1. Обща информация за дружеството


с. 1 с. 2 с. 3


Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг АД

за периода приключващ на 31 декември 2012 година

междинен финансов отчет
1. Обща информация за дружеството

Доверие-Обединен Холдинг АД (дружеството) е публично акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996 г. Дружеството е учредено през същата година.

Седалището и адресът на управление на Доверие - Обединен Холдинг АД е гр.София 1504, бул. Княз Дондуков Nо 82, а адресът за кореспонденция 1756 София, ул.”Лазар Станев” №5, сграда “А”, ет.7, тел. (02) 98 456 10; 98 456 11; факс: (02) 98 456 63. Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове. Електронният адрес е както следва: doverie@doverie.bg. Официално регистрираната интернет страница е www.doverie.bg.

2. Капитал и акции

Към 31 декември 2012г. капиталът е разпределен в 18,736,099 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция. Всички акции на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса АД. Доверие-Обединен Холдинг АД има издадени един клас акции. Всяка акция на дружеството дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския регистър на съда.

На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. В устройствените документи на дружеството или в отделни споразумения не са предвидени възможности между дружеството и управителните му органи и/или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Към 31.12.2012г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:


31.12.2012 BGN ‘000

31.12.2011 BGN ‘000

Акционерен капитал ( BGN’000)

18,736

14,006

Брой акции (номинал ХХХ лев)

18,736,099

14,006,093

Общ брой на регистрираните акционери

147,647

147,710

в т.ч. юридически лица

60

60

физически лица

147,587

147,650

Брой акции, притежавани от юридически лица

11,378,993

6,809,403

% на участие на юридически лица

60,73%

48,62%

Брой акции, притежавани от физическите лица*

7,357,106

7,196,690

% на участие на физически лица

39,27%

51,38%

*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.

Акционери, притежаващи акции над 5%

Брой акции

% от капитала

Софарма АД3,502,830

18,70

Елфарма АД

1,221,843

6,52

Телекомплект АД

935,804

4,99

Телсо АД

3,700,794

19,75Акции от - до

Брой акционери

% от всички акционери

Брой притежавани акции

% от всички акции
1 - 100

145677

98.6657

6540344

34.91

101 - 1000

1856

1.2571

354568

1.89

1001 - 10000

84

0.0569

251831

1.34

10001 - 100000

19

0.0129

458993

2.45

100001 - 500000

7

0.0047

1769092

9.44

500001 - 1000000

1

0.0007

935804

4.99

1000001 - 5000000

3

0.0020

8425467

44.97

Over 5000000

0

0.0000

0

0.00

Total

147647

100.0000

18736099

100.00

Дружеството не притежава собствени акции.3. Органи на акционерното дружество, управление и представителство

Дружеството е с двустепенна система на управление.


Надзорен съвет

Членове на Надзорния съвет към 31.12.2012г. са :

Радосвет Крумов Радев - председател на НС

Огнян Иванов Донев - заместник-председател

Венцислав Симеонов Стоев - член
Управителен съвет

Членове на Управителния съвет към 31.12.2012г. са:

Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор

Анна Иванова Павлова- член

Даниела Колева Коларова- член
Дружеството се представлява от Борис Анчев Борисов.

Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите.

Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя правата и задълженията им по управлението и представляването на дружеството, контролира дейността им и определя тяхното възнаграждение в съответствие с решението на Общото събрание. Решенията за изменения и допълнения на устава се вземат с явно гласуване и мнозинство 2/3 от представените акции в Общото събрание. Увеличаване и намаляване на капитала има действие от вписването на решенията в търговския регистър

Правомощия на управителните органи

В срок до 5 години от вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър (нов 09.07.2010), управителният съвет може да приема решения за издаване на нови облигации до общ размер на номиналната стойност на новите облигационни заеми до 10 000 000 /десет милиона/ евро или равностойността им в друга валута. В решението си управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите.

На проведено общо събрание на дружеството от 24 юни 2011г. са приети изменения в устава, с които е овластен управителния съвет за издаване на нови емисии акции в размер до 100 млн.лева в срок до 5 години от вписване на това изменение.


Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Надзорния и Управителния и съвет


Брой акции


  1. Радосвет Крумов Радев – не притежава

  2. Огнян Иванов Донев – 29,752 (намаление от 30,266 през тримесечието)

  3. Венцислав Симеонов Стоев – 128,267 ( без изменение)

  4. Борис Анчев Борисов - не притежава

  5. Анна Иванова Павлова - не притежава

  6. Даниела Колева Коларова – не притежаваОпции върху акции на дружеството

Към датата на този доклад “Доверие-Обединен Холдинг” АД няма предоставени опции на членовете на Надзорния и Управителния съвет от върху негови акции.


Директор за връзки с инвеститорите

От възникване на законодателното изискване длъжността “директор за връзки с инвеститорите” изпълнява Николина Величкова Попова с адрес за кореспонденция 1756 София, ул.”Лазар Станев” №5, сграда “А”, ет.7, тел.02/9845629(11), e-mail: nina@doverie.bg.
с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл