На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Устройствения правилник на иара, във връзка със Заповед №рд 1058/02. 10. 2012 г
На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Устройствения правилник на иара, във връзка със Заповед №рд – 1058/02. 10. 2012 г на Изпълнителния директор на иара за изготвяне на проект на критерии за оценка на корабите 37.51kb. 1 стр.

И за да се произнесе взе предвид следното
Гпк. В срока за отговор всеки от ответниците е подал отговор,а от името на сд"К. Калисто-2" е постъпило и становище,в което се поддържа първоначално подадения отговор и са направени възражения по допустимостта на предявения с поправената искова 93.19kb. 1 стр.

За участие в малка обществена поръчка с предмет: Изготвяне на идеен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежа на с. Айдемир и с
Изготвяне на идеен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежа на с. Айдемир и с. Калипетрово, община Силистра”, разделена на две обособени позиции 36.2kb. 1 стр.

Производството е по чл. 435,ал. 2 Гпк
Моли да бъде отменено обжалваното действие на дси-извършеия на 06. 02. 2012г опис на движими вещи, както и да бъде спряно производството по принудителното изпълнение до приключване на производството по жалбата 56.09kb. 1 стр.


Утвърдил: Ив. Кулина Д. Аргирова ид директор ру „Български пощи”
За раздаване на ваучери за получаване на декодери на лица, получили целева помощ за отопление по наредба № рд07-5 за отоплителен сезон 2012 / 2013 год 30.24kb. 1 стр.
След като се събудите
Аз реших днес да не пуша, независимо от обстоятелствата!” Повтаряйте си това решение през целия ден. Дръжте листа с решението при себе си. Молете се за Божествена подкрепа всеки път, когато чувствате, че имате нужда 23.05kb. 1 стр.

Как да получите правна помощ
Нбпп, приложение №2 до съда (образец на молба до ас-со може да намерите на сайта на съда или в деловодството) 43.44kb. 1 стр.

Произведено в България или други страни от ес от сурово краве мляко, с 2% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие с бдс 12: 2010 или екв
Относно: Запитване, относно изготвянето на оферта по обявената малка обществени поръчки с предмет 57.03kb. 1 стр.


Извадете всички опаковачани материали от уреда
Преди първата употреба почистете бурканчетата и капаците им. Изплакнете ги и ги подсушете. За да приготвите кисело мляко се нуждаете от 1 литър прясно мляко и бацили за кисело мляко 45.22kb. 1 стр.

Решение по нахд №80/2009 г по описа на епрс
Нк на Г. В. К., роден на 05. 06. 1987 г в гр. Е., С. област, живущ в с. Д., С. област, българин, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, егн 101.3kb. 1 стр.


О. С. по земеделие Г. П. срещу Решение
Касационното производство по реда на чл. 208 и сл от апк е образувано по касационна жалба на О. С. по земеделие Г. П. срещу Решение №903/27. 02. 2013 72.67kb. 1 стр.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Богдан Казаков, проф д-р инж. Мариана Мараджиева, доц д-р инж. Кръстю Даскалов, доц д-р инж. Николай Лисев, доц д-р инж. Иван Калчев, ст н с д-р инж. Жак Таджер, гл ас д-р инж. Весела Захариева, гл ас д-р инж. Борис Цанков 29.49kb. 1 стр.

Република българия министерство на околната среда и водите
Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район обявява: инициатива на «Лонг ман» оод гр. Ст. Загора, за водовземане на подземни води от сондаж тк „Лонг ман Каварна”, предвиден за изграждане в пи №35064 23.53kb. 1 стр.

Пресметни изразите, за да разбереш колко са месеците в годината
Пресметни изразите, за да разбереш колко са месеците в годината. 65- (44 + 16) + 7= 39.56kb. 1 стр.

Първа общи положения
За временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците 319.37kb. 1 стр.