Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31 декември 2012 година
Закона за счетоводството и чл. 100о, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (зппцк), като включва и установените събития 1060.51kb. 3 стр.

Методика за оценка на изпълнение на целите за оползотворяване на строителни отпадъци (СО) съгласно наредба за управление на строителните отпадъци от 2011 г. Съдържание
Целта на настоящата методика е да даде указания за прилагането на Наредбата за строителните отпадъци (СО) и в частност за оценката изпълнението на целите за материално оползотворяване, заложени в Наредбата 116.05kb. 1 стр.

Дружба стил ад
Дружба стил ад гр. Варна е основано през 1957 год като държавно предприятие за производство на мъжки костюми, дамски манта и рокли с цел задоволяване на вътрешния пазар и износ за бившия СССР 360.87kb. 1 стр.


Бианор Холдинг ад междинен консолидиран финансов отчет
Бианор Холдинг” ад (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №8453/1998г 190.55kb. 1 стр.

Комбинации от заболявания от един и същи клас
Мкб, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение от опл, а за други – от симп, то детето остава диспансеризирано за всички заболявания в симп, както беше до края на 2011 година 35.22kb. 1 стр.


Отчет на комисията годишен отчет по Инструмента за структурна политика за предприсъединяване (испа), 2006 г
Годишен отчет по Инструмента за структурна политика за предприсъединяване (испа), 2006 г 220.75kb. 1 стр.

Отчет на завърнал се от обучение в чужбина студент пред изпращащото висше училище Обръщение към студента
Описателен краен отчет на завърнал се от обучение в чужбина студент пред изпращащото висше училище 93.01kb. 1 стр.

Междинни финансови отчети към 30 юни 2009 всички суми са изразени в хиляди левове хил лв
Финансирането на покупките се осъществява със заемни средства от акционерите. Земите на дружеството последно са преоценявани към 31 декември 2008 г от независими оценители. Проценките са направени на база най-скорошни пазарни сделки 482.94kb. 5 стр.

Министерство на труда и социалната политика
Икономическа активност и заетост на населението за първото тримесечие на 2013 275.79kb. 1 стр.

И за да се произнесе, взе предвид следното
С решението още, съдът е отхвърлил, като неоснователен, иска за заплащане на обезщетение за забава на сумата от 1 919,40лв., над уважения размер от 105,97 лв., до претендирания размер 28.54kb. 1 стр.

Доклад за дейността, за периода приключващ на 31 март 2009г
Консолидиран междинен доклад за дейността, за периода приключващ на 31 март 2009г 598.71kb. 4 стр.

Жалбоподателката Т. Ш. Х. редовно призована, явява се лично и с адв. Б., упълномощена от по рано
Адв. Б.: Уважаема госпожо Председател, в днешното съдебно заседание водим и моля да бъде допуснат до разпит М. М. Б не водим допуснатия до разпит Н. М. Д., тъй като същият не е бил 295.44kb. 1 стр.

Наредба №28 от 20 ю ни 2007 Г
Чл. Лечебните заведения, които осъществяват дейности по асистирана репродукция и 1528.74kb. 5 стр.


Отчет за всеобхватния доход 1 отчет за финансовото състояние 2 отчет за паричните потоци 3
Софарма билдингс адсиц е търговско дружество със специална инвестиционна цел (със статут по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел), регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София 1756 412.55kb. 4 стр.

Мотив и: нохд №127/2011 г на ерс
Подсъдимият Й. Т. К. е обвинен в това, че в гр. Елена при условията на продължавано престъпление и повторност, като случаят не е маловажен, извършил следните деяния 113.5kb. 1 стр.

Отчет за дейността на общински съвет враца за периода
Отчет за дейността на Общински съвет – Враца ‌ за второто полугодие на 2009 година 697.2kb. 3 стр.


І. Обща информация
Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (мсфо) 721.58kb. 5 стр.