Рецензии, отзиви, цитирания и други на преподаватели от пу – филиал кърджали на потд
Убежищата в писането на Яна Язова: изнурителното детство на литературните митове 115.31kb. 1 стр.

Театрална „работилница" на тема: „Каква ни е Медея", организира на 16 и 17 април Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание във Филологическия факултет на пу „Паисий Хилендарски"
В уъркшопа на пу „Паисий Хилендарски” ще участват утвърдени драматурзи, композитори и преподаватели от натфиз „Кръстьо Сарафов” 27.21kb. 1 стр.


Специалност: Балканистика
Студентите придобиват познания за духовната и материалната култура на народите от Балканския полуостров от античността до днес. Изучават се и основни методически и педагогически дисциплини 44.59kb. 1 стр.


Програма по факултативната дисциплина " компютърна инженерна графика", включена в учебния план на специалността
Целта на учебната програма е разширяване на необходимите знания и умения за създаване и обмен на инженерна графика при техническо документиране в кст чрез използване на специализиран компютърен софтуер 65.76kb. 1 стр.

С н. Духомир Минев Относно: трудовете на Стефан Ем. Николов, участник в конкурс
Относно: трудовете на Стефан Ем. Николов, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ииоз за нуждите на секция „Общности и идентичности”, Шифър 05. 11. 01, Социология, дв брой: 96, от дата 06. 12. 2011 г 52.09kb. 1 стр.

Научни трудове на
Резюме на английски език. Summary in English. Резюме на английски език. Summary in English. Резюме на английски език. Summary in English 35.28kb. 1 стр.

Учебен предмет: преобразувателна техника
Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба №6 от 28. 05 67.48kb. 1 стр.

Основно училище „Свети Климент Охридски” село Кичево, общ. Аксаково
Необходимо е всички ученици от 2 до 8 клас да подготвят бележници, лични карти и актуални снимки 62.95kb. 1 стр.

Министерство на образованието и науката
Целта на курса е да активизира и разшири общия лексичен запас на студентите, да задълбочи и систематизира техните знания в областта на граматиката, както и да развие техните навици за устна монологична и диалогична реч 39.35kb. 1 стр.

Филологически факултет Специалност Славянска филология (чешки език) Курс ІІІ семестър VІ
Филологически факултет Специалност Славянска филология (чешки език) Курс ІІІ семестър VІ учебна 2012/2013 г 61.46kb. 1 стр.

Запове д № рд 09-1088 07. 2009 г
Заповед № рд 09-748/12. 05. 2009 г на министъра на образованието и науката за провеждане на процедура за оценяване на проектите на учебни помагала за VІІІ клас, предназначени за задължителна общообразователна подготовка 208.39kb. 1 стр.1. Въпросът в учебния и читателския диалог. В. Търново, Унив изд."Св св. Кирил и Методий", 2002, 130 стр
Въпросът в учебния и читателския диалог. В. Търново, Унив изд.”Св св. Кирил и Методий”, 2002, 130 стр 38.64kb. 1 стр.

Професионална гимназия по туризъм „иван петрович павлов”, гр. Русе утвърдил
Български език, зп – К. Димчев, А. Петров, М. Падешка, 2009 – 2011, „Булвест 2000” оод 57.7kb. 1 стр.


Доклад за самооценка, 2010 с
Съпоставително езикознание. 1994, // Прасолова, Н. Эволюция теории биноминативного предложения в болгарской синтаксической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Серия – 2007. – Вып ч – С. 84-88. Цитирани на стр. 88 и 89 472.93kb. 2 стр.

Доц д-р А. Стоилов/ /Доц д-р Тр
Филологически факултет Специалност Българска филология Курс ІІІ семестър VІ учебна 2012/2013 година 36.73kb. 1 стр.