Изисквам да зачитат моите права
В него няма „верни” и „неверни” отговори – всеки човек е уникален и има право да мисли, чувства и преживява нещата по свой собствен начин в своя живот. Затова справянето с теста не налага предварителна подготовка 20.96kb. 1 стр.

„ Интродукция за аутизма", 2008, електронна конференция, Финансирана по проект п 30/ 2007 към Национален фонд "Научни изследвания" При пу "Паисий Хилендарски" „
Първи стъпки при работа с деца с Генерализирано разстройство на развитието и техните родители”, 2007, сб. „Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, котнултирането и обучението на лица с увреждания” 15.01kb. 1 стр.

Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които организират провеждането на практическите занимания 53.19kb. 1 стр.


За образователно-квалификационна степен,,бакалавър
Чрез системата от учебни дисциплини, предвидени в учебния план студентите получават широкопрофилна базова и специализираща подготовка 27.18kb. 1 стр.


На Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр
Предоставените услуги са свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, социални, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти 40.88kb. 1 стр.

Дружество по позитивна психотерапия в България / дппб/ Община Варна – Дирекция “Превенции”
Студентска служба за психологическо консултиране и психотерапия на студенти в риск 21.97kb. 1 стр.

10 септември – ден на суицидната превенция
Литва, Австрия, Унгария и Финландия. Заради значимостта на този проблем 10 септември е обявен от Световната здравна организация за Ден на суицидната превенция 28.54kb. 1 стр.

Приложение а. 16. 5 Списък книги, учебници, учебни пособия на преподаватели на първи отд в пу (2007-2011)
Александрова, А. Разбирането като елемент на качеството на образователните резултати сп. “ Начално образование”, бр. 1, 2008 685.2kb. 4 стр.

Костите през целия живот на човека от раждането до смъртта непрекъснато се рушат и изграждат. До 25 год възраст преобладава изграждането и човешкият организъм натрупва костна маса
Остеопорозата е най-разпространеното тежко заболяване на костите, при което се намаляват плътността и качеството на костта, уврежда се здравината на скелета и се повишава риска от счупване предимно в областта на гръбнака, китката, таза 39.78kb. 1 стр.


1. Цветознание. Психологически функции на цвета
Художникът и неговото време – война и мир, безработица, любов и омраза, цената на компромиса 10.02kb. 1 стр.

Какво да кажем още на родителите за последствията от семейното насилие и наказанията? Славничка А. Ангелова
Какво да кажем още на родителите за последствията от семейното насилие и наказанията? 102.96kb. 1 стр.

Европейски формат на автобиография
Провеждане на семинарни занятия по когнитивна психология, експериментална психология, психология на личността, организационно развитие, методика на обучението по предметите от философския цикъл, възрастова психология 78.28kb. 1 стр.

Лична информация
Хоноруван преподавател в пу “Паисий Хилендарски” и курсове в Дома на Науката и Техниката –гр. Пловдив 41.44kb. 1 стр.

Очаквани резултати
Планът е разработен въз основа на учебна програма на мон от 2007 година, утвърдена със заповед № рд 09-1217/14. 09. 2007г.,Съгласно параграф 18 от пзр на зпоо и редуцирана учебна програма от 2010 Г 124.94kb. 1 стр.

Общности и идентичности
България и шест статии в сборници, издадени в чужбина. Те биха могли да бъдат разделени на три основни тематични доминанти: национална идентичност, междуетнически отношения в националното общество 28.02kb. 1 стр.


В мен филмите се раждат както стиховете при поетите; не искам да се престорвам на поет, само правя аналогия. В съзнанието изникват думи, образи, идеи, всичко това се смесва и така се стига до поезията
Онова, което прочитаме, мислим, усещаме, което виждаме, в даден момент се конкретизира в образи и от тези образи се раждат сюжетите. Често пъти конкретни факти ги подсказват, но при мен това се случва рядко, даже се е случвало само веднъж 100.36kb. 1 стр.

Педагогически специалности
Ректор: Проф дтн П. Петков зимна изпитна сесия уч. 2007/2008 г. 02. 01-26. 01. 2008г 157.53kb. 1 стр.