§ в чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: Създава


с. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

(Обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г.)


§ 1. В чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

“2. участието на частния съдебен изпълнител в гражданско дружество по чл. 30;“.

2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.§ 2. В чл. 7, ал. 2 след думата “документи” се добавя “за платена държавна такса”.

§ 3. В чл. 10 се създава ал. 4:

“(4) Министерството на правосъдието събира държавна такса за участие в конкурса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Когато частните съдебни изпълнители действат съвместно при условията на гражданско дружество, всеки от тях отговаря солидарно за действията на другите в общата работа.”§ 5. В чл. 36, ал. 1 думите “изискванията на чл. 5 и 6" се заменят с “изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 и чл. 6”.

§ 6. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава нова т. 7:

“7. дава писмено мнение на министъра на правосъдието за спазване на изискванията за кантора и за надеждно съхраняване на архива в нея преди встъпване на частния съдебен изпълнител в длъжност.”

2. Досегашната т. 7 става т. 8.§ 7. Наименованието на глава шеста се изменя така:

“АДМИНИСТРАТИВЕН И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ”


§ 8. Член 75 се изменя така:

"Контролни органи

Чл. 75. (1) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки частен съдебен изпълнител чрез:

1. съдебни инспектори по Закона за съдебната власт от Министерството на правосъдието;

2. финансови инспектори от Министерството на правосъдието.

(2) За финансови инспектори могат да бъдат назначавани лица, които имат висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен “магистър” и стаж по специалността 5 години.”§ 9. Създава се чл. 75а:

“Финансов контрол

Чл. 75а. (1) Финансовите инспектори извършват контрол за точното определяне, начисляване и събиране на дължимите такси за отделните изпълнителни действия съобразно тарифата по чл. 78.

(2) Финансовите инспектори извършват проверки на постъпилите парични средства в банковите сметки по чл. 24 и в касата на частния съдебен изпълнител за правилното им управление, разпореждане и отчитане.

(3) Съдебният и финансовият инспектор изготвят доклад за всяка извършена проверка до министъра на правосъдието и при установени нарушения правят предложение за търсене на съответна отговорност.”

§ 10. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Съдебният и финансовият инспектор имат право на свободен достъп до кантората и служебния архив на частния съдебен изпълнител. При констатиране на нарушения съдебният и финансовият инспектор могат да правят копия на документи.”

2. Създава се нова ал. 3:

“(3) Частният съдебен изпълнител е длъжен да осигури свободен достъп на съдебния и финансовия инспектор до служебните помещения и до служебния архив за извършване на назначена от министъра на правосъдието проверка.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

“(4) Съдебният и финансовият инспектор имат достъп до специалните банкови сметки по чл. 24, ал. 1 и до касата на частния съдебен изпълнител.”

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.§ 11. Член 77 се изменя така:

"Шестмесечен и годишен отчет

Чл. 77. (1) Частните съдебни изпълнители представят в Министерството на правосъдието шестмесечен и годишен отчет за дейността си. Изискванията към отчетите се определят с наредба на министъра на правосъдието.

(2) Шестмесечните отчети се представят в Министерството на правосъдието в едномесечен срок от изтичане на шестмесечието, а годишните отчети - в двумесечен срок след края на годината.”§ 12. Създава се чл. 77а:

“Информационна система на съдебното изпълнение

Чл. 77а. (1) Министърът на правосъдието изгражда, поддържа и развива информационна система на съдебното изпълнение.

(2) Министерството на правосъдието събира такси за ползването на информационната система в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) Достъпът до информационната система по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен."

§ 13. В чл. 78, ал. 2 след думата “таксите” се добавя “и вида на разноските”.

§ 14. Член 80 се изменя така:

“Авансово заплащане на такси

Чл. 80. За всяко действие на частния съдебен изпълнител дължимата такса, определена с тарифата по чл. 78, ал. 2, се внася авансово.”

§ 15. В чл. 83 ал. 1 се изменя така:

“(1) Пропорционалните такси се събират в процент според материалния интерес.”ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Георги Пирински)


М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

Със Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) беше въведено частното съдебно изпълнение успоредно с държавното съдебно изпълнение.

С прилагането на ЗЧСИ се проявиха някои негови празноти и недостатъци, които е наложително да бъдат коригирани.

