1 Статистиката като наука


с. 1
Тема 1 Статистиката като наука

Статистиката възниква като практика, а в последствие се създава като наука на базата на теория на вероятностите. Датира от векове, като се е събирала информация за самите общества. Най- старите сведения са от 3000 год. Първите данни са за броя и състава на населението.

Обект на статистиката са съвкупностните (масови) явления. Това са съвкупности от единици (реални, виртуални), за които е характерно това, че дадена закономерност се прояява само за групата от единици изцяло, а не за отделните единици.

Предмет на статистиката са статистическите закономерности, чрез които се проявяват масовите проявления и статистическите признаци, които служат за наблюдение и изучаване на самите статистически закономерности.

Статистически подход и метод- специфичен подход за изучаване на масовите явления, основан на закона за големите числа, с цел разкриване и опознаване проявленията на статистическите закономерности, чрез количествени изучавания.

Съвкупното действие на голям брой независими случайни фактори води при определени условия да резултат независим от конкретния случай.

смисъла на статистическия подход е в разбирането, че една статистическа закономерност не може да се разкрие чрез единичния случай, но всеки единичен случай съдържа частица от закономерността в случайна форма.

При обхващане на голям брой единични случаи индивидуалните особености се неутрализират и се появява общата закономерност.Структура:

с. 1

скачать файл