1. Кои от посочените действия на съдебния изпълнител не подлежат


с. 1
ТЕСТ ЗА ИЗПИТ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

( III- ти ВАРИАНТ )
1. Кои от посочените действия на съдебния изпълнител не подлежат на обжалване?

а) изпращането на покана за доброволно изпълнение;

б) насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество;

в) постановлението за възлагане на имот поради това, че имотът не е възложен по най-високата цена.
2. За вредите, причинени от незаконосъобразно принудително изпълнение частният съдебен изпълнител носи:

а) административна отговорност;

б) гражданска отговорност по Закона за задълженията и договорите;

в) гражданска отговорност по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
3. При публична продан, втора по ред, обявена за нестанала, насрочването на нова публична продан е след:

a) пределяне от съдебния изпълнител на нова начална цена след извършване на опис;

б) определяне от съдебния изпълнител на нова начална цена – 80% от

предходната;

в) oпределяне на нова начална цена от съдебния изпълнител.
4.Таксите, определени в Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ за извършването на конкретно изпълнително действие се внасят :

а) от взискателя- преди извършването на действието ;

б) след преценка на съдебния изпълнител ;

в) от длъжника- след постъпване на суми за погасяване на задължението му,

пълно или частично.
5.Когато при първа публична продан на недвижим имот, предложената от обявения за купувач цена не бъде внесена в едноседмичен срок, съдебният изпълнител:

a) връща депозитите на другите участници;

б) насрочва втора публична продажба по цена 80% от цената на първата;

в) обявява за купувач на недвижимия имот наддавача, който е предложил следващата най- висока цена.

6.Дисциплинарно производство срещу частен съдебен изпълнител се образува от:

a) Съвета на Камарата на частен съдебен изпълнител;

б) Министъра на правосъдието;

в) Председателят на Дисциплинарната комисия.

7. От кога възниква изпълнителната сила при съдебните изпълнителни основания?

a) със започване на изпълнителното производство;

б) с връчването на поканата за доброволно изпълнение;

в) от деня, когато решението е станало необжалваемо.

8. Членството на частния съдебен изпълнител в Камарата на ЧСИ:

a) е задължително във всички случаи;

б) е задължително, освен когато частният съдебен изпълнител временно е преустановил дейността си;

в) изцяло зависи от волята на частния съдебен изпълнител.
9. Частният съдебен изпълнител:

a) не може да откаже извършването на изпълнителни действия, защото иначе би нарушил закона;

б) има право да откаже винаги по собствена преценка;

в) има право да откаже извършването на изпълнителни действия само в определени от закона случаи, като задължително следва да уточни и обстоятелствата, които оправдават неговия отказ.
10. Принудителното изпълнение по съществото си е:

а) принудителна мярка за изпълнение на правно задължение;

б) санкция за неизпълнение на правно задължение;

в) способ за осъществяване на субективното право на взискателя.

11.За да се ангажира отговорността на 7-те член-кооператори на кооперация, която е обявена в ликвидация, е необходимо да се представят на частния съдебен изпълнител:

а) осем изпълнителни листа;

б) седем изпълнителни листа;

в) достатъчен е само изпълнителния лист, издаден срещу кооперацията като единствен длъжник по изпълнението.

12. Ако длъжникът е материалноотговорно лице и спрямо него е насочено изпълнение за задължения, произтичащи от акт за начет:

а) изпълнението може да се насочи спрямо единственото му жилище, което той обитава;

б) изпълнението може да се насочи спрямо жилището, но само ако то е с площ, определена със специална наредба, което позволява това;

в) изпълнението е недопустимо, тъй като става дума за единственото жилище, което длъжникът фактически обитава със семейството си.
13. Изпълнение спрямо длъжник, който получава обезщетение за гледане на малко дете по Кодекса на труда:

а) е недопустимо;

б) допустимо е, тъй като не се сочи сред основанията за несеквестируем доход по смисъла на чл. 446, ал. 1 ГПК;

в) допустимо е, понеже по съществото си представлява разновидност на „друго възнаграждение за труд”, като ще се съобрази с изискванията относно т. нар. несеквестируем доход.

