1 км2- площ се пада по около 174


с. 1

На практика средно на територията на страната на 1 км2- площ се пада по около 174 м2, поправка, или на 1 км2. поправка се пада около 5736 км*2, площ. Същите поправки, както се вижда от прило­жение 2, за 1 км** площ, варират от 8 до 6/9 см2* в зависимост от височината и съответната територия.

Изнесените в статията данни показват, че е наложително те да бъдат съобразявани в практиката.
ЛИТЕРАТУРА [1] КЕССИ-Писмо № 56,00,6 от 11.01.1979 г.

[2] МЛАДЕНОВСКИ, М. -Таблица с разпределение на територията на HP България по групи в зависимост от надморска височина, С.,1979

[3] НИИГИФ-секция "ВГ-ОМ" -Математична основа на многоцелната инфор­мационна система на Земята, С, 1983

[Ц] ГУГКК-НИИГиФ -НРБ-Атласкарт с средними вьюотами на територии Евро-пн и части Азии и Африки, 1979

[5] НИИГИФ-секция "ВГ-ОМ" -Определяне на средните височини и на поправ­ките на площите за височини по картни листове при координатни сис­теми 1970 г., С.,1985

[б]Младеновск а,Й. -Карта с поправките на площите за височи­на, Геодезия, картография, земеустройство,№ 1, С, 1986


Карта на съвременните вертикални движения на земната кора на Карпато-Балканския регион
Инж. Младен МЛАДЕНОВСКИ, инж. Дончо АРАБАДЖИЙСКИ
През 1985 г. в Будапеща от Геодезическата служба на Унгария беше публикувана нова карта на съвременните вертикални движения на земната кора (СВДЗК) на Карпато-Балканския регион, плод на многостранно научно-техническо сътрудничество (МНГС) между гео-д езическите служби на социалистическите страни (ГССС), разрабо­тена от ГС на НРБ, У HP, ПИР, СРР, СССР и ЧССР (1).

В нивелачната мрежа, използвана за тази цел, бяха включени и дна полигона, намиращи се на територията на ГДР, макар терито­рията на тази страна да не е свързана е този регион. Включването

на резултатите от наблюденията в две мареографни станции в ГДР значително подобри качеството на нивелачната мрежа, залегнала в зеновата на това изследване на въпросното геоявление.

6

Обобщена представа за нивелачната мрежа с периодично прове­дени нивелирания, използвана за това изследване на вертикалните движения на земната кора в упоменатия регион, може да се придо­бие от схемата, дадена в приложение 1.

Изравнението на изследователската мрежа беше изпълнено по метода на унгареца Хазаи (1), при който се извършва' съвместно изравняване на разликите във височините от второто нивелиране и производните стойности на скоростите (1). По такъв начин при из­равнението неизвестни се явяват височините и стойностите на скорос­тите на СВД във възловите точки, приведени в дадена епоха.

При окончателното изравнение беше решено нивата на Балтийс­ко и Черно море да се считат 0,000 м, а скоростите да се считат 0,00 мм/год. Евстатическото влияние не е вземано под внимание. Изключени бяха данните от Триесткия и два полски мареотрафа. Окончателно изравнение на мрежата на седемте страни се основава­ше на 10 мареографни станции, разположени по бреговете на две морета. Мрежата се състои от 414 линии с повторена нивелация с обща дължина 33 493 км. Тя включва 290 възлови репера и 124 за­творени полигона.

Приложение 2Средните квадратни грешки на определените височини по стра­ни са от ± 13.2 до £ 40.4 мм, а за цялата мрежа тази грешка е + 20.5 мм, като минималните и максималните средни квадратни гре-' шки за цялата мрежа са съответно ± 4.6 и ± 60.9 мм.

Средните квадратни грешки на определените скорости на СВДЗК до страни са от + 0,59 до ± 1,80 мм/год., а за цялата мрежа тази грешка е ± 1,01 мм/год., като минималната и максималната средни квадратни грешки също за цялата мрежа са съответно ±0,1 до ± 3,1 мм/год.

По изравнените стойности на скоростите във възловите репери на съответната страна, всяка от страните изравни скоростите на дру­гите линии с повторна иивелация и изработи карти със стойностите на СВДЗК, които се явиха съставна част от картата за това геоявле-ние на целия Карпато-Балкански регион.

Приложение 3На така изработената карта са нанесени използваните марео­графни станции, линиите с повторна нивелация, скоростите на СВДЗК в мареографните станции, във възловите и по-характерни точки, изолиниите със сечение 1 мм/год., геоложка информация, свър­зана с това геоявление, характерни тектонски формации, епицентри на силни земетресения и др.

Умалено копие от изолиниите само на тази карта е дадено в приложение 2.

След изработването на тази фактически нова карта на СВДЗК на Карпато-Балканския регион, стойностите на скоростите от нея бя-ка съпоставени с онези, съдържащи се в картите за това геоявление на същата територия, издадени през 1973 и 1979 г. (1).

В резултат на въпросната съпоставка се разработиха и в (1) се съдържат два варианта схеми, копие от които се дава като прило­жение 3.

На основата на направените съпоставки за България, правим следните изводи (1):

  1. Отчитайки точността при определяне на скоростите, получени от изравнението (1,0—1,8 мм/год.), става ясно, че и в двете схеми из­мененията в стойностите на скоростите, в оановни линии, имат един и същ характер.

  2. Северната част от територията на България — Стара плани­на и територията на север от нея в първия вариант има тенденция на относително потъване, което още повече се е увеличило във вто­рия вариант. По-голямо изменение в скоростите, появили се във вто­рия вариант са в околностите на Димитровград.

В заключение в пояснителния текст (1) към разгледаната нова карта на СВДЗК на Карпато-Балканския регион е отбелязано: „Те­риторията на Карпато-Балканския регион в преобладаващата си сте­пен е стабилна или се характеризира с незначителни движения (—1,5 — ± 1,5 мм/год.) със сложна конфигурация на изолиниите на скоростите".

Същевременно се заключава: „че новата карта на СВД на тери­торията на КБР, съставена по данни, изчислени по нови методи, оп­тимално отразява наличните на територията на региона вертикални движения".

От страна на ГС на НРБ в създаването на картата на СВДЗК участваха освен инж. Дончо Владимиров Арабаджийски и ст. н. с. I ст. д. т. н. инж. Младен Младеновски и н. с. инж. Тодор Желязков Бурилков, н. с. к. т. и. инж. Таси Ценов Беляшки и инженерите Йон­ка Младенова Младеновска и инж. Добри Андреев Добрев, всички от секция „ВГ—ОМ" при НИИГиФ.
ЛИТЕРАТУРА

1 МНТС-ГССС -Пояснительннй текст к карте современних вертикальних движений в Карпато-Балканском регионе, Будапешт, 1985 и литера-
с. 1

скачать файл