В чл. 7, ал. 2, в която се посочва какви документи следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, се добавя и документ за платена такса, която се въвежда в чл. 10, ал. 4. Въвеждането на такса за участие в конкурса се налага, за да се покрият разходите, които Министерството на правосъдието ще прави за организацията и провеждането на конкурси за частни съдебни изпълнители (наем за зала, възнаграждения на членовете на комисията и на квесторите и др.).

В чл. 30 се създава ал. 2, с която се уточнява, че когато частните съдебни изпълнители действат съвместно при условията на гражданско дружество, всеки от тях отговаря солидарно за действията на другите – установен принцип в нашата правна система.

Изменението в чл. 36, ал. 1 е предизвикано от допусната грешка при изброяване на изискванията, на които трябва да отговарят помощник-изпълнителите, между които е изискването да са издържали конкурса за частни съдебни изпълнители. Това изискване следва да отпадне, защото то се прилага само за кандидатите за частни съдебни изпълнители.

В чл. 59, ал. 1 се създава т. 7, с която се допълва компетентността на Съвета на камарата на частните съдебни изпълнители - да дава мнение за изпълнение на изискванията за кантора и за надеждното съхраняване на архива в нея. Надеждното съхраняване на архива на частните съдебни изпълнители е много важен детайл за доброто изпълнение на техните функции при реализиране на вземанията.

Предлага се изменение на чл. 75, който е посветен на осъществяването от министъра на правосъдието на контрол върху дейността на всеки частен съдебен изпълнител чрез съдебни инспектори по Закона за съдебната власт. Предвижда се освен чрез съдебни инспектори контролът да се осъществява и от финансови инспектори за финансовата част от работата на частните съдебни изпълнители, като и едните, и другите са от Министерството на правосъдието.

Създава се нов чл. 75а, който предвижда извършването на проверки от финансовите инспектори на финансовите операции на частните съдебни изпълнители, както и на движението, управлението и отчитането на паричните средства в специалните им банкови сметки. Препоръки за създаването на надеждна база за провеждане на успешен контрол и надзор над дейността на частните съдебни изпълнители се съдържат в доклада на г-н Щефан Вегшайдер от петата партньорска проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи – реформа на съдебната система (3- 7 юли 2006 г.), в частност съдебното изпълнение.

С предложеното изменение на чл. 77 се предвижда освен годишни отчети за дейността в Министерството на правосъдието да се представят и шестмесечни отчети с оглед повишаване ефективността на административния контрол, който се упражнява от министъра на правосъдието.

По-съществено допълнение се предлага със създаването на чл. 77а за изграждане, поддържане и развиване на информационна система на съдебното изпълнение в Министерството на правосъдието. С въвеждането на информационна система на съдебното изпълнение се прави възможно по-лесно, бързо и ефикасно следенето на дейността на съдебните изпълнители от контролните органи, които ще могат да правят справки за движението на изпълнителните дела, без да им се налага за всеки отделен случай да посещават на място канторите на частните съдебни изпълнители. Информацията за съдебното изпълнение в България ще бъде пълна, защото ще обхваща дейността както на частните съдебни изпълнители, така и на държавните съдебни изпълнители. Това ще позволи съпоставяне на паралелно действащите системи на съдебно изпълнение. За поддържане на информационната система предлагаме въвеждането на такси за нейното използване. В ал. 3 е предвиден безплатен достъп до системата за държавните органи, за органите на местното самоуправление и за лицата, на които е възложено упражняването на публична функция.

В чл. 78, ал. 2 се предлага допълнение, което ще служи като правно основание в тарифата по чл. 78, ал. 2 да се посочи и видът на необходимите разноски, които прави съдебният изпълнител при изпълнение на своите функции.

С изменението на чл. 80 се уточнява, че не таксите са авансови, а тяхното внасяне става авансово.

С изменението, което се предлага в чл. 83, ал. 1, се премахва изискването за минимален и максимален размер на пропорционалните такси, тъй като за тях това е неприложимо, защото те се определят като процент върху материалния интерес. Освен това е необходимо да се поставят при равни условия всички длъжници без оглед на размера на техните дългове. Не следва длъжник, който дължи 15 000 лв., да плаща относително по-висока цена на изпълнението от този, който дължи например 1 500 000 лв. Предвиждането на максимален размер в абсолютна стойност за пропорционалните такси би довело до различна относителна тежест на цената на изпълнението спрямо размера на дълга.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Сергей Станишев)
с. 1

скачать файл