Пълно описание на обекта на поръчкаТА
Доставка на материали и консумативи за изграждане на скс в административната сграда на гпу – Калотина 26.83kb. 1 стр.


Заседание на Комитета за управление на проекта за разглеждане на следните документи: • Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет
Информация за временното и трайното решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци за периода 26. 03. 13. 04. 2009г 26.41kb. 1 стр.

Iii. Основни изисквания към поддръжката на sap лицензи, базата данни и операционната система
Поддръжка на sap erp 0 лицензи и база данни db2 за нуждите на мф в съществуващите им или по-високи версии. Безплатна поддръжка на операционната система Red Hat Linux, използвана от sap инсталацията в мф 76.11kb. 1 стр.

Календар (web. Net 0)
Календарът трябва да поддържа списък от контакти и списък с въведени срещи. Календарът трябва да предупреждава потребителя за наближаващи срещи и да му дава информация за лицата, с които ще се срещне 39.49kb. 1 стр.


Програма: Проектът се изпълнява в рамките на Програма Трансгранично сътрудничество Румъния/България 2007-2013
Друга информация: На основание чл. 7, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 1 и чл. 16 ал. 4 от зоп и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от змсма и в съответствие на договор №58731/ 02. 09. 2010г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 17.05kb. 1 стр.

Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността на Държавната комисия по хазарта
В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2004 г и заповед на ръководителя на отделение VІ “Одит на изпълнението” е извършен одит на изпълнението на дейността на Държавната комисия по хазарта за периода от 01 243.82kb. 1 стр.

Доклад за дейността през 2012 година съдържание въведение
Експозиция на предприятието по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток 682.31kb. 4 стр.

Новина съобщение за средствата за масово осведомяване българия, София
У нас допустимата норма е колкото в ес 80 децибела, но нивото на шума от различните видове промишлени съоръжения е от 70 до над 100 децибела, по данни на Комитета за борба с шума 54.8kb. 1 стр.

Доставки Номер 26 от 25. 01. 2010
Наименование: Доставка на резервни части за автопарка и селскостопанската техника на дп "Кабиюк" Шумен през 2010 година в девет обособени позиции, подробно описани по видове и количества в документацията за участие 275.45kb. 1 стр.

Световноизвестният френски енолог Мишел Ролан стана ексклузивен консултант на винарна „Телиш
Световноизвестният френски енолог Мишел Ролан стана ексклузивен консултант на винарна „Телиш” и ще работи по осъществяването на нов проект, който включва 24.34kb. 1 стр.

Сроковете за издаване на разрешения и сертификати през месец януари, от постъпването на дпн в дкси до вземането на решения са
Относно: Движението на постъпилите в дкси дела по проучване за надеждност (дпн), през месец януари 2009 г 32.89kb. 1 стр.

Кодекс за поведение (за отмяна на Регламент (еио) №2299/89) (com(2007) C6 0418/2007 2007/(cod)) на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Услуги на въздушния транспорт: компютъризирани системи за резервация (кср), кодекс за поведение 35.63kb. 1 стр.

Черноморското ни крайбрежие западно от линията н. Емине н. Маслен нос от 01. 08. 2013 г
Черноморското ни крайбрежие – западно от линията н. Емине – н. Маслен нос от 01. 08. 2013 г до 61.86kb. 1 стр.

Описание на предмета на поръчката и технически условия за изпълнението й
Процедурата е стартирана на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 2а, от Наредбата за възлагане на малки обществените с 18.29kb. 1 стр.


Кодекс на младежки форум за партньорство с местната власт раздел I общи положения чл с този Етичен кодекс
Чл с този Етичен кодекс се установяват основни принципи на взаимодействие и взаимоотношения между организациите, членуващи в „Младежки форум за партньорство с местната власт” /мфпмв 28.8kb. 1 стр.


Център за равни възможности и борба с расизма
Центърът за равни възможности и борба с расизма (црвбр) е създаден като специализиран орган за борба с расизма и ксенофобията. Црвбр е държавен орган, но независим в изпълнението на своите правомощия и мисия 60.12kb. 1 стр.

Доставки Номер 1 от 30. 11. 2010
Официално наименование: "Водоснабдяване и канализация Йовковци" оод, гр. Велико Търново 141.12kb. 1 стр.