1. Офертата трябва да съдържа документите и информацията, която възложителя


с. 1
Указания за подготовка на офертата
1. Офертата трябва да съдържа документите и информацията, която възложителя е поискал с публичната покана и с документацията за участие в процедурата.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.


Участникът не може да представя варианти в офертата си.

5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР, с адрес: Република България, гр. София 1202 бул. „Княгиня Мария Луиза” № 46, тел. 982-32-46. Върху плика участникът посочва: наименование на поръчката (“Доставка на климатици за териториалните структури на ГДГП”), фирма, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

6. Оферти, които са получени при възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти, получени при възложителя след изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени в не запечатан, прозрачен или скъсан плик.

7. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са оригинали или заверени с подпис и свеж печат /заверява се всяка страница/ от участника четливи копия /включително и копията на чужд език/ и да са в срока на тяхната валидност, когато изрично в тях е записан такъв.


8. Всяка оферта трябва да съдържа информация, както следва:

8.1. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА:

8.1.1. Декларация, че предлаганите климатици са нови (неупотребявани) и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

8.1.2. Място за изпълнение на поръчката:

Доставката ще се извърши в складова база на ГДГП, гр.Банкя, местност “Бели брег”.
8.2. ЦЕНОВА ОФЕРТА

8.2.1. Предложената ценова оферта да съдържа обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС и с ДДС, както и цената за 1 брой инверторна климатична система.

8.2.2. Посочената стойност включва всички разходи (вносни мита, такси, магазинаж, транспорт и други) на предлаганите климатици до мястото на доставката.

8.2.3. Ценовото предложение на Изпълнителя не трябва да надхвърля осигурения финансов бюджет - до 7700 лв. с включен ДДС, за до 9 (девет) броя нови (неупотребявани) климатици.

8.2.4. Декларация от участника, че приема определените от Възложителя начин и форма на плащане на предлаганата цена: Плащането се извършва по банков път в срок до 10 /десет/ календарни дни (след извършване на всяка отделна доставката и представяне на надлежно попълнена фактура и двустранно подписани:

а/ Протокол за съответствие на доставените климатици с техническите спецификации на Възложителя;

б/ Приемо-предавателен протокол за доставените климатици.

9. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни, считано от деня следващ крайния срок за подаване на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.


Към офертата се прилагат следните документи:

10. Документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на кандидата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се придружава с официален превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Удостоверението за актуално състояние да е с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не повече от два месеца;

11. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

12. Доказателство за икономическо и финансово състояние: заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходната 2011 финансова година в лева.

13. Друга информация, посочена в документацията за участие.

14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

15. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника съгласно документа за регистрация по ЕИК, чл. 23 от ЗТР, или изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

17. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, а цената се посочва в лева.

18. Само избрания за изпълнител кандидат ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор. Договорът се сключва в срок до 10 (десет) календарни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя. При подписване на договор, избраният изпълнител представя изискуемите документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП, като гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.
Приложения:

Приложение № 1 Пълно описание на обекта на поръчката;Приложение № 2 Образец на техническа оферта;

Приложение № 3 Образец на ценова оферта.
с. 1

скачать файл