Относно: Добив на инертни материали коритото на река Стряма в землището на с. Калековец
Сни отложения”, местоположение: Участък от км. 10+450 до 14+450, землища на с. Скутаре и с. Калековец, Община “Марица” и с. Стряма, Община “Раковски” 21.13kb. 1 стр.

1. Йодната профилактика е ефективна над 90% само, ако се започне 2 часа преди попадането на радиоактивен йод в организма
Йодната профилактика е ефективна над 90% само, ако се започне 2 часа преди попадането на радиоактивен йод в организма. Приемането на йод 2 часа след попадането на радиоактивния йод в организма е безпредметно 18.8kb. 1 стр.


1. Резюме на петицията На 20 септември 2010 г
Относно: Петиция 0112/2011, внесена от Luis Diaz Villaverde, с испанско гражданство, от името на професионалната асоциация на горските пазачи в регион Castilla-La Mancha, относно лова на живи вълци за научни цели със специални капани 29.23kb. 1 стр.

След влизане в страната всяка сума над 5000 щ д. трябва да бъде декларирана
Парична сума над 5 000 щ д на човек или нейната равностойност в друга валута; изнасянето на валута над 5000 щ д или нейната равностойност става след декларирането й или представяне на банков документ с печат от банката 23.53kb. 1 стр.

Община ковачевци област перник
За реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община ковачевци 173.37kb. 1 стр.


Методи и технически средства прилагани в лесозащитата условия и ред за прилагане на растително-защитните средства
Чл. 39. (1) Профилактичните мероприятия са система от дейности и правила лесовъдски, агротехнически и биологични, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други повреди 179.82kb. 1 стр.

Инфекции, предавани при ухапване от кърлежи
Заразяването на човека става чрез ухапване от инфектиран кърлеж, по-рядко чрез смачкване с пръсти и попадане съдържимото на кърлежа през конюнктивата 56kb. 1 стр.

На тържественото събрание юбилейния доклад изнесе директорът на института, чл кор проф д. м н. А. Гълъбов
Ангелов през 1947 г. От основаването и до днес основните направления в работата са (1) изследвания, насочени към здравеопазването и промишлеността; (2) преподавателска дейност и обучение на докторанти 38.47kb. 1 стр.


Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г
Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти 1783.43kb. 6 стр.


Познания за курбана
Възхвалата е за Всевишния Аллах, Който в Корани Керим казва: §Кланяй се на своя Господар и курбан коли!§ И нека саляту селям да бъде върху Мухаммед 90.54kb. 1 стр.


Водеща организация тема на проекта
Клониране и експресия на cry9 ген от новооткрит почвен изолат Bacillus thuringiensis 60.35kb. 1 стр.


Генетично модифицирани /трансгенни/ организми /гмо
Това се прави с цел да се получат нови биологичнивидове, които не могат да се получат чрез прилагане на стандартните технологии на селекция. В числото на гмо се включват микроорганизми и растения 95.71kb. 1 стр.

Първи цени за отстрел на дивеч
Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания ловен туризъм в република българия за периода от 01. 01. 2010 г., До 01. 03. 2011Г. С изключение на дивеча стопанисван и ползван по чл. 2, Ал. 3 От злод 74.2kb. 1 стр.


Ку-треската е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с внезапно начало, отпадналост, главоболие и атипична пневмония
Ку–треската е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с внезапно начало, отпадналост, главоболие и атипична пневмония. Среща се сравнително рядко, с изключение на отделни епидемични взривове в някои райони на страната 26.21kb. 1 стр.