ХV – общ. в кв. 72 по плана на с. Добровница, състоящ се от 1 224 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 107/22.04.2005 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 6 120 лева.

(Намира се в западната част на селото – в дясно на главния път Пазарджик - с.Добровница,първия квартал, но по-навътре)


7. Урегулиран поземлен имот ХVІІ – общ. в кв. 72 по плана на с. Добровница, състоящ се от 1 132 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 105/22.04.2005 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 5 660 лева.

(Намира се в западната част на селото –в дясно на главния път Пазарджик-с.Добровница,първия квартал, но по-навътре).


8. Урегулиран поземлен имот ХІХ – общ. в кв. 72 по плана на с. Добровница, състоящ се от 1 058 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 104/22.04.2005 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 5 290 лева.

(Намира се в западната част на селото –в дясно на главния път Пазарджик-с.Добровница, първия квартал, но по-навътре).


с. Дебращица

1. Урегулиран поземлен имот V – общ. в кв. 41 по плана на с. Дебращица, състоящ се от 598 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 21/16.04.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 784 лева.

(Намира се в западната част на селото – до гората, в близост до бившето училище)


2. Урегулиран поземлен имот VІ – общ. в кв. 41 по плана на с. Дебращица, състоящ се от 616 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 22/16.04.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 928 лева.

(Намира се в западната част на селото – до гората, в близост до бившето училище)


3. Урегулиран поземлен имот VІІ – общ. в кв. 41 по плана на с. Дебращица, състоящ се от 594 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 23/16.04.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 752 лева.

(Намира се в западната част на селото – до гората, в близост до бившето училище)


4. Урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. в кв. 41 по плана на с. Дебращица, състоящ се от 616 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 31/03.08.2004 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 4 928 лева.

(Намира се в западната част на селото – до гората, в близост до бившето училище)


с. Мирянци

1. Урегулиран поземлен имот ІХ – общ. в кв. 27 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 590 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 342/31.05.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 2 360 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


2. Урегулиран поземлен имот Х – общ. в кв. 27 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 435 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 350/08.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 1 740 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


3. Урегулиран поземлен имот V – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 800 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 356/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 3 200 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


4. Урегулиран поземлен имот VІ – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 715 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 357/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 2 860 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


5. Урегулиран поземлен имот VІІ – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 530 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 358/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 2 120 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


6. Урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 360 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 359/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 1 440 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


7.Урегулиран поземлен имот ІХ – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 590 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 360/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 2 360 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


8. Урегулиран поземлен имот ХІ – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 875 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 361/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители –3 500 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


9. Урегулиран поземлен имот ХІІІ – общ. в кв. 28 по плана на с. Мирянци, състоящ се от 485 кв. м. , актуван с акт за частна общинска собственост № 362/12.06.2006 г. на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 1 940 лева.

(Намира се в източната част на селото – до стадиона, по посока пречиствателната станция)


с.Величково
1. Неурегулиран поземлен имот № 075005 местност ”Горна кория” по картата за възстановена собственост на с. Величково, състоящ се от 4,340 дка, актуван с акт за частна общинска собственост 394/06.07.2006 г., на стойност по пазарна цена, определена от лицензирани оценители – 3 472 лева.

(Намира се на запад от селото, на около 1 км. На около 2 км. от пътя за с. Бошуля в дясно).

с. 1

скачать файл