1. От Горски Имот №132005 в землището на с. Згориград, регистриран


с. 1

На основание чл. 52, ал.1, чл.51, ал.1 и 2, във връзка с чл. 83, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/ – приета с Реш.№ 292 / 08г. от ОбС Враца, изм. и доп. с Реш.№ 331 / 19.02.09г. /, в изпълнение на Решение № 751 по Протокол № 58/19.08.2010г. на ОбС Враца


О Б Я В Я В А :
Със своя Заповед №2131 /04.11.2010г. Кмета на Община Враца е наредил да се предостави възмездно право на ползване на неизсечена дървесина чрез провеждане на втори публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища от горския фонд в землището на с. Згориград –общинска собственост с първоначална тръжна цена, определена на база Тарифа за такси на корен на обли дървени материали, дърва за огрев, дърва за горене и вършина добити от ДГФ, определена с ПМС 202 на МС от 11.08.2008 г.както следва:
1. От Горски Имот №132005 в землището на с.Згориград , регистриран в ДГС Враца под № 5366, подотдел 111б - 770 куб.м. дървесина при първоначална тръжна цена - 15704 лв., конкретизирана по дървесен вид, сортимент, кубатура и цена, както следва :

Дървесен видПолзване по дървесни видове

Едра

Средна

Дребна

Дърва

Сортим.

Куба

тура


Цена

лв./куб.мсортимент

Куба

тура


Цена

лв./куб.мСор

тим.


Куба

тура


Цена

лв./куб.мСортим.

Куба

тура


Цена

лв./пр.куб.мБук

­I клас

6

50

III клас

8

20


За горене

1278

10
II клас

58

40

IV, V клас

12

12общо
6420
1278

15704


5. От Горски Имот №132012 в землището на с.Згориград , регистриран в ДГС Враца под №5592, подотдел 111 л - 1510 куб.м. дървесина при първоначална тръжна цена -45 360 лв., конкретизирана по дървесен вид, сортимент, кубатура и цена, както следва :

Дървесен видПолзване по дървесни видове

Едра

Средна

Дребна

Дърва

Сортим.

Куба

тура


Цена

лв./куб.мсортимент

Куба

тура


Цена

лв./куб.мСортим

Куба

тура


Цена

лв./куб.мСортим.

Куба

тура


Цена

лв./пр.куб.мБук

­I клас

391

50

III клас

2

20


За горене

1967

10
II клас

151

40

IV, V клас

5

12общо
5427
1967

45360

Цените са без включен данък добавена стойност (ДДС). Върху продажната цена на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се начислява ДДС в размер на 20 % върху определената стойност.
 • Търгът ще се проведе на 25.11.2010 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

 • Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53 до чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

 • Стъпката за наддаване е в размер от 10 на сто от първоначалната тръжна цена, като същата е определена със Заповед № 2131/04.11.2010 г. на Кмета на Община Враца по реда на чл. 51, ал. 1, т. 3 от НРУПРОИ.

Утвърдената тръжна документация е както следва: • Заявление за участие в търга - по образец;

 • Удостоверение за актуално правно състояние или ЕИК на юридическото лице или едноличен търговец,

 • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;

 • Декларация за оглед на имота предмет на търга – по образец;

 • Проект на договор за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина на корен от горския фонд с. Згориград– общинска собственост;

 • Правила по които ще се проведе търга – извадка на текстовете чл.53 до чл.59 от НРПУРОИ.

Право на участие в търга имат лица / физически,юридически и еднолични търговци/, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 24.11.2010г. до 17.00ч. в Център за информационно обслужване на Община Враца с адрес гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6, запечатани в непрозрачен плик документи, както следва:

 • Заявление за участие в търга - по образец- оригинал;

 • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие с подпис и печат от лицето което по закон представлява търговецът ) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;

 • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец-оригинал;

 • Проект на договор за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина на корен от горския фонд с. Згориград–общинска собственост (надлежно попълнен без вписване на предлаганата цена и подписан на всяка страница, че участникът е запознат с клаузите в договора като се посочват имената на подписващия и се слага печат на участника)

 • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

 • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

 • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца – при наличие на задължения по ЗМДТ към Община Враца, отразени в приложеното удостоверение, участникът не се допуска до по-нататъшно участие в търга;

 • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец-оригинал;

 • Когато кандидата не се яви лично, то лицето което ще го представлява в тръжната процедура следва да бъде упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга. Пълномощното се прилага в оригинал.

 • Срокът на договора за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина на корен от горския фонд с. Згориград–общинска собственост е една календарна година.

 • Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при провеждането на търга.

 • На основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от НРПУРСИ , определям депозитна вноска за участие в търга, в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всеки имот .

 • Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. (тридесет лева).

 • Внасянето на депозитната вноска за всеки имот, за който кандидатът ще участва на обявения търг и закупуването на тръжната документация може да се извършва всеки работен ден в касата на Център за информационно обслужване на Община Враца най-късно до 17.00 часа на 24. 11. 2010г.

 • Тръжната документация се получава само от Център за информационно обслужване на Община Враца след представяне на вносните бележки.

 • Допълнителна информация и справки могат да се получават в Център за информационно обслужване на Община Враца и/или на тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.319 и в. 412.

Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Враца и на информационното табло в сградата на Общинска администрация-Враца, находяща се в гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6.
К М Е Т: …..............………..

/Д-р Костадин Шахов/
Зам. кмет:.................................

/инж. Петя Аврамова/

Съгласувал:.........................................

Младши юрисконсулт/Красимира Първанова/
Съгласувал:........................................

Директор дир. „УОбС” /Н.Дакева/
Изготвил:........................................

Директор дир. „УОбС” /Н.Дакева/
с. 1

скачать файл