14. Когато взискателят е наложил по изпълнително дело възбрана по отношение на недвижим имот за обезпечение на вземане и длъжникът по изпълнението след налагане на възбраната продаде възбранения имот, в този случай взискателят:

а) може да се насочи изпълнението срещу имуществото на приобретателя на имота;

б) може да обяви сделката за относително недействителна;

в) може да обяви сделката за нищожна.
15. Длъжникът може да обжалва:

а) всички изпълнителни действия на частния съдебен изпълнител;

б) само точно определени от закона изпълнителни действия;

в) само отказите на частния съдебен изпълнител във връзка с изпълнителни действия.
16. Когато изпълнението е насочено върху дял на ограничено отговорен съдружник, съдебният изпълнител:

a) връчва на дружеството покана за доброволно изпълнение;

б) изпраща запорно съобщение до Централния депозитар;

в) връчва на дружеството изявлението на взискателя за прекратяване участието на длъжника в дружеството.
17. Когато трето по изпълнението лице обжалва действията на съдебния изпълнител изпълнителното производство:

a) се спира служебно от съдебния изпълнител;

б) може да се спре служебно от съда, компетентен да разгледа жалбата на третото лице;

в) се спира по искане на третото лице от съда, компетентен да разгледа жалбата на третото лице.
18. Легитимиран да предяви осъдителен иск е:

a) носителят на потестативно право;

б) носителят на неудовлетворено притезание;

в) всеки, който има материален интерес от установяване на действително правно положение.

19. При прехвърляне на търговско предприятие на длъжника преди образуване на изпълнителното производство принудителното изпълнение:

а) може да се насочи срещу приобретателя като частен правоприемник ;

б) може да се насочи срещу отчуждителя и приобретателя като универсален

правоприемник;

в) не може да се насочи срещу приобретателя на търговското предприятие.

20. При представяне на удостоверение от длъжника по изпълнението, че е поискал от съда разсрочване на изпълнението по чл. 241 ГПК, частният съдебен изпълнител:

а) следва да уведоми взискателя за новото обстоятелство;

б) следва да продължи изпълнителните действия, без дори да е необходимо да уведомява взискателя за това;

в) следва да спре изпълнението.
21. Посочете неверният отговор ! При прекратяване на изпълнителното производство поради неизвършване на изпълнителни действия в продължение на две години:

а) извършените изпълнителни действия запазват своята сила;

б) длъжникът може да иска обратно платеното;

в) третите лица, изпълнили дълга на длъжника, не могат да искат обратно платеното.
22. Жалбата срещу действията на съдебен изпълнител по дело, изпратено на друг частен съдебен изпълнител на основание чл.427 ГПК за продължаване на принудителното изпълнение се администрира:

а) от съдебния изпълнител , чиито действия се обжалват;

б) от съдебния изпълнител, при когото делото се намира в момента на подаване на жалбата не се администрира – органът по изпълнението вече е друг;

в) не се администрира – органът по изпълнението вече е друг.
23. Съдебният изпълнител спира изпълнението при публична продан на имот, ако до деня, предхождащ деня на проданта:

a) длъжникът – физическо лице внесе 30% от вземанията срещу предявените срещу него изпълнителни листове;

б)длъжникът – физическо лице внесе 30% от вземанията срещу предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител по 10% от тях;

в)длъжникът лице внесе 30% от вземанията срещу предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител по 10% от тях;
24. Купувачът на движима вещ при продан чрез явен търг с устно наддаване :

a) става неин собственик, независимо от това дали вещта е принадлежала на длъжника;

б) не става собственик ако вещта не е принадлежала на длъжника и има право да иска връщане на платената цена;

в) става неин собственик ако в едноседмичен срок не са постъпили възражения срещу проданта.
25. Изпълнението не може да се насочи върху:

a) дял от търговско дружество;

б) налични ценни книжа на длъжника;

в) парични вземания срещу държавни учреждения.

26. Принудително изпълнение спрямо движима вещ може да се извърши:

a) само чрез публична продан;

б) чрез публична продан или явен търг с устно наддаване;

в) чрез публична продан, явен търг с устно наддаване и чрез продажба в магазин или борса.
27.Пряко принудително изпълнение започва въз основа на:

a) изпълнителен лист;

б) влязло в сила съдебно решение;

в) извлечение от Централния регистър на особените залози.

