Република българия министерство на околната среда и водите Регионална инспекция Пловдив
Относно: Извършена на 21. 05. 2013 г проверка на обект «Предприятие за производство на млечни продукти» с. Бенковски на «Чичо Чарли» оод 42.56kb. 1 стр.

3. определяне на опасността няма подходящи данни за токсикологична оценка
Няма подходящи данни за токсикологична оценка. Класификацията в съответствие с категориите на 43.01kb. 1 стр.

Регламент (ЕО) №1907/2006 (reach) и Регламент
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (reach) и Регламент 136.51kb. 1 стр.

Информационен бюлетин рзи гр. Ловеч
През периода от 08 до 14 юли 2013 г на територията на Ловешка област са регистрирани следните заразни заболявания 37.51kb. 1 стр.

Оферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата 281.54kb. 1 стр.


Устойчиви на дизелово гориво
Моделът lr06 е пластмасов поплавък с трижилен полиуретанов кабел. Задейства се от топка и микропревключвател в поплавъка, което изключва употребата на тежки метали в този модел 40.37kb. 1 стр.

Рецензи я на дисертационния труд на докторант Людмила Георгиева Велкова
Доктор", в област Природни науки, математика и информатика, професионално направление "Химически науки" 56.95kb. 1 стр.

Конспект по цитология, обща хистология и ембриология за студенти медици и дентални медици от първи курс
По цитология, обща хистология и ембриология за студенти медици и дентални медици от първи курс 51.17kb. 1 стр.

Списъ к на научните трудове на проф. Д-р тоньо тонев
Тоньо Тонев, Мирослав Титянов. Проучване разпространението на дивия овес (Avena spp. L.) в Ямболска област. Втори международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, стр. 85-94, Пловдив, 2007 236.59kb. 1 стр.

Теми на лекционния курс
Химичен метод и мястото му в ирз. Пестициди. Класификация. Методи на приложение. Начини на проникване и придвижване в растенията. Селективност. Странични ефекти при приложението им – фитотоксичност и ятрогенен ефект 38.65kb. 1 стр.

Изследователски проект
Проучване зависимостта между размерите на метастазата в сентинелния лимфен възел и големината на тумора, лимфносъдовата инвазия и лимфния статус на останалите аксиларни възли 69.86kb. 1 стр.

Резюмета на статии с приносни елементи
Диманов Д., А. Атанасов, 1986. Разработване на регенеративна система от мезофилни протопласти при Nicotiana Tabacum / Virginia 89/ и Nicotiana alata. Генетика и селекция, кн. 5, 477-479 166.32kb. 2 стр.

Дипломни работи за студенти от специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"
Автоматизация на някои основни процеси във винопроизводството в 32.05kb. 1 стр.

{envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ео и 2008/105/ео по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите 664.63kb. 7 стр.

Evicrol композитен материал състав
Основната маса е комбинация от високомолекулярни вещества с транспарентни неорганични пълнители. Здравата химична връзка между двата компонента е постигната благодарение на добрите физични и химични свойства 33.63kb. 1 стр.

Формален и семантичен анализ на мотивационните отношения между непосредствено съставящите на немски сложни съществителни в специализирани текстове по химична технология и техните съответствия в български език“
Милка Владимирова Енчева, докторантка на свободна подготовка за публична защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 1 Филология 101.69kb. 1 стр.


Промишлена канализационна система за химически замърсени води с лзт и гт от подклас на функционална пожарна опасност 1 Ч
Промишлена канализационна система за химически замърсени води с лзт и гт от подклас на функционална пожарна опасност 1 38.13kb. 1 стр.

Обн. Дв бр. 8 от 28 Януари 2000г., изм. Дв бр. 75 от 2 Август 2002г., изм. Дв бр. 11 от 2 Февруари 2007г., изм. Дв бр. 82 от 16 Октомври 2009г., изм. Дв бр. 26 от 29 Март 2011г
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори 229.42kb. 1 стр.