1. Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария


с. 1
Проф. дин Велико Лечев

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2011 г.

І. Монографии

1. Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария (1914 – 1918 г.). Велико Търново, 2005, 428 с.

2. От Прахово до Сулина. Българското корабоплаване по река Дунав (1915 – 1918 г.). Велико Търново, 2006, 307 с.

3. Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (1916 г.). Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново, 2006, 136 с.

4. България на мирните преговори в Брест-Литовск (1917 – 1918 г.). Сборник документи. Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново, 2007, 363 с.

5. Движение в Добруджа за защита на Съединението 1885 г. Велико Търново, 2011, 260 с.

ІІ. Студии, статии

1. Österreich-Ungarische Handelsschifffahrt auf der Donau 1916 – 1917. – Bulgarian Historical Review, 2005, Nr. 1-2, S. 41-66.

2. Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия (декември 1917 г.). – Годишник на Военноморския музей – Варна, т. ІV-V, 2005, с. 147-165.

3. Проф. Марин Ковачев – декан на Свободния факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. – В: Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му. Велико Търново, 2005, с. 39-42.

4. Катедра „Нова и най-нова история на България” пред прага на 40-годишнината на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 2005, с. 81-85.

5. Австро-Унгария и дунавският въпрос (август – декември 1914 г.). – Bulgarian Historical Review /Studia in Honorem Proffessoris Virginiae Paskaleva/, 2006, Nr. 1-2, S. 320-331.

6. Създаване и начална дейност на Българската транспортна служба по река Дунав (1915 – 1916 г.). – Годишник на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, серия „Военноисторически преглед”, 2006, с. 154-170.

7. Доцент д-р Минчо Минчев на 60 години. – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Велико Търново, 2006, с. 9-15.

8. Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август – декември 1916 г.). – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Велико Търново, с. 33-50.

9. Към историята на дунавските пристанища Тулча, Браила и Сулина през 1918 г. – Архив за поселищни проучвания, 2006, с. 3-16.

10. Българското корабоплаване по река Дунав (септември – ноември 1918 г.). – В: България, българите и Европа – мит история, съвремие. Велико Търново, т. І, 2007, с. 17-28.

11. Die bulgarische Schifffahrt аuf der Donau 1915 - 1916 – Bulgarian Historical Review, 2007, Nr. 3-4, S. 181-203.

12. България и нейните съюзници на Дунавската конференция в Букурещ (януари – август 1917 г.). – Известия на Държавните архиви, т. 93, 2007, с. 3-31.

13. Корабоплаването по дунавския участък Тутракан – Браила (декември 1916 – декември 1917 г.). – В: Тутраканската епопея и войната на Северния фронт (1916 – 1918 г.). Сборник с изследвания. Тутракан, 2007, с. 234-242.

14. Военните власти на България и нейните съюзници против руското разузнаване в Гюргево (1915 – 1916 г.). – В: 80 години списание „Военноисторически сборник”. С., 2007, с. 132-142.

15. Принос към историята на окръг Враня (1915 – 1916 г.). – Архив за поселищни проучвания, 2007, № 1-2, 30-46.

16. Българската военно-административна власт в Пиротско (1915 – 1916 г.). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. ІІ, Велико Търново, 2008, с. 153-169.

17. Австро-германски военнополитически отношения в Навигационно-техническата комисия за Черно море (1917 – 1918 г.). – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Велико Търново, с. 37-49.

18. Българска парламентарна делегация в Будапеща и Виена (май 1916 г.). – Историк със съдбата на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. Т. І, Велико Търново, 2009, с. 216 – 231.

19. България и противоречията в Четворния съюз спрямо корабоплаването по река Дунав (декември 1917 – март 1918 г.). – В: Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново, 2009, с. 207-220.

20. Военното разузнаване на Германия и Австро-Унгария в Турну Северин (1915 – 1916 г.). – В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев, С., 2009, с. 150-162.

21. Движение за защита на Съединението в град Свищов и региона (1885 г.). – Архив за поселищни проучвания, 2009, с. 3-20.

22. Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 – 1916 г. – Известия на Държавните архиви, 2009, т. 97, 2009, с. 326

ІII. Рецензии, отзиви

1. Мишев, Р. История на Австро-Унгария. Велико Търново. Издадетлство „Абагар”. 2005, 312 с. – Известия на Държавните архиви, т. 92, 2006, с. 283-285.

2. Марков, Г. Голямата война и българската стража между Средна Европа и Ориента (1916 – 1919 г.). С., Академично издадетелство „Марин Дринов”, 2006, 403 с. – Bulgarian Historical Review, 2007, Nr. 1-2, с. 209-212.3. Тодоров, П., А. Кузманова, Ж. Попов, Б. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. История на Добруджа. Т. 4 (1878 – 1944 г.). Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2007, 647 с. – Исторически преглед, 2008, № 3-4, с. 175-182.
с. 1

скачать файл