1. План сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане


с. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

/към чл.5, ал.3/
1. План – сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 год.1. Всичко разходи за дейността

223808 лв.

2. Осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт

11 000 „

3. Сметосъбиране и сметоизвозване

81 000 „

в т.ч. – уведомления за дължими такси, стикери и табели

6 000 „

– ФРЗ с ДОО за численост 4 бр.

24500 „

4. Поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци в т.ч. отчисления по чл. 60 от ЗУО -3369 лв. и по чл.64 от ЗУО -45000 лв.

73363 „5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

58445 „

в т. ч. • ФРЗ и осигуровки

48345 „

Численост

8 броя

По населени места и дейности, разходите се разпределят както следва:


а/ гр.Брезник:
1. Осигуряване на съдове

6250 „

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

46520 „

в т. ч. уведомления

3 414 „

3. Депо

41743 „

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

58445 „

Всичко:

152958 „б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци,
Бегуновци и Кошарево:
1. Осигуряване на съдове

2700 „

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

19638 „

в т.ч. уведомления

1 473 „

3. Депо

18006 „

Всичко:

40344 „

в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Д.Секирна и Г.Секирна:
1. Осигуряване на съдове

 700 „

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

5036 „

в т.ч. уведомления

378 „

3. Депо

4630 „

Всичко:

10366 „


г/ за селата: Ребро, Кривонос, Бр.Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло,
Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник , Озърновци,
Красава, Г.Романци, Д.Романци, Арзан, Гоз и Бабица:
1. Осигуряване на съдове

1350 „

2. Сметосъбиране и сметоизвозване

9806 „

в т.ч. уведомления

735 „

3. Депо

8984 „

Всичко:

20140


2. Размер на такса „битови отпадъци” за 2013 год.


било


става

А/ гр.БрезникС честота на сметоизвозване : контейнер „Бобър”

2 пъти седмично;

2 пъти седмично;

кофа „Мева”

1 път седмично.

1 път седмично.

2.1. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани и жилищните имоти на предприятията – върху данъчната им оценка -

3.5 ‰

2.0 ‰

В т.ч.:- сметосъбиране и сметоизвозване

2 ‰

1.2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

0.5 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване0.5 ‰

0.3 ‰


2.2. за незастроените имоти на граждани, както и тези извън регулационния план на гр.Брезник – върху данъчната оценка

1.5 ‰

0,8 ‰

в т.ч.:- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰


0.5 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0.5 ‰


0.3 ‰

2.3. За нежилищни имоти на юридически и физически лица /ЕТ/ при организирано собствено сметоизвозване, в това число и тези извън определения район за сметосъбиране, се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на

2.5 ‰

1.5 ‰

в т.ч.:- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

1.0 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.0 ‰

0.5 ‰


2.4. Подалите декларации в отдел „МДТ” към общинската администрация за заплащане на количество в зависимост от броя и вида на използваните стандартни съдове, заплащат годишна такса, формирана от:а/ от сумите за закупуване на съдове, за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на

депото за битови отпадъци, както следва:

- за един контейнер /”Бобър”/ 1.1 куб.м

990 лв.

990 лв.

- за една кофа /”Мева”/ 0.1 куб.м

95 лв.

95 лв.

б/ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка

1.0 ‰

0.5 ‰

2.5. за нежилищни имоти на ЮЛ и физически лица /ЕТ/, на които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване извън тези от 2.4. /по количество/ се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на -

12 ‰


8 ‰

В т.ч.:- сметосъбиране и сметоизвозване

9.5 ‰

6.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

1.0 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.0 ‰0.5 ‰

2.6. За застроените имоти на ЮЛ и ЕТ, които няма да се ползват целогодишно и ако за това е уведомена Общината се заплаща такса пропорционално върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на

2.5 ‰

1.5 ‰

В т.ч.:- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1.5 ‰

1.0 ‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1.0 ‰

0.5 ‰

Б/ селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци и Кошарево – с честота на извозване 1 път седмично.
2.7. за застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка

3.5 ‰

в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване

2.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.8. За незастроените терени се заплаща върху данъчната оценка в т.ч.:

1 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

2.9. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:

7 ‰

в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване

5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

2‰

2.10. За имотите в махала: „Вейници” в с.Непразненци , в махалите: „Ранинци” и „Крушие”

в с.Кошарево се заплаща върху данъчната оценка1 ‰

в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰
В/ селата: Банище, Ръжавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна и Долна Секирна –
с честота на извозване 2 пъти месечно:
2.11. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка

3.5 ‰

в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване

2.5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.12. за незастроени терени се заплаща върху дан. оценка

1‰

в т.ч.:
- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци

1 ‰

2.13. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:

7 ‰

в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване

5 ‰

- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци

2‰

2.14. За имотите извън регулация вкл. бившите стопански дворове на ТКЗС се заплаща върху данъчната оценка

1 ‰

в т.ч.:
- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

2.15. За имотите в махалите: „Петрови” в с.Станьовци, „Сърбинов дол” в с.Душинци, „Валога”в с.Горна Секирна, „Маркови”, „Миткови”, „Неворци”, „Шопа”, „Колина”, „Пеина”, „Филипови”, „Сливие”, „Калдръм”, „Каменица”, „Мартинови”, „Буков дол”, „Кулова падина”, „Шокина”, „Колина”, „Здравко Янев”, „Танини”, „Стоян”, „Джиневи”, „Круше”, „Господинови”, „При Оданови”, „Янкови”, „Равнище”, „Бобово” – „Лъокашеви”, „Байдини”, „Николчеви”, „Младенови”, „Танчеви”, „Паунови”, „Миленкови”, „Джерманови” в с.Долна Секирна, се заплаща върху данъчната оценка такса-

1 ‰

в т.ч.:
- поддръжка и експлоатация на депото за битови отпадъци

1‰

Г/ селата: Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица - с честота на извозване:


за периода април – октомври вкл.

2 пъти месечно

за периода ноември – март вкл.

1 път месечно2.16. За застроените жилищни и вилни имоти на граждани – върху данъчната оценка

2.5 ‰

в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване

1.5 ‰

- за депо

1 ‰2.17. за незастроени терени се заплаща върху дан. оценка -

1‰

в т.ч.:
- поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци -

1 ‰2.18. за нежилищни имоти на юридически лица и физически лица /ЕТ/, за които се извършва услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, се определя върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка в размер на:

4 ‰


в т.ч.:
- сметосъбиране и сметоизвозване

2 ‰

- поддържане и експлоатация на депото

2 ‰2.19. За имотите в махалите: „Драганица” в с.Ребро, „Стрин дол” в с.Видрица, „Сливие” и „Чапуранова” в с.Завала, „Тричкова”, „Вилина воденица” и „Белини” в с.Долни Романци, „Рангелова” в с.Арзан, „Логатор” и „Доганджии” в с.Гоз се заплаща върху данъчната оценка -

1‰

в т.ч.:
- за поддържане и експлоатация на депо

1‰


Приложението е прието с решение № ……../………..2013 год. на Об.С гр. Брезник
с. 1

скачать файл