28.Продан не се извършва ако до:

a) изтичането на срока за подаване на писмените наддавателни предложения длъжникът внесе всичко по предявените срещу него изпълнителни листове и разноски по изпълнителното дело;

б) съставянето на протокол за обявяване на купувач длъжникът внесе всичко по предявените срещу него изпълнителни листове и разноски по изпълнителното дело;

в) изготвянето на Постановление за възлагане на недвижимия имот длъжникът внесе всичко по представените срещу него изпълнителни листове и разноски по изпълнителното дело.

29.В публичната продан могат да участвуват всички кредитори и взискатели, които са:

а) кредитори, присъединени по силата на вписани ипотека или особен залог;

б) присъединени по силата на изпълнителен лист;

в) присъединени по силата на изпълнителен лист или удостоверение по чл.456, ал.2 ГПК.
30. Жалбата срещу действията на съдебен изпълнител, които не подлежат на обжалване по реда на чл.435 ГПК:

а) се администрира, по надлежния ред от съдебния изпълнител и се изпраща на контролно-отменителната инстанция за произнасяне ;

б) след преценка за допустимостта й, съдебният изпълнител я връща на

жалбоподателя;

в) се прилага към изпълнителното делото без разглеждане и уведомяване на страните.
31. При смърт на длъжника след връчване на поканата за доброволно изпълнение:

а) може да се пристъпи към принудително изпълнение срещу секвестируемо имущество на наследодателя;

б) не могат да се извършват принудителни действия спрямо това имущество, докато не се връчат поканите за доброволно изпълнение, на наследниците, приели наследството;

в) могат да се налагат само обезпечителни мерки до установяване на наследниците след изисквани на удостовериние от съответната община.
32.Възлагането от държавата събирането на публични вземания от частен съдебен изпълнител се извършва на основата на:

a) договор;

б) административен акт;

в) акт на съда по искане на публичния взискател.
33. Когато взискателят възложи на частния съдебен изпълнител да определи начина на изпълнение, и съдебният изпълнител приеме:

а) отговорността е изцяло за частния съдебен изпълнител и за материална, и за процесуална незаконосъобразност;

б) отговорността е солидарна, тъй като в случая възникват отношения, както по договор за поръчка;

в) доколкото по силата на чл. 426, ал. 1 ГПК взискателят е длъжен да определи начина на изпълнение, той ще носи отговорност за материална незаконосъобразност на изпълнителните действия, а частният съдебен изпълнител – за процесуалната незаконосъобразност на действията си.
34. По време на изпълнението взискателят:

а) не може да сочи други начини на изпълнение извън вече заявените с молбата му за започване на производството;

б) във всички случаи може да сочи други начини на изпълнение извън заявените с молбата му за започване на производството;

в) може да сочи други начини на изпълнение извън заявените с молбата му за започване на производството,но само ако става дума за парично вземане.
35. Договорът за наем на имота, спрямо който е наложена възбрана:

а) е нищожен;

б) е относително недействителен;

в) поражда действие, но не е пречка за изнасянето на имота на публична продан при неизпълнение на задължението към взискателя.
36. Ако във връзка с обжалване на решение за ползването на семейното жилище след развода с искане и за възлагане упражняването на родителските права спрямо ненавършилите пълнолетие деца от другия бивш съпруг съдът спре изпълнението:

а) неговият акт с нищо не обвързва частния съдебен изпълнител;

б) частният съдебен изпълнител следва да се съобрази с определението на съда и да спре производството;

в) частният съдебен изпълнител има право сам да реши дали да спре производството или да го продължи.
37. Ако по време на публична продан на недвижим имот трето лице заведе иск за установяване, че имотът му принадлежи, това обстоятелство:

а) е основание за спиране на проданта;

б) е основание за прекратяване на проданта;

в) с нищо не повлиява осъществяването на проданта.
38. Спиране на изпълнението по искане на длъжника при продажба на заложена движима вещ или ипотекиран недвижим имот:

а) е невъзможно;

б) е възможно без никакво ограничение;

в) е възможно, но само ако длъжникът внесе поне 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях.
39. Ако едно изпълнително дело е било спряно, то:

а) не може да бъде прекратено;

б) може да бъде прекратено само по искане на взискателя;

