„Доставка и монтаж на 14 броя проходни металдетектори за нуждите на летищата Варна и Бургас”
Открита процедура за „Доставка и монтаж на 14 броя проходни металдетектори за нуждите на летищата Варна и Бургас” 34.28kb. 1 стр.

Общински кръг на олимпиада по математика ІV клас 07. 03. 2004 г. За
На четвъртата вечер изяла с 1 праскова по-малко, отколкото й останали последната вечер. Петата вечер изяла половината от прасковите, които й останали. Колко праскови е купила Таня, ако шестата вечер е изяла последните две праскови? 19.87kb. 1 стр.

Похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на Министерството на труда и социалната политика
Искам да благодаря за отзивчивостта и за професионализъм на г-жа Владимирова служител в социално подпомагане район " Младост " /стая 12 13.76kb. 1 стр.

Списъ к на научните трудове на доц д-р ирена иванова
Софкова Светла, Д. Костова, Ирена Иванова, 2007, Чувствителност на селекционни линии и сортове phaseolus vulgaris към вируса на жълтите вени по детелината (ciyvv), сп. „Растениевъдни науки”, 44, 504-509 46.95kb. 1 стр.

Системи уравнения от втора степен с 2 неизвестни
Системи уравнения от iiстепен с 2 неизвестни,на които и двете уравнения са от iiстепен 10.94kb. 1 стр.

Съдържание Формула на Лайбниц-Нютон за пресмятане на определен интеграл 2
Свойства на определен интеграл. Повечето свойства на интеграла се получават непосредствено от дефиницията на Риманов интеграл 37.59kb. 1 стр.

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на опк 88.81kb. 1 стр.


В разработката се предлага метод за определяне на присъединените маси и коефицента на демпфиране при килево колебание на корабен модел
Експериментално определяне на присъединения инерционен момент при свибодни килеви колебания 49.45kb. 1 стр.

За участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент", ", обявен от ииоз за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации", Шифър 05. 11. 01, Социология, дв бр. 89 /11. 11. 2011г
Ииоз за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05. 11. 01, Социология, дв бр. 89 /11. 11. 2011г 75.37kb. 1 стр.Конспек т за приемен изпит за докторант по професионално направление
Уравнения. Системи уравнения. Неравенства с едно неизвестно. Методика на изучаването им 28.57kb. 1 стр.

Изследваме функцията зададена от
При разделяне на двете страни на неравенство с полжително число, посоката на неравенството не се обръща 57.97kb. 1 стр.

Лекция №5 Гонсалес стр. 131 Fisenki 48 str. Dipyane 445 str
Под компютърната обработка на изображенията се разбира обработка на цифрови изображения с помощта на компютри и други специализирани устройства, работещи на база цифрови и сигнални процесори 314.48kb. 1 стр.

Е допуснал извършването на съдебна делба между Н. А. Т., с Егн7 *, с адрес: Г. Б., ж к. “С. и Б. А. А., с Егн: *, с адрес: Г. Б., при делбени квоти по 1/2 /една втора/ идеална част за всеки един от двамата съделители по отношение на следните недвижими
Н. А. Т., с Егн7 *, с адрес: Г. Б., ж к. “С. и Б. А. А., с Егн: *, с адрес: Г. Б., при делбени квоти по 1/2 /една втора/ идеална част за всеки един от двамата съделители по отношение на следните недвижими имоти 164.79kb. 1 стр.

Област на висше образование: Природни науки, математика и информатика Професионално направление: Математика (01. 01. 06. Геометрия и топология) в конкурса за професор участва само един кандидат доц
Относно: Материалите, представени за участие в обявения в Държавен вестник (бр. 156 от 22. 01. 2013 г.) конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в катедра „Математика” на Факултета по транспортно строителство на Университета 132.61kb. 1 стр.


Трудова борса “работа” – гр. Попово
Резултатите, постигнати от еоод “ремонтстрой” могат да се обобщят в следната таблица 19.3kb. 1 стр.

За повечето от нас думата „училище предизвиква негативни емоции, но нека за миг да оставим нашата фантазия да се развихри и да си представим училището на бъдещето
За повечето от нас думата „училище” предизвиква негативни емоции, но нека за миг да оставим нашата фантазия да се развихри и да си представим училището на бъдещето 11.45kb. 1 стр.