№0200001411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление


с. 1
С ъ о б щ е н и е

На 09.02.2012 г. е връчен на госпожа Вяра Анкова, генерален директор на Българската национална телевизия, проект на Одитен доклад № 0200001411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.На 10.02.2012 г. е връчен на госпожа Уляна Пръмова, генерален директор на Българската национална телевизия през одитирания период, проект на Одитен доклад
№ 0200001411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.

Настоящото съобщение се оповестява на основание чл. 45, ал. 2 от ЗСП. Лицата, ръководили одитирания обект през одитирания период, могат да получат екземпляр от одитния доклад и да се запознаят по своя инициатива с одитните доказателства в Дирекция „Одити за съответствие при финансовото управление” на Сметната палата, на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
с. 1

скачать файл