в) във всички случаи може да бъде прекратено както от взискателя така и от длъжника, щом като са налице основанията за това, изчерпателно посочени в закона.
40. Ако взискателят поиска писмено изпълнителното дело срещу длъжника да бъде прекратено, въпреки че е получил съвсем малка част от дължимото:

а) частният съдебен изпълнител е длъжен да прекрати производството;

б) той ще прекрати производството само по отношение на изплатената част от дълга, тъй като взискателят не губи правото отново да образува изпълнително дело за неплатеното;

в) частният съдебен изпълнител е в правото си да постъпи, както намери за добре.
41. Ако с влязло в сила съдебно решение е признато за подправено изпълнителното основание, въз основа на което е бил издаден изпълнителният лист:

а) изпълнителното производство се прекратява с постановление на съдебния изпълнител;

б) изпълнителното производство се прекратява по силата на закона;

в) изпълнителното производство се прекратява след обезсилване на изпълнителния лист.
42. Валидността на протокола за опис на недвижим имот, ипотекиран в полза на взискателя от трети лица се обуславя от подписването му от:

а) съдебния изпълнител, взискателя, длъжника и ипотекарните длъжници;

б) съдебния изпълнител;

в) съдебния изпълнител, както и всички лица присъствали на

местоизвършването.
43.Спиране на изпълнителния процес означава:

a) забрана за извършване на всякакви действия от съдебния изпълнител;

б) отлагане на насрочените изпълнителни действия;

в) забрана за извършване на изпълнителни действия, но не и действия по обезпечаване на изпълнението.

44. Запорът върху движима вещ на длъжника :

а) го лишава от възможността да ползва и управлява вещта ;

б) е принудителен способ, който запазва вещта в патримониума на длъжника в интерес на неговите кредитори;

в) осигурява право на взискателя, по чието искане е наложен, да се удолетвори от цената на запорираната вещ.

45. Ако длъжникът по изпълнението притежава в собственост жилище, което не обитава, а живее в жилище, спрямо което има признато вещно право на ползване (обитаване), това обстоятелство:

а) позволява изпълнението да се насочи спрямо жилището, което той (или членове на семейството му) притежава в собственост;

б) позволява изпълнението да се насочи спрямо жилището, което фактически обитава като вещен ползвател;

в) изпълнението е невъзможно, освен ако не са налице хипотезите, при които несеквестируемостта отпада.

46. Производството по висящо изпълнително дело се спира :

а) при решение за откриване производство по несъстоятелност ;

б) при обявяване на дружеството- длъжник в несъстоятелност;

в) при влязло в сила производство по несъстоятелност.
47.Отправяне на нова покана за доброволно изпълнение до наследниците при смърт на длъжника:

а) не е необходимо, ако такава покана вече е била отправена до починалия длъжник;

б) не е необходимо, ако още преди смъртта на длъжника са били предприети действия по принудително изпълнение;

в) във всички случаи на смърт на длъжника това е съществено задължение на частния съдебен изпълнител.
48. Съделител - участник в публична продан, обявен за купувач, но невнесъл в срок цената на имота:

а) губи задатъка си;

б) не се санкционира;

в) полагащият му се дял от разпределените суми се намалява с размера на задатъка за сметка на останалите съделители.
49. След вписването на запор върху дял от търговско дружество по реда на вписването на залог:

а) за длъжника - съдружник възниква забрана да прекрати членственото си правоотношение;

б) за дружеството възниква забрана да се разпорежда с имуществото си до размера на задължението на длъжника – съдружник, посочено в запорното съобщение;

в) за длъжника - съдружник възниква забрана да се разпорежда с дела си, независимо дали е неограничено отговорен или ограничено отговорен съдружник.
50. Ако след разпределението на сумите, дължими от длъжника спрямо повече взискатели, някой от взискателите оспори вземането на друг кредитор като предяви иск в двумесечен срок след разпределението, предявяването на иска:

а) ще наложи спиране на изпълнителното производство;

б) ще наложи спиране на действието по предаването на сумата, определена за кредитора по оспореното вземане;

в) не влияе на вече извършеното разпределение на сумите.
Заб: Поради допусната техническа грешка и решение на конкурсната комисия отговорите на въпроси № 22 и № 29 от теста се считат за правилни, независимо от посочения от кандидатите

вариант.


с. 1

скачать файл