Доклад по чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата за извършен одит на системата за вътрешен контрол в Община Цар Калоян за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2008 г
Закона за Сметната палата за извършен одит на системата за вътрешен контрол в Община Цар Калоян за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2008 г 58.79kb. 1 стр.

Агенция "митници" регионална митническа дирекция варна митница варна
Митница Варна, звено „ппспдв” ет. 3 ст. 305 в 14-дневен срок от датата на поставяне и публикуване на това съобщение за да му бъде връчено Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания /ппспдв/ №115/29 9.38kb. 1 стр.

Решение №24/13. 02. 2009 г. Общински дълг І. Инвестиционен банков кредит Вид на дълга Инвестиционен банков кредит, дългосрочен
Предназначение на дълга – финансиране на капиталови разходи по обекти от строителни програми 2004 и 2005 г 37.42kb. 1 стр.

Утвърждавам, генерален директор
Помпените станции „Калета” и „Кули” – 5 броя и прилежащите към тях басейни са построени за водоснабдяване на мок „Медет”, но продължават да работят и сега 155.55kb. 1 стр.

Програма и здрав смисъл 1
Много неща остава да се доправят, но те не се обсъждат. Може би основната причина за това е, че потърпевшите – граждани и фирми – засега нехаят 43.22kb. 1 стр.

Списък на използваните съкращения
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони 1259.01kb. 13 стр.

Съветът не е в състояние да коментира въпроса относно веригите за военни доставки на нато и сащ
Що се отнася до помощта от страна на ес, на Афганистан са отпуснати 610 милиона евро за периода 2007—2010 г и още 600 милиона евро ще бъдат отпуснати за периода 2011—2013 г 17.7kb. 1 стр.


Българската национална телевизия
С настоящите указания се регламентира прилагането на разпоредбите на §§ 25 и 26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г 1125.45kb. 4 стр.

Програма " кфн като надзорна институция"
Еднодневна образователна програма за студенти от су „Св. Климент Охридски”- стопански факултет, магистърска програма „Счетоводство и контрол” 22.47kb. 1 стр.

Република българия сметна палата
Одитът на финансовото управление на бюджета и имуществото на Конституционния съд обхвана периода от 01. 01. 2004 г до 30. 09. 2004 г. Одитът е извършен съгласно програмата за одитната дейност за 2004 г на Сметната палата от одитори от отделение і 27.67kb. 1 стр.


41-во народно събрание на република българия комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Въпроси, отнасящи се до оп „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 62.74kb. 1 стр.

Слави Бинев, от името на групата efd
Защо Европа чак сега обръща внимание на България, а пренебрегваше предишните многобройни сигнали за диктатура, цензура и мизерия? 9.29kb. 1 стр.

Възобновяеми енергийни източници
Милена Янузова – юристконсулт на Дирекция „Енергийна Ефективност” в Министерство на Енергетиката 64.71kb. 1 стр.

1. Доклад на сд за дейността на дружеството за 2011 г.; проект за решение : ос приема доклада на сд за дейността на дружеството за 2011 г.; 2
Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г 27.66kb. 1 стр.

2 Цялата кореспонденция, свързана с проекта, трябва да бъде в писмена форма на бланка на проекта и да съдържа всички реквизити на кореспонденция с адресат директора на училището в качеството му на ръководител на проекта. Ч
Чл. Настоящите правила уреждат правилата и условията за реализация на проект на оп „рчр” по схема: вg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” „успех” в 48 основно 208.09kb. 1 стр.Програма за развитие на селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 66.69kb. 1 стр.

Въпроси и отговори по процедура
Отговори на въпроси с № от 25 до 34, получени в периода от 02. 03. 2011г. До 14. 03. 2011 г. И публикувани на 18. 03. 2011 г 197.04kb. 1 стр.