Конкурса за студентско есе " Просперитетът обича свободата"
Българското общество за индивидуална свобода (боис) при участието на института „Айн Ранд” 28.67kb. 1 стр.

Озаглавена „логико-епистемологичен анализ на юдаизма и християнството (диалектически принципи на религията)", предложена за присъждане на научната степен „доктор на философските науки", изготвено от проф д. ф н
Стефан Недев Пенов, озаглавена „логико-епистемологичен анализ на юдаизма и християнството (диалектически принципи на религията)”, предложена за присъждане на научната степен „доктор на философските науки” 28.64kb. 1 стр.

Към края на своя творчески и жизнен път титанът на гръцката и световната философия Сократ е произнесъл зашеметяваща фраза, която и досега предизвиква почуда и въпросителни: Аз знам, че нищо не знам
Сократ е произнесъл зашеметяваща фраза, която и досега предизвиква почуда и въпросителни: ”Аз знам, че нищо не знам.” Има цяло множество от предположения, какво точно е искал да каже великият философ 306.31kb. 1 стр.

Рецензираният ръкопис на г-н Пенев се отнася към историко-философския и религиозния дискурс на нашата българска книжнина
Тук тя се експлицира в една достатъчно интенционално фокусирана теоретична визия. Всъщност г-н Пенев за първи път в българската литература ни представя успешно вече „теоретично обрасналия образ” на Лосевата философия на мита във формата на цялостно 55.77kb. 1 стр.

Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на су "Св. Климент Охридски" е първата у нас магистърска програма по биоетика
Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на су “Св. Климент Охридски” е първата у нас магистърска програма по биоетика 22.85kb. 1 стр.

Конкурс за доцент специалност философия, професионално направление Философия, обявен в Държавен вестник бр. 89/11. 11. 2011
Димитър Иванов Вакарелов относно кандитатурата на д-р Доротея Веселинова Ангелова, секция „Логически системи и модели”, ииоз, бан, по конкурс за доцент специалност философия, професионално направление Философия 32.96kb. 1 стр.

„абсолютно тройно умозаключение
Стефан Недев Пенов „Логико-епистемологичен анализ на юдаизма и християнството /диалектически принципи на религията/” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки”, от доц д-р Здравко Василев Попов 34.51kb. 1 стр.

Ноу-хау стохастика
Както беше посочено в[2,3] стохастиката (от гр ез stohastikos-умеещ да гадае, [4]) е изкуство, умение за разгадаване, а в съчетание с израза Ноу-Хау (от англ ез. `know-how`= `зная как`) се получава изявителното 66.25kb. 1 стр.

Към Школата по философия Какво е другостта за Адам?
Древна Гърция; б защото въпросът датира от неговото време; в защото въпросът е поставен от него; г защото е родоначалник на нихилизма 12.57kb. 1 стр.

От проф д. ф н. Иван Кацарски
Мариана Георгиева Тодорова на тема: „Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране“ 40.58kb. 1 стр.

Теми към изпита по история на философията
Двойствеността на Платоновата идея: свръхсетивно наличен първообраз и събитийна констелация 46.61kb. 1 стр.

Къде стоите на политическата карта? Разберете от най-краткия политически тест!
Политическата карта на този тест дава едно много по-точно представяне на далеч по–разнообразния реален политически свят. Резултатът от теста ще ви покаже кой е най-близо до вашите политически предпочитания и по кои теми сте на сходни или различни позиции с 34.97kb. 1 стр.

Рецензия за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12. 08. 2011 г по шифър 05. 01. 13 Философска антропология, за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ на ииоз, бан рецензент
Нонка Богомилова Тодорова. Всички представени по конкурса документи са в съответствие с изискванията на зрасрб и Правилника за неговото приложение 88kb. 1 стр.

"Мисля, че мъжът ми изневерява, дядо. Как да разбера истината?"
Стар беше дядо Пън. Много беше видял, много беше чул, много ракия беше изпил и на много хора беше помогнал със съвет. От цялата страна се стичаха като река пътници към село Церперковица и всички отиваха при дядо Пън 52.23kb. 1 стр.

В третото блаженство от Проповедта на планината Иисус Христос казва: "Блажени кротките, защото те ще наследят земята". Ап
В третото блаженство от Проповедта на планината Иисус Христос казва: “Блажени кротките, защото те ще наследят земята”. Ап. Яков ни съветва: “Нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене и бавен на гняв 34.62kb. 1 стр.

Джейн седна в нейната всекидневна, поглeждайки към брошурата, която току-що бе пристигнала по пощата. В нея несъмнено бе рекламиран семинарът върху Откровение, който щеше да се проведе в нейния град
Джейн желаеше да отиде, но се уплаши да не би след това някой да успее да я привлече към тази религия. Тя смачка брошурата и я хвърли в една празна кошница 543.02kb. 8 стр.

Асистент по „Философия в мгу „Св
История на философията" в мгу „Св. Иван Рилски" 2001-2010 доцент по „История на философията" в мгу „Св. Иван Рилски" 99.76kb. 1 стр.

Концертът за цигулка, струнни, ударни и тастови инструменти (Conceto for Violin, Strings, Percussion and Keyboards) е творба написана през периода 2009-2010 година, а записът и е реализиран през месец януари на 2011 г
Оркестърът на Българското национално радио и диригента Георги Димитров (Gheorghi Dimitrov). Творбата е написана за цигулка в съпровод на неголям оркестров състав от струнни инструменти 62.14kb. 1 стр.


Джаксън Пиърс „Червените шапчици“
По-голямата сестра вдигна вежда и се доближи до бялата ограда, докато по- малката довършваше черешовата близалка, вече полураз­топена от следобедното слънце 73.88kb. 1 стр.