1. Резюме на петицията Вносителят на петицията, кмет на община Ostra


с. 1


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/02/2013}27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1174/2012, внесена от Massimo Bello, с италианско гражданство, относно опазването на здравето и електромагнитните полета

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, кмет на община Ostra Vetere в провинция Анкона, призовава за изпълнение на препоръките, посочени в Резолюция 2008/2211, приета от Европейския парламент на 2 април 2009 г. относно ограничаване на въздействието на електромагнитните полета.

Той посочва, че все по-разпространеното използване на безжични технологии, генериращи електромагнитни полета, би могло да навреди на здравето и изразява особена загриженост относно разпространението на антени за мобилни телефони в Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията се застъпва за единно, ясно и уеднаквено предложение за законодателен акт, който да гарантира, в рамките на целия ЕС, високо равнище на защита за потребителите (граждани и работници), по-специално деца, без обаче това да пречи на функционирането на мрежите на мобилна телефония.

Разпоредбите на членове 168 и 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз не предоставят на Комисията (или на ЕС) правомощия за законодателна дейност в областта на предпазването на обществеността от потенциалните последици на електромагнитните полета, като основната отговорност за това остава на държавите членки.

Единственият достъпен инструмент на равнище на ЕС е препоръката на Съвета (1999/519/ЕО) от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета1. Тази необвързваща препоръка съдържа предпазна мярка и предлага необвързващи равнища на експозиция (от 0 Hz до 300 GHz).

Всички държави членки са предприели необходимите мерки за изпълнение на тази препоръка на Съвета. Италия е въвела граници на експозиция, които са по-строги от предвидените в препоръката на Съвета.

Комисията изисква периодично актуализиране на наличните научни доказателства и ще проверява дали те все още подкрепят границите на експозиция, предложени в препоръката на Съвета относно границите на експозиция на електромагнитните полета (1999/519/ЕО). Независимият научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) има постоянен мандат за оценка на риска от електромагнитните полета. Според последното му заключение (от 2009 г.)2, три независими източника на доказателства (епидемиологични изследвания, изследвания in vivo и in vitro) показват, че експозицията както на мобилни телефони, така и на антени е малко вероятно да доведе до повишаване на раковите заболявания при хората. В момента НКВИНЗР актуализира информацията и е предвидено до края на юни 2013 г. тя да е налична за обществена консултация.


Заключение
Конкретното искане в петицията не е в рамките на законодателните правомощия на ЕС. Като се вземе предвид настоящата липса на научни доказателства за вероятни рискове за здравето от експозицията на електромагнитни полета, на този етап Комисията не възнамерява да предложи преразглеждане на границите в препоръката на Съвета (1999/519/ЕО).

1 Препоръка на Съвета 1999/519/ЕО от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (ОВ L 199/59, 30.07.1999 г.).

2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .

CM\930073BG.doc


PE506.322v01-00

BG Единство в многообразието BG

с. 1

скачать файл